UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar: Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen

Remissvar: Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen

Remissvar 2024-02-16:

UNICEF Sverige tillstyrker utredningens förslag i sin helhet och anser att det är av största vikt att samtliga förslag genomförs för att stärka barnets ställning som rättighetsbärare i Sverige och barns möjligheter att utkräva sina rättigheter. UNICEF Sverige ser mycket positivt på att utredningen antagit ett barnrättsperspektiv och gjort barn och unga med olika förutsättningar och relevant erfarenhet delaktiga utifrån artikel 12 i barnkonventionen.

Remissvar: Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen (SOU 2023:40)

Utgiven februari 2024

| 178KB