Barn som lever på gatan

För att överleva tvingas barn som lever på gatan att tigga, stjäla, sälja saker, tvätta bilar och putsa skor. Livet på gatan är farligt och barnen riskerar att utnyttjas och utsättas för våld, övergrepp och människohandel.

UNICEFSocialt skyddsnät
Barn som lever på gatan

Senast uppdaterad 2023-04-27

Många barn saknar hem

Majoriteten av de barn som lever på gatan är pojkar, vissa är inte mer än 5 år gamla. De håller ofta ihop i grupp och söker skydd under broar, i övergivna hus och på billiga boenden .

Barn som lever på gatan definieras av FN som barn som bor eller verkar på gatan utan tillräckligt skydd, övervakning eller stöd från föräldrar eller andra ansvariga vuxna. Fokus i definitionen ligger på att barnet spenderar mycket tid på gatan och gör detta utan skydd och stöd från ansvariga vuxna. Det är svårt att samla statistik över exakt hur många barn som lever och verkar på gatan. Många lever i det fördolda och det är därför svårt att göra tillförlitliga statistiska undersökningar. Enligt en uppskattning från 1980-talet levde 100 miljoner barn på gatan. Uppskattningen har ifrågasatts av FN, man drar slutsatsen att man helt enkelt inte kan veta hur många barn som lever på gatan. Däremot finns det mycket som talar för att antalet barn som lever på gatan ökar, bland annat på grund av en ökande befolkning, urbanisering och ökande klyftor världen över (1). 

Varför lever barn på gatan?

Många av de barn som lever och arbetar på gatan har ingen annanstans att ta vägen. De har blivit övergivna, är föräldralösa eller har tvingats lämna sitt hem på grund av misshandel, vanvård eller missbruk. En del barn har sporadisk kontakt med sin familj och somliga har ett hem de kan återvända till för ett mål mat eller skydd för natten. Vissa barn uppehåller sig på gatan för att få tiden att gå, för att komma bort en stund från ett trångt hem med många familjemedlemmar eller för att tjäna pengar till sitt eget, eller familjens, uppehälle.

Krig och naturkatastrofer är andra orsaker till att barn lever på gatan. Många barn tvingas fly hemifrån då de har förlorat sina hem, föräldrar och anhöriga. Under 1990-talet gav aidsepidemin upphov till att antalet barn övergivna barn utan hem ökade då många barn förlorade sina föräldrar i sjukdomen. Gemensamt för alla barn som lever på gatan är att de upplevt fattigdom, social misär, svagt socialt skyddsnät samt brist på utbildning och möjligheter.

UN0523670
Gatubarn sover och vilar i barnskyddsnavet som stöds av Unicef i Dhaka, Bangladesh.© UNICEF/Monir

Barn som lever på gatan utsätts för många risker 

Sjukdomar
För barn som lever och verkar på gatan råder som regel brist på bland annat näringsrik mat, rena kläder och rent vatten. Detta gör dessa barn mer mottagliga för sjukdomar och infektioner än barn som lever under mer ordnade förhållanden.  Dessutom saknar majoriteten av barn som lever på gatan tillgång till sjukvård, vilket innebär att de riskerar att dö av sjukdomar och infektioner som kan behandlas, exempelvis lunginflammation och diarrésjukdomar.

Droger
Det svåra livet på gatan, bristen på mat och i många fall lätt tillgängliga droger gör att många barn börjar använda droger. Drogerna dämpar hungerkänslor och får barnet att glömma verkligheten för en stund. Samtidigt kan drogerna vara livsfarliga och kan leda till permanenta skador på hjärna och njurar,  användning av droger medför också en betydande risk att smittas av sjukdomar som sprids vid injektioner såsom hepatit och hiv. 

Kriminalitet och sexuell exploatering
Många barn riskerar att utnyttjas i kriminalitet, genom köp av sexuell handling, genom dokumenterade sexuella övergrepp/pronografi, genom sexuell exploatering och människohandel eller dras in i missbruk av alkohol och droger. Barn som lever på gatan i länder där krig och konflikter pågår löper stor risk att utnyttjas som barnsoldater. 

Statligt våld och övergrepp
I vissa länder utsätts barn som lever på gatan för grovt våld och övergrepp från företrädare för regeringen och staten. 

Saknar utbildning
En mycket liten del av barn som lever på gatan går i skolan. De som påbörjar en utbildning  slutar ofta efter en kort tid. Det kan handla om att de inte har råd att betala skolavgiften, inte orkar eller klarar av att prestera och saknar stöttning och hjälp från vuxna.  

Den främsta orsaken till att barn som lever och verkar på gatan inte går i skolan är dock att de är tvungna att arbeta för att försörja sig själva och i vissa fall sin familj. 

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar långsiktigt och förebyggande. Det handlar om att bekämpa fattigdom, öka möjligheterna till utbildning, förbättra hälso- och sjukvård, föräldrastödsprogram och sociala trygghetssystem.

Konkret kan det innebära att:

 • Utbilda kvinnor i syfte att öka familjers inkomst

 • Informera om preventivmedel och familjeplanering

 • Erbjuda gratis hälsovård

 • Ge stöd till att bygga ut yrkesutbildningar och andra alternativa utbildningsvägar

 • Informera om betydelsen av utbildning

 • Stärka socialtjänstens arbete och att införa system med familjehem

 • Stödja införandet av olika former av sociala trygghetssystem för människor som lever i utsatthet såsom bostadsbidrag, barnbidrag, föräldrabidrag 

UNICEF bedriver även informations- och påverkansarbete för att informera stater om deras skyldigheter och barn om deras rättigheter. UNICEF genomför även kampanjer för att påverka hur barn som lever och verkar på gatan behandlas av företrädare för stater.

Utöver de förebyggande åtgärderna arbetar UNICEF genom ett antal specifika och riktade projekt för att förbättra levnadsvillkoren för de barn som redan lever och verkar på gatan. En viktig insats är att ge barnen alternativa möjligheter.

Källhänvisning

Relaterade artiklar

gatubarn_dhaka0025-scaled.jpg

I februari reste programledaren Pär Lernström till Bangladesh med UNICEF. I huvudstaden Dhaka finns över tvåhundratusen gatubarn som dagligen riskerar att utsättas för våld och trafficking. På en busscentral i Dhaka träffade han bland annat Sagor, 12 år, som sover på centralen om nätterna och samlar plastflaskor för att försörja sig om dagarna.

0047la_paz-beskuren-880x494.jpg

Inför "Världens viktigaste kväll" åkte artisten Måns Zelmerlöw med UNICEF till Bolivia, ett av Sydamerikas fattigaste länder. Där träffade han Michael, 11 år, som bor och arbetar på gatan. Han lever ett mycket farligt liv där han ständigt riskerar att utsättas för våld, övergrepp och människohandlare.

junior-0036la_paz-880x587.jpg

UNICEF uppskattar att omkring 100 miljoner barn lever på gatan runt om i världen. Orsakerna är många och barnen är utsatta för en mängd livshotande risker. UNICEF arbetar både långsiktigt och förebyggande med olika insatser för att hjälpa barnen och undvika att fler hamnar på gatan.

Vad säger barnkonventionen?
 1. 3.Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
 2. 4.Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta internationellt.
 3. 24.Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.
 4. 33.Barn ska skyddas från narkotika.
 5. 34.Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.