UNICEFOm UNICEF Sverige
Behandling av personuppgifter och kakor

Dina personuppgifter är trygga hos oss

Du som kämpar för barns rättigheter och stödjer UNICEFs arbete är väldigt viktig för oss. Vi månar om att du ska känna dig trygg och vi värnar alltid om din integritet när vi hanterar dina personuppgifter.

Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i hela EU. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. I och med det har skyddet av dina personuppgifter stärkts ännu mer. Vi har därför tagit fram en ny integritetspolicy för att du ska känna dig trygg med hur vi lagrar och använder dina personuppgifter.

I din kontakt med UNICEF lämnar du viss information till oss. Vi behandlar personuppgifter så som kontaktuppgifter och betaluppgifter, i samband med att du till exempel skänker en gåva till arbetet för barnen. Dina uppgifter kan när det är nödvändigt behöva delas med andra, exempelvis våra IT-leverantörer. Dina uppgifter kan också komma att användas för att informera om UNICEFs verksamhet, via till exempel post eller e-post.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet. Du har också flera rättigheter enligt GDPR, bland annat att få information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och att kontrollera att de är korrekta.
Vi ser till att brandväggar och antivirusprogram är uppdaterade för att skydda dina uppgifter, allt för att du ska kunna känna dig trygg.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor, mejla unicef@unicef.se eller ring 08-420 02 500.

UNICEF Sveriges Integritetspolicy

1. Inledning
UNICEF Sverige ("UNICEF"), org.nr 802401-4386 ("vi", "oss" och "vår"), med postadress Box 8161, 104 20 STOCKHOLM, värnar om din personliga integritet. Du som kämpar för barns rättigheter och stödjer UNICEFs arbete är väldigt viktig för oss. Här i vår integritetspolicy hittar du all information om hur vi använder och lagrar dina personuppgifter, för att du ska kunna känna dig trygg.  

2. Vem ansvarar för hur vi behandlar dina personuppgifter?
UNICEF Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler. 

3. Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?
Genom att du kommer i kontakt med oss på UNICEF kan du komma att lämna viss information till oss. Här kan du läsa om vilka uppgifter vi behandlar om dig, för vilket ändamål vi behandlar dina uppgifter och vilket lagligt stöd vi har för att behandla dina uppgifter. 

För dig vars bild används av UNICEF, följande uppgifter behandlas om dig: 
Bild, i vissa fall namn och kontaktuppgifter. 

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund: 
För att dokumentera UNICEFs verksamhet. - Samtycke eller intresseavvägning beroende på situationen. 

För att inspirera till stöd för UNICEFs frågor och barns rättigheter. - Samtycke eller intresseavvägning beroende på situationen. 

Uppgifterna som behandlas med stöd av ditt samtycke bevaras fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Uppgifterna som behandlas med stöd av en intresseavvägning bevaras i högst fem år eller till dess att du invänder mot behandlingen.

3.1 För dig som är Världsförälder/månadsgivare:
Följande uppgifter behandlas om dig som har månadsgivande via autogiro eller betalkort: 
Namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, givarnummer, BankID/e-legitimation (endast vid start av autogiro), namnunderskrift, bankkontonummer och betalkortsnummer.

I vissa fall behandlas uppgifter i fritext efter kontakt med våra avdelningar för givarservice eller telemarketing. Dina adressuppgifter uppdateras regelbundet från SPAR, som är ett allmänt tillgängligt register under den tidsperiod som vi bevarar dina uppgifter. 

För att administrera givandet av en gåva. - Behandlingen är nödvändig för att fullgöra donationen av en gåva enligt avtalet mellan dig som givare och UNICEF. 

Återrapportering till dig som Världsförälder/​månadsgivare om hur din gåva hjälpt barn, UNICEFs arbete och våra kampanjer. - Intresseavvägning. 

Återkoppling angående ytterligare möjligheter för dig att stödja oss. - Intresseavvägning. 

Analys av givargrupper för förbättrad givarkännedom. - Intresseavvägning. 

Effektiv administration av vårt givarregister (bl.a. hålla registret dubblettfritt). - Intresseavvägning. Personnummer behandlas med stöd av vikten av en säker identifiering. 

Bibehålla en bra givarservice och personlig kontakt med dig som Världsförälder/​månadsgivare. - Intresseavvägning. 

Efterleva krav i bokföringslagen (1999:1078). - Nödvändigt för att fullgöra en rättslig skyldighet. 

Våra berättigade intressen av behandlingarna som baserar sig på en intresseavvägning är att förbättra vår administration och därmed minska våra kostnader, något som innebär mer hjälp till utsatta barn samt att informera om vårt arbete och hur du som givare kan fortsätta att hjälpa oss. 

Uppgifterna behandlas så länge som du är Världsförälder/månadsgivare och en period på 36 månader efter att du upphör att vara Världsförälder/månadsgivare. Uppgifter kan komma att sparas längre i enlighet med lagkrav, såsom kraven i bokföringslagen, eller om du samtycker till det. 

3.2 För dig som ger en enstaka gåva via hemsidan, postgiro/bankgiro, Swish eller SMS, eller handlar i gåvoshopen:

Följande uppgifter behandlas om dig: 
Namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, och betaluppgifter, bland annat via Swish, betalkort och Apple Pay. I vissa fall behandlas uppgifter i fritext efter kontakt med våra avdelningar för givarservice eller telemarketing. Ditt personnummer inhämtas från SPAR, som är ett allmänt tillgängligt register. Vid gåvor via Swish och SMS inhämtas även din postadress. Dina adressuppgifter uppdateras regelbundet från samma register, under den tidsperiod som vi bevarar dina uppgifter. 

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund: 
För att administrera givandet av en gåva. - Behandlingen är nödvändig för att fullgöra donationen av en gåva enligt avtalet mellan dig som givare och UNICEF. 

Återrapportering till dig om hur din gåva hjälpt barn, UNICEFs arbete och våra kampanjer. - Intresseavvägning. 

Återkoppling angående ytterligare möjligheter för dig att stödja oss. - Intresseavvägning. 

Analys av givargrupper för förbättrad givarkännedom. - Intresseavvägning. 

Effektiv administration av vårt givarregister (bl.a. hålla registret dubblettfritt). - Intresseavvägning. Personnummer behandlas med stöd av vikten av en säker identifiering. 

Bibehålla en bra givarservice och personlig kontakt med dig som Världsförälder/​månadsgivare. - Intresseavvägning. 

Efterleva krav i bokföringslagen (1999:1078). - Nödvändigt för att fullgöra en rättslig skyldighet. 

Våra berättigade intressen av behandlingarna som baserar sig på en intresseavvägning är att förbättra vår administration och därmed minska våra kostnader, något som innebär mer hjälp till utsatta barn samt att informera om vårt arbete och hur du som givare kan fortsätta att hjälpa oss. 

Uppgifterna bevaras i 36 månader efter det att du senast skänkte en gåva. Uppgifter kan komma att sparas längre i enlighet med lagkrav, såsom kraven i bokföringslagen, eller om du samtycker till det. 

3.3 För dig som skrivit in UNICEF i ditt testamente, har visat intresse för att göra detta, eller vill få information:

Följande uppgifter behandlas om dig: Namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina adressuppgifter uppdateras regelbundet från SPAR, som är ett allmänt tillgängligt register, under den tidsperiod som vi bevarar dina uppgifter. I vissa fall behandlar vi uppgifter om ekonomiska förhållanden och familjesituation. 

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund: 
Bevaka UNICEFs rätt enligt testamenten. - Samtycke. 

Hålla kontakten vid uttryckt intresse av att testamentera en gåva till UNICEF. - Intresseavvägning. 

Analys av givargrupper för förbättrad givarkännedom. - Intresseavvägning. 

Hålla ett dubblettfritt och väladministrerat givarregister. - Intresseavvägning. Personnummer behandlas med stöd av vikten av en säker identifiering. 

Vårt berättigade intresse av behandlingarna är att få kontakt med personer som är intresserade av att ge gåvor och stödja vårt arbete. 

Om du meddelat oss att du skrivit in UNICEF i ditt testamente och samtyckt till att vi behandlar dina uppgifter bevaras dessa tills vidare så länge som du har samtyckt till detta. Om du inte samtyckt men visat intresse och eller/efterfrågat information så bevarar vi dina uppgifter i upp till 12 månader sedan den senaste kontakten med dig så länge som du inte invänder mot att vi behandlar dina uppgifter. 

3.4 För dig som är mottagare av ett gåvobevis (exempelvis gåvoshop eller minnesgåva):
Följande uppgifter behandlas om dig: Namn och postadress. Dina adressuppgifter inhämtas från gåvogivaren. 

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund: 
För att upprätta ett gåvobevis. - Intresseavvägning. 

Vårt och gåvogivarens berättigade intressen av behandling är att kunna administrera gåvan och se till att du får ta del av gåvobeviset. 

Uppgifterna bevaras endast till dess att gåvan skickats till dig. Därefter raderar vi dina uppgifter. 

3.5 Så behandlar vi personuppgifter när vi arbetar med att få nya givare:
Följande uppgifter behandlas när vi gör aktiviteter för att få nya givare till arbetet för barns rättigheter: Namn, postadress, e-postadress, personnummer och telefonnummer.

I vissa fall behandlas uppgifter i fritext efter kontakt med våra avdelningar för telemarketing. Dina uppgifter köps i vissa fall från andra företag, med SPAR som källa. Uppgifter kan i vissa andra fall inhämtas från bland annat nyhetskällor, i situationer då du har någon form av koppling till UNICEF och skulle kunna vara intresserad av att bidra till vårt arbete. 

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund: 
Kontakt för förfrågningar om att ge gåvor eller att bli Världsförälder/​månadsgivare. - Intresseavvägning. 

Vårt berättigade intresse av behandlingarna är att få kontakt med personer som är intresserade av att ge gåvor och stödja vårt arbete. 

Dina personuppgifter bevaras i normalfallet 4-5 veckor i de fall uppgifter köpts in för en specifik aktivitet. I andra fall kan uppgifter bevaras i upp till 12 månader sedan den senaste kontakten med dig så länge som du inte invänder mot att vi behandlar dina uppgifter. 

3.6 Så behandlar vi personuppgifter när vi arrangerar och bjuder in till event:
Följande uppgifter behandlas när vi bjuder in till event som vi är med och arrangerar: 
Namn, postadress, e-postadress, personnummer, telefonnummer och i vissa situationer roll, befattning och/eller yrke. I vissa fall behandlas även uppgifter i fritext efter kontakt med våra avdelningar för telemarketing. Dina uppgifter köps i vissa fall från andra företag, med SPAR som källa. I de fall du tackar ja till att delta vid ett event vi arrangerar behandlar vi uppgifter om din specialkost om du anmäler någon sådan. 

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund: 
Inbjudan till att delta i event som UNICEF arrangerar och administration av sådana event. Intresseavvägning. 

Information om specialkost i de fall du tackar ja till att delta i ett event. - Samtycke. 

Vårt berättigade intresse av behandlingen är att få kontakt med personer som är intresserade av att delta vid evenemang och stödja vårt arbete. 

Dina personuppgifter bevaras i normalfallet i upp till 3 månader i de fall uppgifter köpts in för en specifik aktivitet. Om du deltar vid evenemang kan dina uppgifter komma att bevaras i upp till 12 månader sedan den senaste kontakten med dig så länge som du inte invänder mot att vi behandlar dina uppgifter. 

3.7 För dig som är expert eller befattningshavare inom området för UNICEFs verksamhet:
Följande uppgifter behandlas om dig: Namn, e-postadress, telefonnummer, organisationstillhörighet och befattning/yrkesroll. 

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund: 
Kontakt för samarbete, påverkan och opinionsbildning. - Intresseavvägning. 

Vårt berättigade intresse av behandlingen är att kunna ta kontakt med experter och befattningshavare vid vårt arbete för barns rättigheter, bland annat för samarbete och politisk påverkan. 

Dina uppgifter bevaras i upp till tolv månader sedan den senaste kontakten med dig så länge som du inte invänder mot att vi behandlar dina uppgifter. 

3.8 För dig som startar en insamling:
Följande uppgifter behandlas om dig: Namn, e-postadress och krypterat lösenord. 

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund: 
Administration av insamlingen. - Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalsrelationen mellan dig och oss på UNICEF. 

Dina uppgifter bevaras i 36 månader efter den senaste insamlingen som anordnades av dig. 

3.9 För dig som är kontaktperson vid ett företag som ger en gåva eller är samarbetspartner med UNICEF:
Följande uppgifter behandlas om dig: Namn, telefonnummer och e-postadress. 

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund: 
För att administrera förhållandet mellan ditt företag och UNICEF. - Intresseavvägning. 

Vårt berättigade intresse av behandlingen är kunna administrera kontakten med företag som du företräder. 

Uppgifterna bevaras så länge som du är anställd på företaget eller i 36 månader efter den senaste gåvan ditt företag skänkt till UNICEF. 

3.10 För dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev:
Följande uppgifter behandlas om dig: E-postadress. 

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund: 
Utskick av nyhetsbrev.- Intresseavvägning. 

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att du anmält att du önskar få vårt nyhetsbrev. 

Dina uppgifter tas bort när du anger att du inte längre önskar få nyhetsbrevet. 

3.11 För dig som ansöker om jobb eller praktik:
Följande uppgifter behandlas om dig vid ansökan: Namn, och e-post. Om du går vidare i processen så kommer vi att efterfråga/behandla personnummer postadress, telefonnummer, uppgifter om utbildning och arbetslivserfarenhet, uppgifter i personligt brev/mejl, uppgifter i CV och referenser. Vid rekrytering till vissa positioner begär UNICEF även utdrag från UC (kredituppgifter) och bankuppgifter. UNICEF inhämtar även uppgifter från belastningsregistret vid anställning. Uppgifter kan inhämtas från konsulter som hjälper oss i rekryteringsprocessen. 

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund: 
Möjliggöra en säker identifiering av den arbetssökande. - Intresseavvägning.

Personnummer behandlas med stöd av vikten av en säker identifiering. 
Möjliggöra en effektiv och säker rekryteringsprocess. - Intresseavvägning. 

Underlätta vid eventuella framtida rekryteringsprocesser och bevara uppgifter under en längre tidsperiod. - Samtycke. 

Uppfylla reglerna om tillhandahållande av uppgift om meriter enligt diskrimineringslagen (2008:567). - Nödvändigt för att fullgöra en rättslig skyldighet. 

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna hantera din ansökan i vår rekryteringsprocess på ett effektivt och korrekt sätt. 
Personuppgifter som vi behandlar om dig bevaras i normalfallet så länge som det är nödvändigt för den aktuella rekryteringsprocessen. Om processen avslutas och du inte blir erbjuden tjänsten, tar vi bort dina uppgifter. Har du lämnat ditt samtycke kan dina personuppgifter komma att bevaras under en längre tidsperiod för att underlätta vid framtida rekryteringsprocesser. Uppgifter kan också komma att sparas under en längre tidsperiod för det fall du tagits ut till arbetsintervju eller erbjuds tjänsten för att uppfylla våra skyldigheter enligt diskrimineringslagen (2008:567). 

3.12 För dig som skriver under våra kampanjer och namninsamlingar:
Följande uppgifter behandlas om dig: Namn och e-postadress. 
Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund: 
För att kunna driva kampanjer för påverkansarbete. - Intresseavvägning. 
Återrapportering till dig om hur ditt deltagande i namninsamlingen bidragit till att stärka barns rättigheter. - Intresseavvägning. 
Vårt berättigade intresse av behandlingarna som baserar sig på en intresseavvägning är att kunna bedriva påverkansarbete för viktiga frågor om barns rättigheter och att du uttryckt att du vill delta genom din namnunderskrift. 
Vi behåller dina uppgifter i högst 12 månader efter att du senast deltog i en kampanj. Om du önskat få vårt nyhetsbrev tas dina uppgifter bort när du anger att du inte längre önskar få vårt nyhetsbrev. Läs även mer i avsnitt 3.10.

3.13 Uppgifter som ett lagstadgat eller avtalsenligt krav
Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter. I den mån du inte tillhandahåller dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig som gåvogivare, insamlare eller kampanjdeltagare. 

4. Informationsutskick och gåvoförfrågningar
UNICEF kommer att behandla dina personuppgifter för att informera om vår verksamhet och vid vissa tillfällen fråga om en gåva till arbetet för barns rättigheter. Dina uppgifter kan komma att användas för utskick med information om vår verksamhet och förfrågningar om gåvor via telefon, post, e-post eller SMS fram till dess att du invänder mot att bli kontaktad av oss för detta ändamål. 

5. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av UNICEF Sverige. 

Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi ser till att det alltid finns personuppgiftsbiträdesavtal i situationer då en tredje part behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Vi lämnar ut eller låter IT- och systemleverantörer, banker, betaltjänster, webbyråer, tryckerier och telemarketingbolag få åtkomst till dina personuppgifter som är nödvändiga för att utföra beställda uppdrag.

Vi delar personuppgifter med Facebook för att återkoppla till dig angående ytterligare möjligheter att stödja och för att få nya givare. Facebook är i dessa situationer vårt personuppgiftsbiträde. Vi delar även data som innehåller information om webbplatstrafik som kan utgöra personuppgifter med Facebook i samband med användning av Facebooks pixel (kallad ”TR” i vår cookiepolicy) för att kunna följa upp och analysera givaraktivitet. I den situationen är UNICEF och Facebook gemensamt personuppgiftsansvariga. Se vår cookiepolicy, facebook.com/legal/controller_addendum samt facebook.com/about/privacy för närmare information om cookies och liknande teknik som används på vår webbplats, rollfördelningen mellan UNICEF och Facebook samt närmare detaljer runt vilka typer av uppgifter som behandlas och varför detta görs, Facebooks rättsliga grund för att behandla personuppgifterna och hur du kan utöva dina rättigheter mot Facebook. 

Vid ansökan om jobb eller praktik kan dina uppgifter delas och lämnas ut till rekryteringskonsulter som hjälper oss i rekryteringsprocessen. 

Vid namninsamlingar för påverkan och opinionsbildning kan dina uppgifter lämnas ut till politiker, makthavare och andra intresseorganisationer. Vid dessa insamlingar är mottagarna själva personuppgiftsansvariga för dina uppgifter. 

6. Överförs dina uppgifter till länder utanför EU eller EES (tredje land)?
Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES (i ”tredje land”) föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller andra lämpliga skyddsåtgärder enligt GDPR, exempelvis i form av standardavtalsklausuler, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan. 

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi och våra samarbetspartners jobbar ständigt för att hålla brandväggar och antivirusprogram uppdaterade för att skydda och förhindra obehörig tillgång till dina uppgifter. Endast personal med behöriga konton och lösenord har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras. Våra anställda har också strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. 

8. Vilka regler gäller för hur länge mina personuppgifter sparas?
Information om hur länge vi sparar uppgifter i relation till dig specifikt i olika situationer kan du läsa om i avsnitt 3 ovan. Vi behandlar dock aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid. 

9. Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. 

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. 

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering. 

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. 

10. Cookies
Vi använder cookies på unicef.se. Läs mer i vår policy för cookies.

11. Kontakta oss
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att mejla unicef@unicef.se eller ringa 08-420 02 500. 

UNICEF Sveriges policy för cookies

På unicef.se använder vi cookies för att effektivisera insamlingen av pengar till vårt arbete för alla barn, och ge dig den bästa möjliga upplevelsen. 

På unicef.se använder vi cookies för att underlätta användningen av våra tjänster, som till exempel för att tillfälligt spara det besökaren lägger i varukorgen i gåvoshopen och av tekniska skäl. Cookies används också för att mäta trafiken på vår webbplats, för insamling av statistik och för att förbättra våra tjänster.

Vad är cookies?
Cookie är en mycket liten textfil som lagras på din dator eller den enhet du använder (som smartphone eller läsplatta) när du besöker en webbplats, för att webbplatsen ska kunna känna igen dig nästa gång du besöker den. 

Våra cookies
unicef.se använder vi tre olika kategorier av cookies:

  • Nödvändiga cookies

  • Besöksstatistik

  • Marknadsföringscookies

För att se vilka cookies som ryms inom varje kategori hänvisar vi till inställningspanelen för cookies, där du själv kan studera och läsa på om varje cookie.

Du har alltid möjlighet att ställa in om du vill att cookies ska få sparas automatiskt i din enhet, om du vill få en fråga varje gång en cookie försöker sparas eller om du inte vill att några cookies ska sparas. Det gör du genom att ändra inställningarna i din webbläsare och hur du gör det beror på vilken typ av webbläsare som du använder dig av. Vill du ta bort dina befintliga cookies gör du det i inställningarna för din webbläsare.

Frågor om cookies? 
Om du har några frågor om de cookies vi använder eller något annat är du alltid varmt välkommen att höra av dig till vår givarservice på unicef@unicef.se. Tack för att du stödjer UNICEF!