792 776 000 kronor

Så mycket pengar samlade vi in under 2016. Men vad händer med pengarna, hur fördelas de och vart tar de vägen?

Årlig graf
 1. 2010
  420 mkr
 2. 2011
  496 mkr
 3. 2012
  506 mkr
 4. 2013
  656 mkr
 5. 2014
  670 mkr
 6. 2015
  676 mkr
 7. 2016
  793 mkr

Hit gick pengarna

Under 2016 gick 89 procent av våra intäkter till UNICEFs arbete för barn världen över. 686 miljoner kronor gick till UNICEFs arbete för barn i världen, långsiktigt och i katastrofer. 22 miljoner kronor gick till UNICEFs arbete för barn i Sverige.

 • Rent vatten

  3,7 miljoner

  barn och vuxna fick rent vatten i Syrien.

 • Påverkansarbete Upphandling av vaccin

  4,5 miljarder kronor sparades genom kostnads­effektiva upphandlingar av vacciner och andra förnödenheter till barnen.

 • Utbildning

  156

  förskolor i Östtimor fick utbildnings­material så att barn i avlägsna bergs­trakter fick möjlighet att gå i förskola.

 • Hälsa

  500 000

  kartonger med närings­produkter skickades till länder som drabbades av El Niño i östra och södra Afrika, för att behandla barn mot undernäring.

 • Vaccinering

  46 %

  av alla barn under fem år i världen nåddes med vaccin som skyddar mot livs­hotande sjukdomar.

 • Rent vatten på Haiti Rent vatten

  126 000

  barn på Haiti fick rent vatten efter orkanen Matthew.

 • Psykosocialt stöd Lek

  UNICEF Sveriges volontärer anordnade omkring 66 lek­aktiviteter för minst 1 500 nyanlända barn och ungdomar vid asyl­boenden runt om i Sverige.

 • Nödhjälp

  21 000

  barn som befann sig i Mosul fick akut nödhjälp, trots att säkerhets­läget i landet gjorde det svårt för hjälp­organisationer att nå fram.

 • Information

  162 miljoner

  människor nåddes med information om hur man skyddar sig från att bli smittad av zikaviruset, tack vare ett samarbete mellan UNICEF och Google.

 • Stödcenter Skydd

  Längs de mest trafikerade flykting­vägarna genom Europa sattes 20 stödcenter upp, där barn på flykt kan leka, sova i en skyddad miljö och få psykosocialt stöd.

“De mest utsatta barnen får hjälp först”
Anthony Lake

Så fördelas pengarna

Vi jobbar utifrån ett rättighets­perspektiv som innebär att alla barn har rätt att överleva, utvecklas och nå sin fulla potential. Vi prioriterar de mest utsatta barnen, så att de får det stöd de har rätt till.

Fördelningsfaktorer:

 1. BNI per capita – landets ekonomiska välstånd i sin helhet.
 2. Barnpopulation – andelen av landets befolkning som är barn.
 3. Barnadödligheten – andelen barn som dör innan fem års ålder.

Det betyder att:

Låginkomstländer med ung befolkning och hög barnadödlighet får proportionerligt mer pengar än medelinkomstländer där befolkningens genomsnittliga ålder är högre och där färre barn dör innan de fyllt fem år.

Katastrofläge?

När en katastrof sker omfördelas resurserna utifrån de omedelbara behov som uppstår. Som till exempel brist på rent vatten och mat, bristande sanitet, skydd för barn som förlorat sitt hem och barn som kommit ifrån sina familjer.

Vad händer med din hundralapp?

Så här används dina pengar:

 • Mycket pengar
  89 kronor
  går till UNICEFs arbete för barn i världen, både långsiktigt och i katastrofer.
 • Några pengar
  10 kronor
  används till kostnader för insamling — som till exempel kampanjer, utskick och andra insatser för att värva fler givare.
 • Lite pengar
  1 krona
  går till administration, det vill säga kostnader som behövs för att administrera och driva organisationen — som till exempel revision och IT.

Vem är det som ger?

UNICEF är FN:s barnfond, men vi får inget ekonomiskt stöd från FN. Vårt arbete finansieras uteslutande av frivilliga bidrag av privatpersoner och företag.

Kollage av givare

Den största andelen pengar kommer från generösa privatpersoner som är Världsföräldrar, handlar i gåvoshopen, skänker pengar vid katastrofer eller ger andra gåvor. Resten av pengarna kommer från företag och stiftelser.

Tack vare alla som ger och är med och kämpar för barns rättigheter kan vi fortsätta arbetet för att skapa en bättre värld för alla barn.

Transparens och kontroll = trygghet

UNICEF Sverige är en ideell förening utan vinstintresse. Vi jobbar alltid för att den största delen av pengarna ska gå till barnen, genom att hålla våra kostnader så låga som möjligt. Men vissa kostnader är nödvändiga för att kunna värva fler givare och kontrollera att pengarna används på rätt sätt.

 • Logotyp 90-konto

  Svensk Insamlingskontroll

  UNICEF Sverige har ett 90-konto, vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto måste minst 75 procent av de insamlade pengarna gå till ändamålet och organisationen måste ha en redovisning som granskas av en auktoriserad revisor. År 2016 gick 89 procent av UNICEF Sveriges intäkter till verksamheten.

 • Logotyp FRII

  FRII

  UNICEF Sverige är medlem i Frivillig­organisationernas insamlingsråd, FRII. FRII är en bransch­organisation som bland annat arbetar för att stoppa oseriös insamlings­verksamhet. FRII har tagit fram en kvalitetskod och har styrande riktlinjer för insamling som alla medlems­organisationer är skyldiga att följa. Läs bestyrkanderapporten som fastställer att UNICEF Sverige efterlever FRII:s kvalitetskod

 • Löner

  Löner och arvoden

  UNICEF Sveriges styrelse anställer general­sekreteraren och beslutar om lönen. Lönen är 86 269 kronor per månad. Det utgår ingen övertids­ersättning och inga särskilda pensions- eller löneförmåner. Ingen i styrelsen får lön, däremot får ledamöterna 500 kronor som ersättning för förlorad arbetsinkomst vid varje sammanträde som de deltar i.