Vårt påverkansarbete i Sverige

Över hela världen kämpar UNICEF för att viktiga beslut ska gynna barnen. Som starkt och oberoende FN-organ har vi en unik möjlighet att påverka regeringar, myndigheter och andra makthavare för att de ska prioritera, tillgodose och respektera barns behov och rättigheter.

UNICEFVad gör UNICEF?
Vårt påverkansarbete i Sverige
Rättighetsbaserad skola.
Foto: © Petra Kyllerman

I Sverige arbetar vi för att barnkonventionens ställning ska stärkas och tillämpas bättre på alla samhällsnivåer. Vi fokuserar på de områden där barn är särskilt utsatta och där Sverige fått kritik av bland annat FN för att inte leva upp till bestämmelserna i barnkonventionen.

Utöver barnkonventionens bestämmelser följer UNICEF Sverige också hur regeringen lever upp till de globala målen på hemmaplan.  

1. Barnkonventionens ställning i Sverige 

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen antogs av FN år 1989. Sverige ratificerade den 1990 och blev därmed juridiskt bunden att följa den. 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Beslutet innebär inga nya rättigheter för barn, men barns rättigheter får högre status och gäller på samma sätt som övriga lagar i Sverige, såsom socialtjänstlagen, skollagen och föräldrabalken. Det innebär att barns rättigheter får en starkare ställning och inte kan avfärdas av beslutsfattare och myndigheter.

Till barnkonventionen hör tre tilläggsprotokoll som fungerar som komplement till konventionen. De två första antogs av FN:s generalförsamling år 2000 och det tredje år 2011. Det första handlar om barn i väpnade konflikter och det andra protokollet handlar om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. Det tredje tilläggsprotokollet handlar om barns rätt att utkräva sina rättigheter genom en individuell klagomekanism. Sverige har ratificerat tilläggsprotokoll ett och två men har inte anslutit sig till det tredje tilläggsprotokollet. Detta innebär att barn i Sverige inte kan vända sig till FN:s barnrättskommitté när deras rättigheter enligt barnkonventionen kränks.

UNICEF Sverige arbetar för:

 • att barnkonventionen som svensk lag ska respekteras och effektivt tillämpas av berörda myndigheter och övriga beslutfattare på kommunal, regional och nationell nivå.

 • att barn och unga samt berörda myndigheter lokalt och nationellt har kunskap om barnkonventionen och dess status i Sverige.

 • att Sverige ska ratificera barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll om en individuell klagomekanism för barn.

barnkonventionen 7bb647c4852d38cb (1)

2. Barnkonventionen i skolan

Skolan har till uppgift att säkerställa att barn i Sverige får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Skolan är också en viktig arena där barn ska få kunskap om barnkonventionen, mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Rätten till utbildning är en viktig skyddsfaktor för alla barn och särskilt barn som lever i utsatta livssituationer.

Enligt barnkonventionen har alla barn, utan åtskillnad av något slag, rätt till utbildning av likvärdig kvalitet. Utbildningen ska vara kostnadsfri, av god kvalitet och varje barn ska ges förutsättningar att genomföra den utbildning som krävs för att kunna delta i samhället på ett fullvärdigt sätt.

Tillgången till utbildning ska säkerställas, utan skillnad på grundval av faktorer som till exempel boendeort, ursprung, föräldrars socioekonomiska situation med mera. Skolan har i uppdrag att jämna ut olikheter mellan barn, när det gäller förutsättningar som beror på faktorer som barnet själv inte kan styra över.

För att varje barn ska få sina rättigheter tillgodosedda i skolan krävs att kunskapen inte enbart förmedlas i undervisning, utan att barnkonventionens grundtankar genomsyrar alla delar av skolans arbete.

UNICEF Sverige arbetar för:

 • att öka elevers möjlighet till delaktighet och inflytande i skolan.

 • att alla barn, oavsett bakgrund och boendekommun, ska ha rätt till en likvärdig och jämlik skola.

 • att öka kunskapen om barns rättigheter bland både barn och vuxna i skolan.

 • att skolan ska fungera inkluderande och kompenserande för barn i socialt utanförskap. 

3. Barn i socialt utanförskap 

Det finns stora skillnader i Sverige när det gäller barns tillgång till grundläggande rättigheter såsom utbildning, god hälsa, bra levnadsstandard och känsla av välbefinnande. Dessutom, kommer välfärdsinsatser barn till godo i olika hög grad och kan se olika ut beroende på var barnet bor och vilken bakgrund barnet har.

En av grundtankarna i barnkonventionen är att barn har samma värde som vilken annan människa som helst och ska ha tillgång till sina rättigheter utan undantag eller diskriminering. UNICEF Sverige arbetar för att barn i socialt utanförskap ska få ökad delaktighet i det svenska samhället och att barnrättsperspektivet ska stärkas i socialtjänstens arbete med utsatta barn.

UNICEF Sverige arbetar för:

 • att stärka barns rätt till information om och möjlighet till delaktighet i frågor som rör dem.

 • att alla barn som är i behov av skydd och stöd från samhället, garanteras en rättssäker, individuell prövning, samt insatser utformade med utgångspunkt i barnets bästa.

 • ökad samverkan mellan olika samhällsaktörer, såsom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård, när det gäller att stötta enskilda barn. 

slutversion-av-kampanjbilden 6cc3462400384638

4. Våld mot barn

I Sverige finns det i dag många brister i hanteringen av våld mot barn. Trots nationella strategier, lagstiftningsåtgärder och föreskrifter blir tusentals barn utsatta för våld i nära relationer. Att barn utsätts för våld av närstående är fortfarande alldeles för vanligt förekommande, trots agaförbudet som infördes 1979. Mörkertalet är stort, särskilt bland yngre barn och vissa utsatta grupper. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och ska skyddas från alla former av våld.

UNICEF Sverige arbetar för:

 • att begreppet våld mot barn utgår från barnkonventionens definition och omfattar alla former av våld. 

 • en särreglering om våld mot barn i svensk straffrätt.

 • ökad kunskap bland barn, föräldrar och andra närstående, samt hos relevanta myndigheter, kring våld mot barn och agaförbudet.

 • ett sammanhållet och tillgängligt socialt skyddssystem för våldsutsatta barn, med barns behov och rättigheter i fokus.

5. Barn på flykt

Miljontals barn över hela världen har av olika anledningar flytt sina hem och lämnat sitt land. Det kan till exempel bero på förföljelse, förtryck, fattigdom, krig, inbördeskrig eller katastrofer. Barnen kan ha tvångsrekryterats till väpnade styrkor, förföljts, utsatts för våld och sexuella övergrepp eller diskriminerats på grund av att de tillhör en minoritet. Vi kämpar för att de barn som befinner sig på flykt i Sverige ska få det skydd och stöd de har rätt till enligt barnkonventionen.

UNICEF Sverige arbetar för:

 • att barnkonventionen respekteras och tillämpas fullt ut, utan diskriminering, för de barn som är på flykt i Sverige.

 • att barns egna asylskäl tydliggörs inom asylprocessen.

 • att stärka kunskapen om barns behov och rättigheter hos myndigheter och beslutsfattare kring barn på flykt.

 • att främja samverkan mellan myndigheter, så som skola, socialtjänst, migrationsmyndigheter och hälso- och sjukvård, med utgångspunkt i barnets bästa.

6. De globala målen och ett stärkt barnrättsperspektiv inom biståndet

Efter en lång global process, enades världens ledare år 2015, om de globala målen. De globala målen omfattar 17 mål, med syfte att bekämpa bland annat fattigdom, barnadödlighet, diskriminering och miljöförstöring. Dessa mål täcker social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och ska genomföras i alla världens länder. För att dessa mål ska kunna uppnås måste alla ta sitt ansvar och bidra – regeringar, företag, privatpersoner och det civila samhället.

UNICEF Sverige arbetar för:

 • att öka kunskapen och engagemanget för de globala målen hos alla, inte minst hos barn.

 • att mer inhemska resurser, biståndsmedel och politisk vilja ska satsas på de mål som direkt berör barn. Till exempel att minska mödradödligheten, att eliminera barnarbete och utrota allt våld mot barn.

 • att barnrättsperspektivet ska bli starkare i det svenska biståndet, i både policyer, strategier och insatser.

 

Senast uppdaterat: december 2020.

Relaterade artiklar

U-report text 2024
Sverige

Den 3 maj 2024 lanserar vi U-Report i Sverige, ett verktyg som ska öka barn och ungas delaktighet och inflytande i frågor som är viktiga för dem. Den första enkäten handlar om gängkriminalitet.

Megafon - UNICEF ungdomar - Tyskland 2023
Valmanifest

EU måste göra mer för att förverkliga barns rättigheter i praktiken. Vårt valmanifest beskriver de största utmaningarna som barn och unga idag ställs inför och ger rekommendationer till politiker och partier för hur de kan stärka barns rättigheter.

Barn med psykolog - Ukraina 2022
Sverige

Nyheter om konflikter, katastrofer och olyckor sprids snabbt. Barn kan få veta via äldre syskon, kompisar eller sociala medier – innan vi vuxna ens hunnit reagera. Detta kan skrämma och skapa oro hos barnet, eller väcka nyfikenhet. Du som vuxen kan hjälpa barnet att förstå och sätta saker i perspektiv.