Gå till innehållet

Vad menas med tilläggsprotokoll till barnkonventionen?

Till barnkonventionen finns tre tilläggsprotokoll som agerar som komplement till konventionen. De två första antogs av FN:s generalförsamling år 2000 och det tredje år 2011. Det första handlar om barn i väpnade konflikter och ger bland annat ett ökad skydd för barn upp till 18 år från att delta i direkt i konflikter. Det andra protokollet handlar om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. Det tredje tilläggsprotokollet ger barn möjlighet att själva eller med hjälp av ombud lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté om deras rättigheter kränkts och de inte haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet (individuell klagorätt).

De stater som är bundna av barnkonventionen blir inte automatiskt bundna av tilläggsprotokollen utan måste formellt godkänna (ratificera) dem för att de ska bli gällande i landet.

Sverige har ratificerat tilläggsprotokoll ett och två men ännu inte anslutit sig till det tredje tilläggsprotokollet.

Läs mer om tilläggsprotokollen.