Diskriminering av flickor

Många flickor i världen, framför allt i låginkomstländer, går ett svårt liv till mötes. Redan innan de föds är flickorna ofta diskriminerade och orättvisorna fortsätter sedan för många genom hela livet.

UNICEFSocialt skyddsnät
Diskriminering av flickor

Senast uppdaterad 2023-05-05

Diskriminering på grund av traditioner

Orsakerna till den regelmässiga diskriminering som drabbar flickor och kvinnor är många. Det handlar mycket om kulturella värderingar och traditioner. Många familjer tycker inte att det är värt att investera i flickor eftersom tanken är att de ska gifta in sig i en annan familj.

Flickor får ofta stå tillbaka för sina bröder. Ofta ammas en flicka under kortare period än en pojke och får även mindre omvårdnad. I många låginkomstländer vaccineras pojkar i större utsträckning än flickor. Eftersom pojkar anses mer värda än flickor får döttrarna inte heller samma tillgång till mat, sjukvård och omvårdnad. Risken att dö är därmed högre för flickor än för pojkar.

Den extrema diskrimineringen mot flickor har lett till att det föds färre flickor. I vissa länder, exempelvis Indien och Kina, är det vanligt med tester som talar om könet på fostret, för att sedan välja bort en flicka genom abort, trots att det är olagligt (1).

Utbildning

De flesta länder är på väg att nå målet att lika många pojkar som flickor börjar i skolan. I vissa länder är dock skillnaden mellan könen fortfarande stor. I Afrika och södra Asien går färre flickor än pojkar i skolan. I vissa länder är dock bilden den motsatta och det går fler flickor än pojkar i skolan (2). I de flesta länder är det dock fler flickor än pojkar som hoppar av skolan i förtid.

En stor mängd hushållssysslor, som att ta hand om småsyskon, städa, laga mat och hämta vatten, faller ofta på flickors lott. Flickor arbetar i stor utsträckning och under många timmar både inom och utanför hemmet, men ofta är deras arbetsinsats inte erkänd eller uppskattad och ligger utanför den officiella statistiken. 

Fattiga familjer har ofta inte råd att skicka flera barn till skolan och då prioriteras pojkarnas utbildning framför flickornas. Trots detta visar forskning på att utbildning för flickor och kvinnor är avgörande för ett samhälles ekonomi. Utbildade kvinnor föder generellt färre barn och har större möjligheter att klara sin familjs försörjning (1).

UN0527556
© UNICEF/Sujan

Hälsa

Ofta drabbas flickor hårdare av näringsbrist än pojkar. Flickor har lägre ställning inom familjen och när det finns mat är det i första hand männen och pojkarna som ska bli mätta.

En stor hälsorisk för ungdomar och särskilt unga kvinnor är hiv och aids. Totalt lever 2,73 miljoner i åldern 15-24 år med hiv. I södra Afrika finns dokumenterat att flickor och unga kvinnor ofta smittas av äldre män. Dessutom riskerar gravida kvinnor med hiv att överföra sjukdomen till sina barn, om de inte får korrekt behandling under förlossningen. (3)

Olika typer av våld är ett stort problem världen över och drabbar framför allt kvinnor och barn. Exempelvis har var tjugonde flicka 15-19 år tvingats till att ha sex (4).

Tidiga äktenskap

Många flickor gifts bort i mycket tidig ålder. Detta drabbar ungefär 12 miljoner flickor varje år. Idag har ungefär 650 miljoner kvinnor gift sig innan de hunnit fylla 18 år (5). Tidiga äktenskap leder till att flickorna får barn när de är mycket unga och att de under sin livstid får fler barn. 

Även om antalet tonårsgraviditeter i världen totalt sett minskar, så är siffran fortsatt hög i vissa delar av världen, såsom i Afrika söder om Sahara. Bland flickor mellan 15 och 19 år är den vanligaste dödsorsaken relaterad till graviditet (4). Barn till unga mammor föds ofta för tidigt och är små och underviktiga. Det påverkar naturligtvis barnets chanser till ett hälsosamt liv.

Vad gör UNICEF?

Att kämpa för flickors och kvinnors rättigheter hör till UNICEFs allra viktigaste uppgifter. År 1995 samlades världens regeringar och en lång rad frivilligorganisationer, däribland UNICEF, till en internationell konferens om kvinnor i Beijing, Kina. Vid konferensen antogs en handlingsplan för avskaffandet av diskriminering och våld mot kvinnor. Särskilt betonades problemen med selektiv abort och diskriminering av flickor redan i spädbarnsåldern. 

Vi vill lyfta fram flickors utsatta situation och visa på hur viktigt det är att ge stöd till kvinnors utveckling och hur det påverkar samhällsutvecklingen. Ett viktigt mål för oss är att bekämpa de kränkningar som särskilt drabbar flickor och unga kvinnor, såsom kvinnlig könsstympning, tidiga äktenskap, tonårsgraviditeter samt hiv och aids.

Jämställdhetsperspektivet genomsyrar UNICEFs hela verksamhet (6). Alla våra program inom alla områden har ett jämställdhetsperspektiv just därför att världen fortsatt är en osäker plats för flickor där de diskrimineras i stor utsträckning. 

Källhänvisning

Relaterade artiklar

un0627014-scaled-e1660742072366.jpg
Afghanistan

Ett år efter att talibanerna tog makten i Afghanistan är situationen för landets barn värre än på länge. Afghanistan är idag en av de värsta platserna i världen för ett barn att växa upp på, och extra svårt är det för flickor.

arifa-omid-scaled-1.jpg
Internationella kvinnodagen

I samband med internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma den diskriminering som många flickor utsätts för redan innan födseln. Och som förföljer dem livet ut. Vi vill göra det genom ett brev skrivet av afghanska Arifa Omid som väntar sitt tredje barn – sin första flicka.

uni231917.jpg
Agenda 2030

Fler flickor går idag i skolan än någonsin tidigare, men mycket lite har förändrats när det gäller det våld och den diskriminering som flickor utsätts för, varnar UNICEF i en ny rapport.

Vad säger barnkonventionen?
  1. 2.Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
  2. 4.Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta internationellt.
  3. 6.Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  4. 28.Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.