Gå till innehållet

Handbok för barns delaktighet och inflytande

För att sprida kunskap om varför det är viktigt att göra barn del­aktiga, och vilka metoder som kan användas, har UNICEF Sverige tagit fram en hand­bok. Vi vill göra det lättare för vuxna att inklu­dera barn och bidra till att de blir hörda, i frågor som rör deras liv.

Barns rätt till delaktighet och inflytande i frågor som rör dem är en central del av barnkonventionen. Handboken är framtagen av UNICEF Sverige, tillsammans med andra aktörer på området, och blandar teori och praktik för nyfikna läsare som vill lära sig mer om värdet av barnets perspektiv.

Ett stöd för dig som jobbar med barn

Vi hoppas särskilt att handboken kan vara till stöd för dig som i din profession arbetar med barn. Oavsett hur du kommer i kontakt med barn, gissar vi att du som läser gör det utifrån en nyfikenhet och en vilja att göra skillnad för barn på ett positivt sätt. Med vår handbok vill vi ge kunskap, argument och inspiration. Vi vill att det ska kännas både viktigt och roligt att involvera barn, och att efterfråga deras åsikter.

Handbok för barns delaktighet och inflytande

Handboken ger ett teoretiskt ramverk kring värdet av att göra barn delaktiga samt belyser de utmaningar det kan innebära. Den ger också konkreta tips på hur barn kan göras delaktiga, lyfter fram riktlinjer och förhållningssätt kring val av metod samt hur genomförandet kan ske på ett tryggt och inkluderande sätt.

Webbinarium barns rätt till delaktighet och inflytande

Under våren 2021 anordnade vi ett webbinarium med konkreta tips på hur vuxna kan bidra till att fler barn inkluderas, med utgångs­punkt i hand­boken för barns rätt till delaktighet och inflytande. Titta på webbinariet här.

Barn är experter på sina liv

Som vuxen är det viktigt att komma ihåg att barn är experter på sina egna liv. Vuxna har ansvar och beslutanderätt, men för att få rätt beslutsunderlag måste de inhämta barnets tankar och åsikter, för de vet och ser på saker på ett annat sätt än vuxna.

Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Artikel 12 i barnkonventionen

Artikel 12 i barnkonventionen stärker barnets ställning som enskild individ med egna rättigheter. Barnet ges inte rätt till självbestämmande, men rätten att delta i beslut som rör barnet. Barnet ska kunna uttrycka sina åsikter fritt och utan påtryckningar.

Samtidigt är det viktigt att betona att artikel 12 inte medför någon skyldighet för barnet att uttrycka sina åsikter. Artikel 12 betyder att vuxna är skyldiga att ge barnet information på ett anpassat sätt så att barnet förstår.

Vi kan inte bara jobba för att barn ska få det bättre, utan med barn kan vi tillsammans skapa ett bättre samhälle för alla.

Kontakt

Om du har frågor eller vill veta mer om hur du kan använda handboken i praktiken är du varmt välkommen att höra av dig till:

Shanti Ingeström
Barnrättsrådgivare
070-373 32 73
shanti.ingestrom@unicef.se