UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar UNICEF: Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – promemoria

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – promemoria

Remissvar från: 2020-11-11

När slutbetänkandet av utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) gick ut på remiss 2018 var UNICEF Sverige en av remissinstanserna. UNICEF Sverige tillstyrkte förslagen som presenterades, men lämnade också kommentarer på de förslag och bedömningar där utredningen inte nådde hela vägen när det gäller barnrättsperspektivet för barn i skyddat boende, eller där vi såg svårigheter i det praktiska genomförandet av förslaget. Det är glädjande att se att våra synpunkter beaktats under beredningen av förslagen och att förtydliganden nu görs i och med denna promemoria. UNICEF Sverige tillstyrker förslagen i promemorian och gör bedömningen att förslagen tydliggör och skärper vissa av förslagen i SOU 2017:112.

Utgiven 2020

Remissvar på S2020/05758/SOF Ds 2020:16 Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång.

Utgiven 2020

| 130KB