Gå till innehållet

Vem ser till att barnkonventionen efterlevs?

FN:s kommitté för barnets rättigheter, även kallad FN:s barnrättskommitté, är ett oberoende expertorgan med uppgift att övervaka staternas tillämpning av konventionens regler. Konventionsstaterna har en skyldighet att regelbundet rapportera till barnrättskommittén om vad de har gjort för att tillgodose barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Den första rapporten ska lämnas in två år efter att landet ratificerat konventionen och därefter vart femte år. Rapporterna efterföljs med utfrågningar av regeringarnas representanter. Inför dessa utfrågningar samlar kommittén in information från andra aktörer som exempelvis UNICEF.

Förutom att kritisera det land som granskas, lämnar kommittén förslag och rekommendationer om hur staten bör agera för att på ett bättre sätt genomföra barnkonventionen. Kommittén har också rätt att begära ytterligare information från staterna.