Barn med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning blir ofta diskriminerade och har sämre tillgång till utbildning, sjukvård, omsorg och rekreation än andra barn. UNICEF arbetar världen över för att barn med funktionsnedsättning ska inkluderas fullt ut i samhället och kämpar för att de ska få sina rättigheter tillgodosedda.

UNICEFSocialt skyddsnät
Barn med funktionsnedsättning

Senast uppdaterad 2023-04-27

Barn med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället

Barn med funktionsnedsättning nekas alltför ofta sina grundläggande rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ofta beror diskrimineringen i låginkomstländer på att ansvariga myndigheter saknar kunskap och resurser att ge stöd åt barn med funktionsnedsättning, trots att de har förbundit sig att garantera dessa rättigheter.

Men även i rika länder möter barn med funktionsnedsättning och deras familjer hinder, diskriminering och bristande tillgänglighet av varierande grad. Barnens förmågor tas ofta inte till vara, deras kapacitet kan underskattas och deras behov inte ges tillräcklig prioritet. Det centrala problemet när barn inte får delta fullt ut i samhället är oftast inte själva funktionsnedsättningen, utan fördomar och diskriminering.

Färre registreras vid födseln

Enligt en UNICEF-rapport från 2021 beräknas antalet barn i världen som lever med en funktionsnedsättning vara ungefär 240 miljoner (1). Orsakerna till osäkerheten är flera; det finns i de flesta länder inga tydliga definitioner av vad som räknas som funktionsnedsättning och definitionerna varierar över tid. Detta gör det också svårt att samla in data som går att jämföra mellan länder. På grund av skam och stigmatisering undviker dessutom många föräldrar att registrera sina barn med funktionsnedsättning, utan gömmer snarare undan dem. 

Synfel, hörselskador och kognitiv funktionsnedsättning är de vanligaste formerna av funktionshinder. I låginkomstländer har många fått sina skador på grund av problem som vi i Sverige inte behöver oroa oss för – undernäring, vitaminbrist eller fosterskador som orsakats av en brist på mödravård eller kvinnlig könsstympning.

UN0718115
Gabrianyelis, 7, kommunicerar med Andrés genom teckenspråk på en UNICEF-stödd skola i Caracas, Venezuela. I skolan går mer än 110 barn och ungdomar med funktionshinder. © UNICEF/Prieto

Förnekas många av sina rättigheter

Ovannämnda rapport visar att barn med funktionsnedsättning generellt oftare förnekas sina rättigheter inom i princip alla områden jämfört med barn utan funktionsnedsättning. 

Till exempel: 

 • Förnekas fler än dubbelt så många barn med funktionsnedsättning möjlighet att gå i grundskolan.

 • De har mer än dubbelt så hög andel som saknar grundläggande kunskaper i att läsa och skriva.

 • De har mer än 35 procents högre risk att drabbas av så allvarlig undernäring att de hämmas i tillväxten.

 • De har dubbelt så hög risk att drabbas av akuta luftsvägsinfektioner.

 • Fler än dubbelt så många känner sig olyckliga.

I samhällen där funktionsnedsättning förknippas med skam stigmatiseras barnen. Det påverkar också hur föräldrarna ser på sitt barns framtid och förmågor. I låginkomstländer är det vanligt att barn med funktionsnedsättning blir övergivna av sina föräldrar och gömda på institutioner där de riskerar vanvård, kränkningar och övergrepp. En konkret metod för att förebygga detta är att införa bidrag till barnens familjer.

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar för att öka förståelsen och kunskapen om barn med funktionsnedsättning och integrerar det perspektivet i allt vi gör. Förändringar av attityder tar tid. För att få till en hållbar förbättring för barn i utsatta situationer arbetar vi nära myndigheter - både på lokal, regional och nationell nivå. Vi stödjer myndigheterna genom projekt och långsiktiga program för att barn med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället. Vi arbetar för att:

 • Fler barn med funktionsnedsättning ska bli registrerade vid födseln.

 • Stärka lagstiftningen kring barn med funktionsnedsättning.

 • Kartlägga situationen och behoven hos barn med funktionsnedsättning.

 • Förbättra möjligheterna för barnen att få specialpedagogik och utbildning.

 • Förbättra barnens tillgång till vård och stöd.

 • Ge stöd till att utveckla verktyg för att kunna upptäcka och diagnosticera funktionsnedsättningar hos barn.

 • Förbättra barnens tillgång till daglig aktivitet och till alternativa boenden.

 • Öka kunskapen om barns rättigheter, både hos beslutsfattare och hos allmänhet, för att minska diskrimineringen.

 • Effektivisera samordningen och öka kapaciteten hos myndigheter och organisationer som arbetar med dessa frågor.

UNICEF har utvecklat metoder för att samla in statistik om barn med funktionsnedsättning i de länder där vi har programverksamhet.

Vi ger även stöd till lokala organisationer och nätverk för barn med funktionsnedsättning i låginkomstländer för att stärka deras synlighet, organisering och deltagande i samhället.

Målet med UNICEF:s insatser är att stärka lagstiftningen, sätta fokus på barnens rättigheter och förmågor, öka kapaciteten hos ansvariga myndigheter samt se till att berörda familjer får bättre stöd.

Källhänvisning

Relaterade artiklar

VF-2015-575x383.jpg

Lena Nelson är en av UNICEFs alla Världsföräldrar. Inför Humorgalan 2015 reste hon och dottern Malin till Kirgizistan och mötte barn som lever med funktionsnedsättningar. Många av barnen lämnas bort och bor på barnhem.

Unicef Logo Swedish
Afrika

På mitt första riktiga jobb lärde jag mig mycket av min kollega Mikael. Han tog sig fram på arbetsplatsen helt utan hjälpmedel, trots att han är blind sen födseln. Han kunde helt enkelt höra var väggar och möbler befann sig av ljudet när han gick.

Trung-och-Nhi-575x382.jpg
Vietnam

Igår släpptes UNICEFs årliga rapport The State of the World’s Children som i år fokuserar på barn med funktionsnedsättning. Rapporten visar bland annat att de löper högre risk än andra barn att gå miste om skolgång, omsorg, sjukvård och näring. Alldeles för många barn med funktionsnedsättning diskrimineras och görs osynliga i samhället, trots att de har samma rättigheter som alla andra barn.

Vad säger barnkonventionen?
 1. 2.Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
 2. 3.Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
 3. 6.Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
 4. 19.Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.
 5. 23.Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.
 6. 28.Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.