Påverkansarbete i Sverige

Över hela världen kämpar UNICEF för att viktiga beslut ska gynna barnen. Som starkt och oberoende FN-organ har vi en unik möjlighet att påverka regeringar, myndigheter och andra makthavare för att de ska prioritera, tillgodose och respektera barns behov och rättigheter.

UNICEFVad gör UNICEF?
Påverkansarbete i Sverige

Vårt arbete för barns rättigheter i Sverige

I Sverige arbetar vi för att rättigheterna i barnkonventionen ska tillämpas på alla samhällsnivåer och att barn och ungas delaktighet ska genomsyra arbetet med barns rättigheter. Vi fokuserar på de områden där barn är särskilt utsatta och där Sverige fått kritik av bland annat FN för att inte leva upp till rättigheterna i barnkonventionen. 

Utöver barnkonventionens bestämmelser följer UNICEF Sverige också hur regeringen lever upp till de globala målen på hemmaplan. 

Relaterade artiklar

Pojke med megafon - Tyskland 2024
Almedalen

UNICEF Sverige är i Almedalen för att se till att barns rättigheter blir en självklar del av den politiska debatten. Är du på plats? Kom förbi så ser vi hur vi kan hjälpas åt att sätta barn och ungas rättigheter på agendan.

U-report text 2024
Sverige

Den 3 maj 2024 lanserar vi U-Report i Sverige, ett verktyg som ska öka barn och ungas delaktighet och inflytande i frågor som är viktiga för dem. Den första enkäten handlar om gängkriminalitet.

Megafon - UNICEF ungdomar - Tyskland 2023
Valmanifest

EU måste göra mer för att förverkliga barns rättigheter i praktiken. Vårt valmanifest beskriver de största utmaningarna som barn och unga idag ställs inför och ger rekommendationer till politiker och partier för hur de kan stärka barns rättigheter.

Vårt fokus i Sverige:

  FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen antogs av FN år 1989 och Sverige ratificerade den 1990. 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Till barnkonventionen hör tre tilläggsprotokoll som fungerar som komplement till konventionen.  

  UNICEF Sverige arbetar för: 

  • att barnkonventionen som svensk lag ska tillämpas av berörda myndigheter och beslutfattare på kommunal, regional och nationell nivå. Samt att barns delaktighet ska genomsyra tillämpningen.  
  • att barn och unga samt berörda myndigheter lokalt, regionalt och nationellt har kunskap om barnkonventionen och dess status i Sverige. 
  • att Sverige ska ratificera barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll om en individuell klagomekanism för barn.  

  Barns delaktighet och involvering är centralt i allt barnrättsligt arbete. Enligt barnkonventionen har barn rätt att uttrycka sina åsikter och att deras åsikter ska beaktas i alla frågor som rör dem (artikel 12). Vi kan inte bara “vuxengissa” vad som är bäst för barnen – vi måste lyssna på dem för att verkligen förstå deras behov och perspektiv.  

  UNICEF Sverige arbetar för: 

  • att vi måste ändra synen på barn och se barn som experter på sina liv.   
  • att säkerställa att barns röster hörs i beslut som påverkar dem.  
  • att barn inkluderas i utformningen och genomförandet av barnrättsliga initiativ. 
  • att skapa strukturer där barns perspektiv och erfarenheter är en naturlig del av utvecklingen av policy och praxis. 
  • Att via till exempel U-report låta barn få komma till tals i frågor som berör dem. 

  Ett barn som tillfälligt eller varaktigt inte kan bo i sin familjemiljö, eller som för sitt eget bästa inte kan tillåtas stanna kvar i sådan miljö, ska ha rätt till särskilt skydd och stöd enligt barnkonventionens artikel 20. Det kan till exempel handla om att placeras i ett familjehem eller på en institution. 

  UNICEF Sverige arbetar för: 

  • att när staten tar över vårdnaden ska det aldrig bli sämre för barnet. Barnets bästa ska vara avgörande i beslut om omhändertagande. 
  • att barn och ungas delaktighet ska genomsyra alla delar i samhällsvården. 
  • att barn ska få individuell vård och stöd och att rätten att framföra klagomål på vården stärks, samt en nolltolerans mot våld, övergrepp och kränkningar inom samhällsvården.  

  Alla former av våld mot barn är förbjudet enligt artikel 19 i barnkonventionen. Trots nationella strategier, lagstiftningsåtgärder och föreskrifter blir många barn utsatta för våld i Sverige. Mörkertalet är stort, särskilt bland yngre barn och vissa utsatta grupper. 

  UNICEF Sverige arbetar för: 

  • att begreppet våld mot barn utgår från barnkonventionens definition och omfattar alla former av våld.  
  • ökad kunskap om vad våld är och hur vi kan motverka våldet. Kunskapen behöver öka hos barn själva, föräldrar, relevanta myndigheter och aktörer. 
  • ett sammanhållet och tillgängligt socialt skyddssystem för våldsutsatta barn, med barns behov och rättigheter i fokus.  

  Barn som är misstänkta för brott, begår brott eller frihetsberövade har särskilda rättigheter enligt artikel 37 och 40 i barnkonventionen. Vilket innebär att de ska behandlas med respekt med fokus på att främja att barnet återanpassas och tar på sig en konstruktiv roll i samhället.     

  UNICEF Sverige arbetar för: 

  • Att öka kunskap om hur situationen ser ut i Sverige kring barn i kriminella miljöer genom att delaktiggöra unga med erfarenhet av att begå brott eller leva nära gängkriminalitet.  
  • att lagstiftande inte får leda till att barnets rättigheter kränks eller försämras. 
  • Att alla former av insatser som syftar till att bekämpa och förebygga brott tar utgångspunkt i barnets grundläggande mänskliga rättigheter enligt barnkonventionen. 

  Enligt artikel 24 har alla barn har rätt till liv, utveckling och bästa möjliga hälsa. Idag går utvecklingen åt fel håll och vi ser generellt att barn och ungas mående försämrats under de senaste decennierna. En god hälsa är en grundförutsättning för att ha tillgång till många av de andra rättigheterna och för barn att nå sin fulla potential.   

  UNICEF Sverige arbetar för: 

  • Stärkt regelverk för att skydda barn från skadliga matmiljöer och särskild marknadsföring av ohälsosam mat.  
  • Psykisk hälsa måste integreras i skolundervisningen 
  • Elevhälsan måste stärkas och samordningen förbättras mellan berörda aktörer såsom BUP, elevhälsan och primärvården för att främja en sammanhållen vårdkedja med barnets behov och rättigheter i centrum. 

  Det finns stora skillnader i Sverige när det gäller barns tillgång till grundläggande rättigheter. Enligt artikel 27 i barnkonventionen har barn rätt till skälig levnadsstandard, vilket innebär att varje barn har rätt till bland annat bostad, kläder och mat. 

  UNICEF Sverige arbetar för: 

  • att utifrån rätt till likabehandling och icke-diskriminering stärka barnrättsperspektivet i arbetet med barn i socioekonomiskt utsatta situationer. 
  • att vräkningar av barnfamiljer ska undvikas. Barn som vräks hamnar i ofta osäkra boendeförhållanden där deras grundläggande mänskliga rättigheter riskerar att kränkas. 

  Företag och privat sektor spelar en allt större roll i vårt samhälle och för vår ekonomi. Samtidigt påverkas nästan alla barn av företagens verksamhet, direkt eller indirekt. Alla företag har ett ansvar att ta hänsyn till hur de påverkar barns rättigheter och se till att deras verksamhet, investeringar eller affärspartners inte kränker barns rättigheter. De har också stora möjligheter att skapa affärsmöjligheter och bygga förtroende genom att främja barns rättigheter. 

  UNICEF Sverige arbetar för: 

  • Att företag förstår, respekterar och främjar barns rättigheter när de bedriver sin verksamhet och i sitt hållbarhetsarbete 
  • Att företag och näringslivet använder sin röst i samhället för att stärka och främja barns rättigheter  
  • Att det ska finnas bindande effektiva regler i Sverige kring företagens ansvar för och redovisning om barns rättigheter 

  Enligt barnkonventionens artikel 28 har alla barn rätt till utbildning. Utbildningen ska vara kostnadsfri, och barn ska få information och bli uppmuntrade att gå i skolan även efter grundskolan; i till exempel gymnasium, yrkesutbildning, högskola och universitet. De regler som finns i skolan ska alltid följa barnkonventionen.

  UNICEF Sverige arbetar för: 

  • att värna och stärka elevers rätt till delaktighet och inflytande i skolan. 
  • att alla barn, oavsett bakgrund och boendekommun, ska ha rätt till en likvärdig och jämlik skola. 
  • att öka kunskapen om barns rättigheter bland både barn och vuxna.

  Klimatkrisen är en barnrättskris. Nästan alla barn i välden bor i ett land som utsätts för minst ett klimatrelaterat hot, och en miljard barn lever i länder med extrem hög risk. Alla barn har rätt till en hållbar och hälsosam miljö och ska få ärva en planet som de kan leva i. Klimatkrisen påverkar barns livsvillkor här och nu men också deras framtidsmöjligheter. Därför måste barnets rättigheter sättas i centrum för de klimatåtgärderna som sätts in. Barn och unga måste också göras delaktiga i de beslut som tas idag om kommer avgöra deras framtid. 

  UNICEF Sverige arbetar för: 

  • att barn och ungas rättigheter ska genomsyra implementeringen av Parisavtalet och Sveriges långsiktiga klimatstrategi. 
  • barn och unga ska bjudas in till formellt och reellt deltagande i processer och beslut som rör miljö och klimat på alla nivåer, både lokalt, nationellt och internationellt. 
  • att barn och unga ska ges rätt att utkräva sina rättigheter när staten eller företag kränker deras rätt till hälsa och utveckling genom en ren miljö 
  • att företag tar hänsyn till barns rättigheter i sin klimatomställning, såsom elektrifiering, så att det inte leder till kränkningar av barns rättigheter. 

  Alla länder ska göra det som krävs för att ett barn som söker asyl får skydd och humanitärt bistånd enligt artikel 22 i barnkonventionen. Barn som är på flykt har lika rättigheter som alla andra barn i landet, oavsett av om barnet har uppehållstillstånd eller inte.

  UNICEF Sverige arbetar för:

  • att barnkonventionen respekteras och tillämpas fullt ut, utan diskriminering, för de barn som är på flykt i Sverige. 
  • att barns egna asylskäl tydliggörs inom asylprocessen. 
  • att stärka kunskapen om barns behov och rättigheter hos myndigheter och beslutsfattare kring barn på flykt. 

  Agenda 2030 med de globala målen omfattar 17 mål, med syfte att bekämpa bland annat fattigdom, barnadödlighet, diskriminering och miljöförstöring. Dessa mål täcker social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och ska genomföras i alla världens länder. För att dessa mål ska kunna uppnås måste alla ta sitt ansvar och bidra – regeringar, företag, privatpersoner och det civila samhället. Att nå de globala målen går hand i hand med flera artiklar i barnkonventionen. 

  UNICEF Sverige arbetar för:

  • att öka kunskapen och engagemanget för de globala målen och betydelsen av Sveriges röst i världen. 
  • att bibehålla ett högt svenskt bistånd med ett tydligt barnrättsperspektiv och visa på vikten av flexibel finansiering till UNICEF för att kunna genomföra FN-organisationens mandat.
  • att ytterligare resurser och engagemang behövs för genomförandet av UNICEFs samtliga tematiska områden såsom t.ex. global hälsa och barns överlevnad, samt för klimat-och utbildningsinsatser. 

Senast uppdaterad: 9 juli 2024