Olagligt men inte straffbart

Luckor i svensk lag gör att barn som utsätts för våld i hemmet har ett bristande skydd.

1979 var Sverige först i världen med att införa ett förbud mot barnaga, men trots det skyddar vi inte barn från alla former av våld som de utsätts för i hemmet. Vissa former av våld mot barn räknas inte som ett brott enligt svensk lag, till exempel psykiskt våld som hot, trakasserier och att bevittna våld.

Rapporten ”Olagligt men inte straffbart” har dels granskat ett antal domar där föräldrar har åtalats för att ha utövat våld mot sina barn, dels undersökt hur det straffrättsliga skyddet ser ut för barn som utsätts för våld i hemmet. Borde inte det förbud mot aga som infördes för 40 år sedan, i kombination med barnkonventionens bestämmelser, ge barn i Sverige ett heltäckande skydd?

UNICEF kräver att allt våld mot barn måste förbjudas och bli straffbart enligt lag.

olagligt-men-inte-straffbart omslag-jpg d36f0254f1a3c93c

Olagligt men inte straffbart

En genomgång av hur gällande svensk lagstiftning förhåller sig till barnkonventionen och exempel på rättsfall som visar på svårigheter att tillämpa lagen utifrån ett barnrättsperspektiv. Utgiven 2019.

| 3MB