UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar UNICEF: En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription

En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription

UNICEF Sverige är positiva till utredningens förslag om förlängd preskriptionstid för vissa brott mot barn och delar i viss utsträckning utredningens resonemang. Men vi ifrågasätter resonemanget kring att preskriptionstiden för brott mot barn som utgångspunkt inte ska räknas från 18 årsdagen.

Remissvar från 2022-03-14:

UNICEF Sverige kommenterar förslagen i de delar som gäller barn, utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och med ett barnrättsperspektiv. Artikel 19 i barnkonventionen innebär en skyldighet för en stat att vidta åtgärder för att skydda ett barn mot alla former av våld när barnet är i förälders, vårdnadshavares eller annan persons vård. Genom artikel 34 åtar sig en stat att skydda ett barn mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Till barnkonventionen finns även ett fakultativt protokoll om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi, som Sverige ratificerat.

Utgiven 2022

UNICEF Sveriges remissvar på betänkandet En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription (SOU 2021:90)

| 183KB