Gå till innehållet

Barnets rättig­heter i asyl­pro­cessen

Samman­ställ­ning av stöd­doku­ment för hand­lägg­ning och pröv­ning av barns asyl­skäl.

UNHCR och UNICEF Sverige har i sam­arbete med Migrations­verket samman­ställt detta kompen­dium, för stöd till i första hand hand­läggare och besluts­fattare på Migrations­verket som hand­lägger ärenden som rör barn i asyl­pröv­nings­verk­sam­heten. Syftet är att mate­rialet ska kunna användas när en ansökan om asyl för ett barn prövas enligt ut­lännings­lagen, då fokus ska ligga på ett individu­ellt barn­rätts­pers­pek­tiv vid pröv­ningen av barnets skäl för uppe­hålls­till­stånd.