Gå till innehållet
Din gåva
dubblas!

Akelius Foundation matchar just nu alla gåvor som skänks till UNICEF.
Din gåva räddar därför dubbelt så många barn!

Barnets bästa?

En studie om asyl­sökande barn i social­tjänstens barna­vård.

Asylsökande barn som är pla­cerade i samhälls­vård kan sam­tidigt komma att ut­visas enligt ut­lännings­lagen. Den här studien syftar till att under­söka hur vanligt det är att asyl­sökande barn (ej ensam­kommande) placeras i samhälls­vård, samt att få kun­skap om social­tjänstens er­faren­heter och för­håll­nings­sätt i de här fallen. I studien under­söks också vilken bety­delse det får för social­tjänstens arbete att barnen är asyl­sökande.

Finns även att beställa gratis på unicefbutiken.se.