634 000 000

Så mycket pengar samlade vi in under 2021. Men vad händer med pengarna, hur fördelas de och vart tar de vägen?

Årlig graf
 1. 2014
  670 mkr
 2. 2015
  676 mkr
 3. 2016
  793 mkr
 4. 2017
  808 mkr
 5. 2018
  821 mkr
 6. 2019
  670 mkr
 7. 2020
  696 mkr

Hit gick pengarna

Under 2021 gick 85 procent av våra intäkter till UNICEFs arbete för barn världen över. Drygt 514 miljoner kronor gick till UNICEFs arbete för barn i världen, långsiktigt och i katastrofer. Och drygt 24 miljoner kronor gick till UNICEFs arbete för barn i Sverige.

Utbildning

Över 310 miljoner barn, varav 147 miljoner flickor, fick möjlig­het till distans­utbildning under pandemin.

Skydd
78 miljoner

barn, unga, föräldrar och vårdnads­havare fick till­gång till psyko­socialt stöd i 117 länder.

Covid-19

Vi levererade skydds­utrustning till nära 2,6 miljoner hälso­arbetare som kämpar i front­linjen mot pandemin. Vi såg också till att 4 miljoner hälso­arbetare fick utbild­ning i hur man kan före­bygga och kontrol­lera infek­tioner.

Näring
5 miljoner

svårt akut undernärda barn fick behandling.

Vatten, sanitet och hygien

106 miljoner människor, varav 58 miljoner barn, fick livs­viktig till­gång till rent vatten, sanitet och hygien i 153 länder.

Vaccinering
17 miljoner

barn som lever i katastrofer fick vaccin mot mässling.

Kontantbidrag
130 miljoner

barn i 93 länder fick kontant­bidrag genom våra program.

Skydd
455 katastrofer

Vi har funnits på plats och räddat barns liv i 455 nya och pågående humani­tära kriser i 152 länder, bort­sett från covid-19.

Näring
244 miljoner

barn fick stöd för att undvika olika typer av under­näring.

Utbildning
43 miljoner

barn fick till­gång till utbild­nings­material.

“De mest utsatta barnen får hjälp först”
Catherine Russell porträttbild

Så fördelas pengarna

Vi jobbar utifrån ett rättighets­perspektiv som innebär att alla barn har rätt att överleva, utvecklas och nå sin fulla potential. Vi prioriterar de mest utsatta barnen, så att de får det stöd de har rätt till.

Fördelningsfaktorer:

 1. BNI per capita – landets ekonomiska välstånd i sin helhet.
 2. Barnpopulation – andelen av landets befolkning som är barn.
 3. Barnadödligheten – andelen barn som dör innan fem års ålder.

Det betyder att:

Låginkomstländer med ung befolkning och hög barnadödlighet får proportionerligt mer pengar än medelinkomstländer där befolkningens genomsnittliga ålder är högre och där färre barn dör innan de fyllt fem år.

Katastrofläge?

När en katastrof sker omfördelas resurserna utifrån de omedelbara behov som uppstår. Som till exempel brist på rent vatten och mat, bristande sanitet, skydd för barn som förlorat sitt hem och barn som kommit ifrån sina familjer.

Vad händer med din hundralapp?

Så här används dina pengar:

 • Mycket pengar

  85 kronor
  går till UNICEFs arbete för barn i världen, både långsiktigt och i katastrofer.

 • Några pengar

  13 kronor
  används till kostnader för insamling — som till exempel kampanjer, utskick och andra insatser för att värva fler givare.

 • Lite pengar

  2 kronor
  går till administration, det vill säga kostnader som behövs för att administrera och driva organisationen — som till exempel revision och IT.

Vem är det som ger?

UNICEF är FN:s barnfond, men vi får inget ekonomiskt stöd från FN. Vårt arbete finansieras uteslutande av frivilliga bidrag av privatpersoner och företag.

Kollage av givare

Den största andelen pengar kommer från generösa privatpersoner som är Världsföräldrar, handlar välgörenhet i julklapp i gåvoshopen, skänker pengar vid katastrofer eller ger andra gåvor. Resten av pengarna kommer från företag och stiftelser.

Tack vare alla som ger och är med och kämpar för barns rättigheter kan vi fortsätta arbetet för att skapa en bättre värld för alla barn.

Transparens och kontroll = trygghet

UNICEF Sverige är en ideell förening utan vinstintresse. Vi jobbar alltid för att den största delen av pengarna ska gå till barnen, genom att hålla våra kostnader så låga som möjligt. Men vissa kostnader är nödvändiga för att kunna värva fler givare och kontrollera att pengarna används på rätt sätt.

 • Logotyp 90-konto

  Svensk Insamlingskontroll

  UNICEF Sverige har ett 90-konto, vilket inne­bär att vi granskas av Svensk Insamlings­kontroll. För att få ha ett 90-konto måste minst 75 procent av de insamlade pengarna gå till ända­målet och orga­nisa­tionen måste ha en redo­visning som granskas av en auktori­serad revisor. År 2020 gick 85 procent av UNICEF Sveriges intäkter till verk­sam­heten.

 • Logotyp FRII

  Giva Sverige

  UNICEF Sverige är medlem i Giva Sverige. Giva Sverige är en bransch­­organisa­tion som bland annat arbetar för att stoppa oseriös insamlings­­verk­samhet. Giva Sverige har tagit fram en kvalitets­kod och har styrande rikt­linjer för insamling som alla medlems­­orga­nisa­tioner är skyldiga att följa.

  Läs be­styr­kande­­rapporten som fast­ställer att UNICEF Sverige efter­lever Giva Sveriges kvalitets­kod

 • Löner och arvoden

  UNICEF Sveriges styrelse anställer general­­sekre­teraren och beslutar om lönen. Lönen är 107 000 kronor per månad. Ingen i styrelsen får lön, däremot får leda­möterna 500 kronor som ersätt­ning för för­lorad arbets­inkomst vid varje samman­träde som de deltar i.