UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
UNICEF Sveriges yttrande över departementspromemorian Bättre konsekvensutredningar

UNICEF Sveriges yttrande över departementspromemorian Bättre konsekvensutredningar

Remissvar från 2022-12-22:

UNICEF Sverige har beretts möjlighet att lämna synpunkter på promemorian “Bättre konsekvensutredningar”. I promemorian föreslås en ny förordning om konsekvensutredning (konsekvensförordningen) där bestämmelser om sådana utredningar samlas. UNICEF Sverige yttrar sig med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Av den nya förordningen framgår att effekterna för företag, för jämställdheten och vad gäller utsläpp av växthusgaser särskilt ska beaktas. Dessa är givetvis viktiga aspekter att beakta, men skälen till att just dessa områden lyfts fram är oklara. Vi menar att konsekvenserna för barn är minst lika viktigt att framhålla och anser att det av förordningen bör framgå att en barnkonsekvensanalys ska genomföras vid alla förslag som berör barn.

Utgiven 2022

UNICEF Sveriges yttrande över departementspromemorian Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22)

Utgiven 2022

| 141KB