IKEA och UNICEF arbetar tillsammans för att placera barns rättigheter i hjärtat av ansvarsfullt företagande.

I juli 2023 gick IKEA (Inter IKEA Group) och UNICEF samman i ett nytt partnerskap där vi tillsammans kommer att arbeta för att placera barns rättigheter i hjärtat av ansvarsfullt företagande och på så vis kunna förbättra livet för barn över hela världen.

UNICEFFöretagVåra samarbetspartners
IKEA och UNICEF arbetar tillsammans för att placera barns rättigheter i hjärtat av ansvarsfullt företagande.
Barn-Elfenbenskusten-2023

Företag påverkar barn och deras rättigheter på många sätt  - genom sina produkter och tjänster, sina arbetsplatser, marknadsaktiviteter, leverantörskedjor och hur de agerar i förhållande till samhället och miljön. Att respektera och främja barns rättigheter i sin verksamhet ligger i hjärtat av ansvarsfullt företagande och är en avgörande investering i en hållbar framtid.

När företag arbetar med och utvecklar sina ramverk och policys är det vanligt att barns rättigheter och perspektiv inte finns med på agendan. Det här är en stor brist som inte enbart påverkar barn, deras föräldrar och vårdnadshavare, familjer och samhället i stort utan även företagen själva. 

I partnerskapet med IKEA bidrar vi till IKEA's egen utveckling av företagspolicys och aktiviteter och genom vårt arbete kommer vi även att gynna andra företag och industrier i stort. Vi kommer särskilt att fokusera på tre viktiga områden: familjevänliga arbetsplatser, barns rättigheter i en digital värld och barns rättigheter i företagens arbete för en rättvis omställning.

IKEAs verksamhet påverkar miljontals människor runt om i världen och vi har ett stort ansvar liksom en stor möjlighet att bidra till positiv förändring. Vi värnar särskilt om hur vi påverkar barn och unga som kommer i kontakt med IKEA på många olika sätt - som en del av de samhällen där vi verkar, som användare av våra produkter och tjänster, som anhöriga till våra medarbetare, och som framtida medarbetare. I allt vi gör vill vi utgå från barnens bästa. Allteftersom IKEA växer och når ännu fler, måste vi säkerställa att vi inte påverkar människor negativt utan i stället bidrar till motståndskraftiga samhällen där alla kan utvecklas till sin fulla potential.

Lars-Erik Fridolfsson, Head of Fair & Equal, Inter IKEA Group

---

IKEA and UNICEF collaboratively strive to place children's rights at the heart of responsible business practices

In July 2023, IKEA (Inter IKEA Group) and UNICEF joined forces to place children’s rights at the heart of responsible business practices as a vehicle for improving the lives of children worldwide.

Businesses impact children and their rights in many different  ways - through their products and services, their workplace and marketing practices, supply chains, and the way they interact with society and the environment. 

Respecting and promoting children's rights within their activities, products and operations is at the heart of being a responsible business, and a critical investment in a sustainable future.

When businesses assess their impact, policies and practices, children’s rights are too often overlooked. This is a critical missing link not only affecting children, parents and caregivers, families and society at large, but also businesses themselves.

Through the partnership with IKEA we will contribute to improvements in both IKEA´s own business policies and practices and the industry more widely. The partnership will focus on three key issues: Family-Friendly Policies - Diversity and Inclusion, Children’s Rights in a Digital World and Just Transition and Children’s Rights.

The IKEA business impacts millions of people around the world, and we have a huge responsibility and opportunity to contribute to positive change. Children are key stakeholders of our business – as members of the communities where we operate, as users of our products and services, as family members of our co-workers, as young workers and as future co-workers and IKEA leaders. In everything we do, we want to act in the best interest of children. While the IKEA business is growing and reaching even more of the many, we have to make sure we do not negatively impact people but instead contribute to resilient societies where all people can thrive.

Lars-Erik Fridolfsson, Head of Fair & Equal, Inter IKEA Group

IKEA 2018 Adobe RGB 100