Socialt skyddsnät

Alla barn har rätt att utvecklas till sin fulla potential. Ändå hindras miljoner barn till detta på grund av fattigdom, konflikt, diskriminering och geografiskt utanförskap. Detta får livslånga konsekvenser får både dem själva och deras samhällen och fattigdom ärvs i generationer. Idag lever 700 miljoner människor i extrem fattigdom, 385 miljoner av dessa är barn, vilket är en högre andel än vuxna. Fattigdom och utanförskap handlar inte bara om brist på pengar. Många barn lever i familjer som utsätts för systematisk diskriminering och nekas tillgång till utbildning, sjukvård, och inflytande i beslut som påverkar deras liv.

UNICEF
Socialt skyddsnät

Vi skapar skydd mot fattigdom och utanförskap

UNICEF arbetar för större jämlikhet och för att inget barn ska hamna utanför. Vi hjälper regeringar att identifiera vilka barn som inte går i skolan, som inte får tillgång till sjukvård, eller som utsätts för våld och övergrepp. Vi försöker också förändra attityder och bekämpa orsaker till diskriminering.

Vi stödjer regeringarna i att prioritera resurser och stärka de system som ska ge stöd till de mest utsatta, till exempel genom riktade barnbidrag. Vi arbetar också för att öka barn och ungdomars samhällsengagemang och inflytande i frågor som berör dem.

Några exempel på vad UNICEF gör:

 • Vi stärker de sociala skyddsnäten
  Vi hjälper myndigheter att utveckla system för att stödja utsatta och fattiga familjer. Till exempel genom att införa riktade bidrag, utbilda socialarbetare, och se till att det finns familjehem för barn som inte kan vara kvar i sina familjer.

 • Vi förändrar attityder
  Med hjälp av dialog, utbildning och information förändrar vi attityder och normer som diskriminerar och håller kvar barn i utanförskap. Vi kämpar mot att barn gifts bort i tonåren, och för att barn i diskriminerade etniska grupper får utbildning som ökar deras chanser till arbete.

 • Ökar ungdomars deltagande
  Utveckla system för att öka ungdomars deltagande och samhällsengagemang. 

 • Kunskap om rättigheter
  Öka kunskapen hos utsatta grupper om deras rättigheter och stärka dem i att utkräva dessa rättigheter.

 • Stöd till barn med funktionsnedsättning
  UNICEF arbetar för att öka förståelsen och kunskapen om barn med särskilda behov. Vi utbildar till exempel myndigheter och skolpersonal så att fler barn med funktionsnedsättning kan gå i skolan. Vi ger även stöd till lokala organisationer för barn med funktionsnedsättning, för att stärka deras synlighet och deltagande i samhället.

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.

Vad säger barnkonventionen?
 1. 2.Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
 2. 4.Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta internationellt.
 3. 23.Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.
 4. 30.Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.
 5. 42.Varje stat ska göra barnkonventionen allmänt känd bland både vuxna och barn.