UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar UNICEF: Barn och ungas rätt vid tvångsvård

Barn och ungas rätt vid tvångsvård

Remissvar från 2015-11-27:

UNICEF Sverige välkomnar slutbetänkandet av utredningen om tvångsvård för barn och unga som genomsyras av ett starkt barnrättsperspektiv. Barnet och barnets rättigheter sätts i fokus och blir utgångspunkten för de lagändringar som föreslås. Många av förslagen tar ett tydligt avstamp i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och dess grundläggande principer. Synsättet på barnet har förändrats och barn ses som en aktör snarare än ett objekt. Särskilt positivt är att barns rätt till delaktighet och inflytande så tydligt lyfts fram som en röd tråd i betänkandet.

Utgiven 2015

Remissvar på slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

Utgiven 2015

| 333KB