UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar: En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

Remissvar En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

Remissvar 2023-07-04:

FN:s konvention för barnets rättigheter (barnkonventionen) ställer långtgående krav på att konventionsstaterna ska skydda barn mot alla former av våld och övergrepp. UNICEF Sverige ser idag stora brister i det system som ska skydda och stödja våldsutsatta barn där det förebyggande arbetet är långt ifrån tillräckligt. Vi har länge påtalat behovet av en sammanhållen strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn och välkomnar att ett förslag till strategi har tagits fram. Strategin har genomgående ett tydligt barnrättsperspektiv, bygger på gedigen kunskap om våld mot barn och barn har på ett ambitiöst sätt gjorts delaktiga i utformningen.

Remissvar En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70)

Utgiven 2023

| 489KB