821 000 000

Så mycket pengar samlade vi in under 2018. Men vad händer med pengarna, hur fördelas de och vart tar de vägen?

Årlig graf
 1. 2012
  506 mkr
 2. 2013
  656 mkr
 3. 2014
  670 mkr
 4. 2015
  676 mkr
 5. 2016
  793 mkr
 6. 2017
  808 mkr
 7. 2018
  821 mkr

Hit gick pengarna

Under 2018 gick 88 procent av våra intäkter till UNICEFs arbete för barn världen över. 694 miljoner kronor gick till UNICEFs arbete för barn i världen, långsiktigt och i katastrofer. 32 miljoner kronor gick till UNICEFs arbete för barn i Sverige.

En flicka står i ett klasrum i Kamerun och håller i en surfplatta.
Utbildning

På avlägsna platser i Kamerun fick över 2 000 barn på flykt från Boko Haram möjlig­het till utbild­ning med hjälp av internet och surf­­plattor.

Skydd
105 000 barn

i Donetsk och Luhansk i Ukraina, fick psyko­­socialt stöd och hjälp att hantera sina upp­­levelser av kon­flikten i landet.

En flicka håller medicin i famnen framför en mobil hälsoklinik i Aleppo.
Hälsa

Sju stycken mobila hälso­­kliniker åker runt och erbjuder gratis hälso­­vård till barn och familjer i Aleppo, Syrien. Över 400 barn och kvinnor får vård varje dag tack vare bussarna.

Rent vatten, sanitet och hygien
12,5 miljoner

människor i Jemen fick infor­mation om hur man renar vatten, håller god sanitet och han­terar mat på ett säkert sätt under det stora kolera­­utbrottet.

En glad flicka i Nepal ler i sin skolbänk.
Utbildning

För att barn och familjer i Nepal ska vara bättre för­beredda när kata­strofer inträffar, har UNICEF och rege­ringen infört katastrof­­utbild­ning som en del av läro­­planen. Skolor, elever och lärare står därmed bättre rustade vid till exempel en jord­­bävning.

Barn leker vid en barnvänlig trygg plats i Bangladesh.
Skydd

Över en miljon rohingyer har flytt från Myanmar (Burma) till Bangladesh. I flyk­ting­­lägren har UNICEF satt upp fler än hundra barn­­vänliga trygga platser. Där får barnen psyko­­socialt stöd och en chans att leka och bear­beta sina upp­­levelser.

Vaccinering
9 miljoner

barn fick livs­­viktigt skydd mot polio i Syrien, Jordanien, Irak och Egypten.

Näring
161 000 barn

fick behand­ling mot svår akut under­­näring i Sydsudan.

Rent vatten
5 300 barn

och familjer som drabbats hårt av torka, i Wordea­­distrik­tet i Etiopien, har fått till­­gång till rent vatten genom nya brunnar.

Familje­återförening
4 600 barn

som kommit ifrån sina familjer på Haiti fick stöd och hjälp att åter­förenas med släk­tingar igen.

“De mest utsatta barnen får hjälp först”
Henrietta H. Fore, UNICEFs högsta chef.

Så fördelas pengarna

Vi jobbar utifrån ett rättighets­perspektiv som innebär att alla barn har rätt att överleva, utvecklas och nå sin fulla potential. Vi prioriterar de mest utsatta barnen, så att de får det stöd de har rätt till.

Fördelningsfaktorer:

 1. BNI per capita – landets ekonomiska välstånd i sin helhet.
 2. Barnpopulation – andelen av landets befolkning som är barn.
 3. Barnadödligheten – andelen barn som dör innan fem års ålder.

Det betyder att:

Låginkomstländer med ung befolkning och hög barnadödlighet får proportionerligt mer pengar än medelinkomstländer där befolkningens genomsnittliga ålder är högre och där färre barn dör innan de fyllt fem år.

Katastrofläge?

När en katastrof sker omfördelas resurserna utifrån de omedelbara behov som uppstår. Som till exempel brist på rent vatten och mat, bristande sanitet, skydd för barn som förlorat sitt hem och barn som kommit ifrån sina familjer.

Vad händer med din hundralapp?

Så här används dina pengar:

 • Mycket pengar

  88 kronor
  går till UNICEFs arbete för barn i världen, både långsiktigt och i katastrofer.

 • Några pengar

  11 kronor
  används till kostnader för insamling — som till exempel kampanjer, utskick och andra insatser för att värva fler givare.

 • Lite pengar

  1 krona
  går till administration, det vill säga kostnader som behövs för att administrera och driva organisationen — som till exempel revision och IT.

Vem är det som ger?

UNICEF är FN:s barnfond, men vi får inget ekonomiskt stöd från FN. Vårt arbete finansieras uteslutande av frivilliga bidrag av privatpersoner och företag.

Kollage av givare

Den största andelen pengar kommer från generösa privatpersoner som är Världsföräldrar, handlar i gåvoshopen, skänker pengar vid katastrofer eller ger andra gåvor. Resten av pengarna kommer från företag och stiftelser.

Tack vare alla som ger och är med och kämpar för barns rättigheter kan vi fortsätta arbetet för att skapa en bättre värld för alla barn.

Transparens och kontroll = trygghet

UNICEF Sverige är en ideell förening utan vinstintresse. Vi jobbar alltid för att den största delen av pengarna ska gå till barnen, genom att hålla våra kostnader så låga som möjligt. Men vissa kostnader är nödvändiga för att kunna värva fler givare och kontrollera att pengarna används på rätt sätt.

 • Logotyp 90-konto

  Svensk Insamlingskontroll

  UNICEF Sverige har ett 90-konto, vilket inne­bär att vi granskas av Svensk Insamlings­kontroll. För att få ha ett 90-konto måste minst 75 procent av de insamlade pengarna gå till ända­målet och orga­nisa­tionen måste ha en redo­visning som granskas av en auktori­serad revisor. År 2018 gick 88 procent av UNICEF Sveriges intäkter till verk­sam­heten.

 • Logotyp FRII

  FRII

  UNICEF Sverige är medlem i Frivillig­­organisationernas insamlings­råd, FRII. FRII är en bransch­­organisa­tion som bland annat arbetar för att stoppa oseriös insamlings­­verk­samhet. FRII har tagit fram en kvalitets­kod och har styrande rikt­linjer för insamling som alla medlems­­orga­nisa­tioner är skyldiga att följa.

  Läs be­styr­kande­­rapporten som fast­ställer att UNICEF Sverige efter­lever FRII:s kvalitets­kod

 • Löner och arvoden

  UNICEF Sveriges styrelse anställer general­­sekre­teraren och beslutar om lönen. Lönen är 104 000 kronor per månad. Ingen i styrelsen får lön, däremot får leda­möterna 500 kronor som ersätt­ning för för­lorad arbets­inkomst vid varje samman­träde som de deltar i.