Straffansvar för psykiskt våld

Remissvar från 2022-11-11:

UNICEF Sverige har länge varit engagerat i frågan om straffansvar för psykiskt våld. Vi menar att skyddet mot alla former av våld mot barn måste stärkas och att psykiskt våld mot barn bör bli straffbart enligt lag. Psykiskt våld har ofta lika förödande konsekvenser för ett barn som fysiskt och sexuellt våld. Vi välkomnar därför utredningens förslag att en ny bestämmelse om straffansvar för psykisk misshandel ska införas i brottsbalken. Detta skulle innebära en förstärkning av barns rätt till skydd mot våld och rikta ljuset mot en för barnets rättigheter mycket angelägen fråga.

Utgiven 2022

Remissvar: Straffansvar för psykiskt våld Ds 2022:18

Utgiven 2022

| 123KB