Gå till innehållet

Samarbeta med UNICEF

Vi blir alltid glada när företag hör av sig och vill sam­arbeta med oss. Oavsett om ett företags­samarbete är natio­nellt i Sverige, eller globalt på flera inter­natio­nella mark­nader, kan vi till­sammans skapa verkliga föränd­ringar för barn och unga runt om i världen.

UNICEFs mål är att varje samarbete ska resultera i affärs­nytta för före­taget kombi­nerat med social nytta genom UNICEFs program­verksamhet för barn. Eftersom vi har rikt­linjer för hur vi sama­rbetar med före­tag, har vi samlat de vanli­gaste frågorna och svaren här.

För att kunna kalla sig samarbets­partner och därmed ha möjlig­het att använda UNICEFs varu­märke i marknads­föring och kommuni­kation, bör värdet för UNICEF inte under­stiga en miljon kronor per år för ett natio­nellt sam­arbete. Av företag som vill kunna akti­vera ett sam­arbete även på mark­nader utanför Sverige för­väntas en högre årlig intäkt till UNICEF, beroende på vilka mark­nader sam­arbetet gäller och vilken typ av aktivi­teter som ska genom­föras.

Vill ni bli samarbetspartner?

Läs vår policy för företags­samarbeten och hör av dig till Niklas eller Håkan:

Niklas Birgetz
Corporate Partnership Manager
073-672 03 30
niklas.birgetz@unicef.se

Håkan Ivemark
Affärsansvarig företag
hakan.ivemark@unicef.se