Gå till innehållet

Samarbeta med UNICEF

Vi blir alltid glada när företag hör av sig och vill sam­arbeta med oss. Oavsett om ett företags­samarbete är natio­nellt i Sverige, eller globalt på flera inter­natio­nella mark­nader, kan vi till­sammans skapa verkliga föränd­ringar för barn och unga runt om i världen.

UNICEFs mål är att varje samarbete ska resultera i affärs­nytta för före­taget kombi­nerat med social nytta genom UNICEFs program­verksamhet för barn. Eftersom vi har rikt­linjer för hur vi sama­rbetar med före­tag, har vi samlat de vanli­gaste frågorna och svaren här.

För att kunna kalla sig samarbets­partner och därmed ha möjlig­het att använda UNICEFs varu­märke i marknads­föring och kommuni­kation, bör värdet för UNICEF inte under­stiga en miljon kronor per år för ett natio­nellt sam­arbete. Av företag som vill kunna akti­vera ett sam­arbete även på mark­nader utanför Sverige för­väntas en högre årlig intäkt till UNICEF, beroende på vilka mark­nader sam­arbetet gäller och vilken typ av aktivi­teter som ska genom­föras.

Vill ni bidra i mindre omfattning så har ni alltid möjlig­het att skänka en gåva. Ni kan välja hur ni vill att pengarna används och som tack får ni gåvo­bevis att ge till kunder eller personal, och banners för att visa ert stöd. Det går också bra att till exempel starta en egen insamling.

Så ansöker ni om att bli samarbetspartner

För att hantera förfråg­ningar om sam­arbeten så bra och snabbt som möjligt ber vi er att:

 1. Läsa vår policy för företags­samarbeten om vilka förut­sätt­ningar som krävs för att ett sam­arbete med UNICEF ska vara möjligt.
 2. Besvara några frågor om er verksamhet och det potentiella samarbetet.
 3. Skicka er ansökan med svaren på frågor till foretag@unicef.se.
 4. Vi hör av oss inom några dagar. Stort tack för att ni vill stötta och samarbeta med UNICEF!

Ansök om att bli samarbetspartner

Frågor om er verksamhet och det potentiella samarbetet

Följande information behöver vi i samband med er ansökan om att bli samarbets­partner:

 • Företagets namn
 • Företagets hemsida
 • E-post till kontaktperson
 • Telefon till kontaktperson
 • På vilken nivå är er organisation verksam? (regionalt, nationellt eller internationellt)
 • Vad är er näringsverksamhet?
 • Beskriv hur ni önskar samarbeta med UNICEF
 • Hur mycket pengar uppskattar ni att samarbetet kan ge UNICEF?
 • Vilket stöd önskar ni från UNICEF? Exempelvis personal, synlighet, teknik etc.
 • Ytterligare information som ni önskar dela med er av