UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU.

UNICEF Sverige välkomnar att socialutskottet tagit ett eget initiativ till att ge en utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövning av upphörande av vård enligt LVU. Vi anser att barnrättsperspektivet på ett tydligare sätt måste stärkas i den lagstiftning som reglerar den sociala barnavården. Det behövs en tydlig perspektivförskjutning från föräldrarnas perspektiv till barnets för att i grunden ändra synen på barn och stärka barns ställning som rättighetsbärare. Vi instämmer därför i utredningens slutsats att det finns ett behov av att införa ett mer barnrättsbaserat synsätt i LVU för att placerade barn ska få alla sina rättigheter tillgodosedda i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)

Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Utgiven 2022.

| 400KB