UNICEFOm UNICEF Sverige
Insamlingspolicy UNICEF Sverige

Insamlingspolicy UNICEF Sverige

UNICEF Sverige samlar in pengar till UNICEFs verksamhet, i syfte att möta det ökade behovet av insatser världen över för att tillvarata barns rättigheter. För att uppnå transparens i insamlingen följer vi insamlingspolicyn nedan

Vårt arbete

Vi arbetar inte med enskilda barn i en by eller ett land utan insamlade medel går till alla barn världen över. De som har störst behov får hjälp först. I regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar gör vi vårt yttersta för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Vi förhandlar med beslutsfattare för att få dem att prioritera barnen och vi hjälper till med det mest grundläggande under barnens uppväxt – hela vägen från mammas mage och ut i vuxenlivet. De pengar vi samlar in går framförallt till fem prioriterade områden:

Katastrofinsatser är inte ett eget fokusområde inom UNICEF, men ingår som en del i de andra fem områdena.

Givare – Från vem samlar UNICEF Sverige in pengar

En bidragsgivare kan vara en fysisk eller en juridisk person. Bidragsgivaren är den viktigaste personen för att UNICEF Sverige ska kunna genomföra sin verksamhet. Utan bidragsgivare vore UNICEFs verksamhet inte möjlig. Givarens gåvor är frivilliga och spontana och kan när som helst upphöra. De utgår från givarens engagemang.

Givarens rättigheter

Sviktar förtroendet för en organisation leder det till problem även för andra. För att vara öppna och tydliga och för att värna om allmänhetens förtroende har Giva Sveriges medlemsorganisationer enats om tio punkter kallade Givarens rättigheter. UNICEF Sverige har valt att grunda sin insamlingspolicy på dessa tio punkter:

 1. UNICEF Sveriges material ska vara tydligt och vederhäftigt samt klart ange till vilket ändamål insamlade medel ska användas

 2. Insamling ska alltid ske till 90-konto (plus/bankgiro som börjar på 90-, inte 91-, 92- etc.)

 3. Givaren ska när som helst kunna ställa frågor till UNICEF Sverige och förvänta sig snabbt och tillförlitligt svar.

 4. Givaren ska kunna vara förvissad om att insamlade medel används till det ändamål för vilket de samlats in. Vill UNICEF Sverige ändra användningsområde ska givaren först kontaktas.

 5. UNICEF ska på lämpligt sätt tacka för mottagna gåvor. Fokus ska vara kostnadseffektivitet men även på givarens behov av att få bekräftelse på att UNICEF Sverige har mottagit gåvan.

 6. Vill en givare vara anonym ska detta respekteras. Givarens namn ska aldrig publiceras utan givarens medgivande. Likaså ska UNICEF Sverige respektera om en givare inte vill bli kontaktad. UNICEF Sverige ska inte lämna givarens namn vidare till annan organisation eller företag.

 7. Givaren ska när som helst kunna få reda på kontaktuppgifter till UNICEF Sveriges ledning. Givaren har rätt att få reda på om den som ber om bidrag till UNICEF Sverige är frivillig, anställd eller extern konsult.

 8. Givaren ska fritt kunna ta del av UNICEF Sveriges senaste årsredovisning samt våra stadgar på unicef.se.

 9. Givaren kan förvänta sig ett korrekt och professionellt bemötande från UNICEF Sveriges representanter och får aldrig utsättas för press.

 10. Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig ska den - om så begärs - återges till givaren. Om givaren knutit villkor till gåvan som inte kan uppfyllas av UNICEF Sverige ska givaren kontaktas. 

UNICEFs insamlingsprocess

UNICEF Sveriges Insamlingsprocess består av följande delprocesser:

 1. Behov av gåvor

 2. Informera om att ge pengar eller ge mer pengar/vårda givare

 3. Givarprocessen (ge pengar)

 4. Ta emot gåva och pengar

 5. Insamlade gåvor och pengar

Utgångspunkten är de behov som barn världen över har att få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. Delprocessen "Informera om att ge pengar / ge mer pengar" syftar till att aktivt marknadsföra och / eller efterfråga gåvor. Delprocessen "Vårda givare" syftar till att återrapportera till givare med en förhoppning om att de ska vara lojala och eventuellt  själva agera och bidra med ytterligare gåvor. Dessa två delprocesser har som syfte att gå vidare till givarens process "Ge pengar".  Då givaren har givit en gåva omhändertas den i delprocessen  "Ta emot gåva och pengar" där UNICEF Sverige har utarbetat och ständigt utvecklar effektiva processer för att ta emot gåvan och pengar på ett kostnadseffektivt sätt.

Information om att ge pengar/ ge mer pengar

Metod – Hur samlar UNICEF Sverige in pengar

Grundläggande för vårt insamlingsarbete är att det ska ske med respekt för den enskilda givaren. Vi vänder oss till såväl privatpersoner som företag i vår insamling. För större gåvor och etablerade samarbeten med företag följer vi en särskild företagspolicy, vilken inkluderar regler för vilka typer av företag och verksamheter som UNICEF kan samarbeta med. Vi bedriver insamling hos privatpersoner framför allt via utskick, autogiro, telefon, digitalt samt insamlingsgalor i TV. För företag har vi olika former av samarbeten och partnerskap. I vår strävan efter att effektivisera insamlingen och minska kostnader prövar vi även andra kanaler för insamling.

Vi bedriver också insamling genom att sälja olika typer av paketeringar av fältprodukter i vår gåvoshop, vilka utgör prisexempel på fältprodukter som skickas dit behoven är som störst. UNICEF Sveriges frivilliggrupper har möjlighet att samla in pengar till UNICEF via insamlingsbössor. Pengarna sätter de in direkt på UNICEF Sveriges 90-konto. UNICEF Sverige får också del av vinst från försäljning som sker via andra parter, som t.ex. försäljning via unicefbutiken.se.

Vår insamlingsverksamhet ska grundas på god etik och moral. Vi ska alltid vara öppna, ärliga och transparenta. Alla gåvor är frivilliga och ska ske på givarens villkor. UNICEF Sveriges insamling sker via 90-kontot (plusgiro/bankgiro). Vår insamling sker under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll samt av auktoriserad revisor som kontrollerar att pengarna går till ändamålet och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad inte överskrids.

UNICEF Sverige är medlem i intresseorganisationen Giva Sverige och tillämpar kvalitetskoden som Giva Sverige har antagit. UNICEF Sverige lämnar årligen en kodrapport avseende vår tillämpning av denna kod. 

Insamlingens ändamål - Öronmärkning av gåvor

Generellt sett önskar UNICEF Sverige att motta så kallade icke öronmärkta gåvor (RR, Regular Resources) vilket innebär att givarens pengar kan användas där de bäst behövs och gör mest nytta vid varje given tidpunkt. Har givaren starka önskemål om hur gåvan ska användas, finns katastrofgåvor respektive UNICEFs utvalda projekt att stödja (OR, Other Resources). Vid större gåvor kan givaren dessutom starta egna projekt (OR), baserat på den verksamhet som UNICEF bedriver inom aktuellt land eller verksamhetsområde.

Vid överinsamling vid katastrof tillfaller överskottet UNICEFs globala katastroffond. Överskottet ökar UNICEFs beredskap för nya katastrofer.

Tvistiga gåvor

UNICEF Sveriges hållning är att givarens intentioner med gåvan alltid ska respekteras. Vad avser testamenten så är UNICEF Sveriges inställning att testatorns yttersta vilja ska respekteras. Om bestridanden uppstår så samråder UNICEF med juridisk expertis för att utreda eventuella konsekvenser. Bedömningar görs från fall till fall. 

Riktlinjer för gåvor i form av fast egendom, lösöre eller värdepapper

Vid gåvor i form av fast egendom, till exempel fastigheter eller lösöre, prövas alltid frågan om avyttring. Då UNICEF Sverige mottar gåvor i form av värdepapper följer vi UNICEF Sveriges placeringspolicy. Utgångspunkten är att UNICEF inte utan särskilda skäl ska äga och förvalta denna typ av gåvor under längre tid än vad som är rimligt för att avyttra gåvan. Anledningen till detta är att så långt det är möjligt försvara gåvans nominella värde vid gåvotillfället. UNICEF spekulerar inte med donationer. Dock kan undantag förekomma där givaren har angett detta som en förutsättning för gåvan.

UNICEF har som policy att inte bygga upp ett eget kapital. UNICEF följer revisorns rekommendation där finansnettot tillförs det egna kapitalet. Dock får inte det egna kapitalet överstiga ett års samlade löner samt årshyran. Revisorn kontrollerar detta i samband med den årliga revisionen av organisationens räkenskaper.

Återbetalning

UNICEF Sverige återbetalar gåva om givaren ångrar sig, förutsatt att det sker inom 40 dagar från det att pengarna kommit UNICEF tillhanda och förutsatt att det inte redan finns ett upprättat avtal som ska efterföljas. Ingen återbetalning görs för specialtillverkade produkter (som till exempel personligt tryckta gåvokort och minneskort). Om UNICEF Sverige mottar en inbetalning som tydligt är avsedd för annan mottagare ska gåvan återbetalas så snart det är möjligt efter att det har uppmärksammats.

Nekande av gåva

UNICEF Sverige har möjlighet att neka till gåva vid stark misstanke om att gåvogivares värderingar eller verksamhet står i strid med organisationens värderingar samt om det finns misstanke att gåvans ursprung är förenad med olämplighet. UNICEF Sverige kan även tacka nej till gåva om den är förenad med specifika villkor, som UNICEF inte kan uppfylla eller om kostnaderna för att ta emot gåvan inte står i rimlig proportion till gåvan i sig. Andra skäl att tacka nej kan vara att gåvan får oönskade konsekvenser eller om den består av varor, tjänster, byggnader etc. som UNICEF Sverige inte kan använda eller avyttra.

Bild och text i insamlingsarbete

Alla bilder som publiceras måste följa lagar och regler inom området. UNICEF har globala regler för användningen av bilder baserat på barnets rättigheter. 

Minderåriga i insamlingsarbetet

UNICEF Sverige värvar inte aktivt minderåriga som Världsföräldrar (månadsgivare). Barn kan dock ta egna initiativ till insamlingar och delta i våra skolkampanjer. Skolkampanjerna syftar primärt till att öka barn och unga personers medvetenhet om global utveckling och UNICEFs arbete och att skapa möjligheter att utöva global solidaritet och bidrag till att barnkonvention genomförs globalt. 

Frågor och klagomål

UNICEF Sverige bemöter och besvarar alla frågor och klagomål från givare på ett respektfullt, trevligt och tillmötesgående sätt. De frågor och klagomål som kommer via telefon eller personligen, besvaras om möjligt omedelbart. De frågor och klagomål som kommer skriftligen, exempelvis via brev eller e-post, besvaras så snart som möjligt, men med ambition att svara senast inom två arbetsdagar. 

Ta emot gåva och pengar

Tackrutiner

UNICEF ska på lämpligt sätt tacka för mottagna gåvor. Fokus ska vara kostnadseffektivitet men även givarens behov av att få bekräftelse på att UNICEF Sverige har mottagit gåvan. Generellt får givaren tack via samma kanal som man har gett gåvan, det vill säga e-tack vid e-gåva och så vidare. Världsföräldrar tackas vid första inbetalningen och får därefter kontinuerligt återrapportering. I de fall då kostnaden uppskattas bli stor i relation till gåvan tackas inte givaren personligen. Givaren kan även tackas kollektivt via unicef.se.

Hantering av personuppgifter

Du som kämpar för barns rättigheter och stödjer UNICEFs arbete är väldigt viktig för oss. Vi månar om att du ska känna dig trygg och vi värnar alltid om din integritet när vi hanterar dina personuppgifter. Vi följer dataskyddsförordningen GDPR som gäller i hela EU från och med 25 maj 2018. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter.

Vårda givare

Återrapportering - Privatpersoner

UNICEF Sverige informerar regelbundet om pågående verksamhet på hemsidan unicef.se. UNICEF Sverige har tagit fram givarresor som innehåller olika aktiviteter beroende på givargrupp. Givare som stödjer UNICEF Sverige regelbundet via autogiro, det vill säga är Världsförälder, får nyhetsbrev kontinuerligt, via post, som informerar om UNICEF:s arbete.  Om givaren uppger e-postadress får givaren även elektroniska nyhetsbrev.

Givare som ger enstaka gåva/gåvor får återrapportering en tid efter sitt givande. I de fall då kostnaden uppskattas bli stor i relation till gåvan sker ingen återrapportering. Vid katastrofinsamlingar sker vanligtvis en frekvent återrapportering via unicef.se.

Givare som önskar utökad återrapportering om hur insamlade medel används kan ladda ner årsredovisningen via hemsidan.

Givare som blir uppringda av UNICEF Sveriges Telemarketing får hem ett bekräftelsebrev med posten. Nya givare får även hem en blankett att fylla i, med sina person- och betalningsuppgifter, för att kunna realisera sin gåva, alternativt att man som givare anmäler sig via BankID.

Givare får själva kontakta UNICEF om de inte vill ha återrapportering och information, detta önskemål respekteras alltid. UNICEF har en skyldighet att vara lyhörd gentemot sina givare.

Redovisning av UNICEF Sveriges intäkter och kostnader

I dagsläget redovisar UNICEF den totala intäkts- och kostnadsbilden i årsredovisningen som finns att ladda ner som PDF. Intäkterna fördelas efter behov och vi strävar alltid efter en låg administrativ kostnad så att så stor del som möjligt ska gå till ändamålet. För de produkter som säljs i Unicefbutiken redovisas hur mycket av pengarna som går till UNICEF.

Svensk insamlingskontroll

Av Svensk Insamlingskontroll har UNICEF Sverige tilldelats ett kontrollerat insamlingskonto, så kallat 90-konto. Svensk Insamlingskontroll ser till att pengar som samlas in gör det under betryggande kontroll. Insamlingskontrollen bevakar landets insamlande organisationer och har som krav att högst 25 procent av de totala intäkterna går till insamlingskostnader och administration. Det innebär att insamlingar inte ska belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder ska användas och att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll ska utvecklas.

Om en organisation inte följer Svensk Insamlingskontrolls regelverk dras 90-kontot in. Arbetsmarknadens parter och organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen Far står bakom föreningen Svensk Insamlingskontroll. Se vidare på insamlingskontroll.se.

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

UNICEF är en del av Giva Sverige tillsammans med 130 andra organisationer. Giva Sverige verkar för etisk och professionell insamling och arbetar för ett gynnsamt klimat för frivilligarbete och för insamling bland allmänheten i Sverige. Giva Sveriges uppdrag är att öka förutsättningarna för medlemmarna att samla in medel på ett förtroendeingivande sätt. Giva Sverige deltar i opinionsbildning inom dessa områden samt organiserar seminarier och erfarenhetsutbyte.

Insamlingspolicyns giltighetstid

Denna insamlingspolicy gäller från och med beslutsdagen tills vidare, men ses över en gång per år och revideras vid behov.

Insamlingspolicyns ansvarig

Ansvarig för dokumentet är Petra Nerde.

Har du synpunkter på vår Insamlingspolicy, kontakta Petra Nerde via petra.nerde@unicef.se.

Insamlingspolicy senast reviderad februari 2021.