Gå till innehållet

Hiv och aids fortfarande ett hot mot barns rättigheter

Enorma insatser har gjorts för att bekämpa hivepidemin i världen. Antalet barn under 15 år som smittas av hiv varje år har minskat med nästan två tredjedelar sedan år 2000. Lika stor minskning har skett av dödsfallen av barn under 15 år i aidsrelaterade sjukdomar (1). Men fortfarande smittas alltför många barn av sina mammor och hundratusentals ungdomar fortsätter att smittas genom oskyddat sex. Endast drygt hälften av de barn som behöver behandling har tillgång till det (2). UNICEF fortsätter att bekämpa hiv och aids och ge stöd till de barn och ungdomar som drabbas.

Barn som får bromsmedicin har stor chans att leva länge och utvecklas normalt – om de får rätt medicin i tid. Barn som inte får medicin kan utveckla aids på bara några månader. Utan behandling dör upp till 30 procent under det första levnadsåret.

Varför drabbas de fattiga länderna hårdast?

I de flesta länder i världen har spridningen av hiv minskat kraftigt tack var massiva insatser för att öka människors kunskap om hur hiv smittar och hur man kan skydda sig. En kraftigt ökad tillgång till bra och billiga bromsmediciner har också bidragit till att spridningen minskat eftersom en person som tar medicinerna på inte sätt i princip inte kan föra viruset vidare. Bromsmedicinerna har också gjort att personer som lever med hiv kan leva vanliga liv med sin sjukdom. Hiv ses i många länder inte längre som en dödlig utan en kronisk sjukdom som till exempel diabetes. 

Numera sker spridningen av hiv i vissa riskgrupper- främst bland drogmissbrukare, sexarbetare och män som har sex med män. Men spridningen fortsätter även till viss del som tidigare genom oskyddat sex. Det beror fortfarande på tabu, stigma och bristande kunskap om viruset och hur det smittar. 

Brist på kunskap: Många människor i låginkomstländerna har låg utbildning och en del har inte tillgång till tidningar, radio eller tv. Därför känner många inte ens till att sjukdomen existerar. Många vet inte att det går att förhindra att bli smittad genom att skydda sig vid samlag och att använda kondom. På många ställen är det dessutom dyrt med kondomer och finns inte i tillräckligt antal. I vissa delar av världen är användning av kondom och andra preventivmedel i princip förbjudet av religiösa skäl, vilket försvårar arbetet med att stoppa sjukdomen. Det är fortfarande också för få personer som testar sig. 

Flickor och kvinnor mer utsatta: Flickor och kvinnor smittas rent biologiskt lättare av hiv än pojkar och män. Män och pojkar har också mer makt och inflytande än kvinnor i många länder. Det gör att kvinnorna ofta har svårt att säga nej till sex och att kräva kondomanvändning vid sexuella kontakter. Det är också alltför vanligt att flickor och kvinnor utsätts för sexuella övergrepp.

Större utsatthet: Att risken är högre för fattiga människor att drabbas av hiv och aids beror också på att de ofta tvingas leva i miljöer där droger och prostitution är vanligt. Vissa flickor som lever i fattigdom och utsatthet känner sig tvungna att erbjuda sexuella tjänster i utbyte mot mat, pengar eller andra förnödenheter. Det är inte heller ovanligt att lärare kräver att flickor har sex med dem för att de ska få ut betyg eller examen. En del barn blir också lurade in i sexindustrin där risken att smittas är mycket stor.

Brist på sjukvård och medicin: Människor som lever i låginkomstländer har inte heller samma tillgång till behandling. Behandlingen kräver regelbundna kontroller och besök på vårdcentraler som ofta ligger långt från hemmet. 

Katastrofområden: Risken för att hiv sprids ökar när människor drabbas av krig, naturkatastrofer och när samhällen faller sönder, samtidigt som möjligheterna att få stopp på spridningen minskar. I Afrika är förekomsten av hiv vanligare i de länder som också drabbats av andra katastrofer som krig, svår torka och översvämningar.

Elvaåriga James har förlorat båda sina föräldrar i aids. Han bodde under fyra år med sin moster men kastades ut när de fick veta att han själv är hivpositiv. Han bor nu på gatan med sin farbror som också är hivpositiv.

Vad är hiv och aids?

Hiv, human immunodeficiency virus, är en virussjukdom som innebär att immunförsvaret successivt bryts ned. Till slut blir det så försvagat att kroppen inte längre kan skydda sig mot sjukdomar. Det sistnämnda stadiet kallas för aids, acquired immune deficiency syndrome, och leder till att personen dör av sjukdomar som han eller hon normalt skulle kunna bekämpa, som lunginflammation eller tuberkulos.

Det kan dock dröja flera år innan en hivpositiv person får aids. Under en lång period efter smitta kan personen känna sig helt frisk. Om inte något prov har tagits kan personen alltså vara helt omedveten om att han eller hon bär på viruset. För en person som inte får vård och rätt medicinsk behandling tar det i genomsnitt tio år från det att han/hon blir smittad till att han/hon dör.

Hur smittar hiv?

Hiv-viruset överförs huvudsakligen på fyra sätt:

• oskyddat samlag

• från mamma till barn under graviditet eller förlossning

• genom blodtransfusioner eller annan kontakt med smittat blod

• genom att drogmissbrukare använder samma sprutor

Oskyddade samlag är det vanligaste sättet som hiv sprids på. Det beror ofta på okunskap – många känner helt enkelt inte till att viruset smittar via samlag. De minst vanliga smittovägarna är blodtransfusioner eller annan kontakt med smittat blod. Ungefär 10 procent smittas genom att dela sprutor med andra.

Överföring av hiv från mamma till barn kan ske under graviditet, förlossning eller när barnet ammas. Varje år smittas ca 160 000 barn av dessa orsaker och det finns idag ca 1,1 miljoner barn under 10 år som lever med hiv (2). När en kvinna som lever med hiv blir gravid är risken för att viruset överförs till barnet upp till 45 procent om inga åtgärder vidtas. Av barnen som smittas dör hälften innan sin andra födelsedag om de inte får vård (3).

Barn som får bromsmedicin har mycket bra prognos att leva länge och utvecklas normalt – om de får rätt medicin i rätt tid.

Fler och fler barn får behandling mot hiv

Sjukdomsförloppet till följd av hiv och aids är särskilt aggressivt hos barn. Utan vård och medicinsk behandling multipliceras viruset och förstör kroppens eget immunförsvar, vilket gör att barnet lättare får lunginflammation och andra vanliga infektionssjukdomar.

När det gäller bromsmediciner får fler och fler barn tillgång till behandling. Ändå är det endast drygt hälften av alla hivpositiva barn som får behandling (2). Ett problem är att barnanpassade mediciner ofta är dyrare än mediciner för vuxna, vilket har gjort att regeringar avstått från att investera i dem. Bromsmediciner för barn finns framför allt på de större sjukhusen, dit barn och ungdomar ofta har svårt att ta sig. Många barn som är smittade sedan födseln har också förlorat en eller båda sina föräldrar, vilket gör att de har ett svagt stöd hemifrån i att söka behandling och att upprätthålla den.

Färre människor som smittas och dör i aids

Tack vare bättre kunskap om sjukdomen, ökad kondomanvändning, program för att förhindra smitta från mamma till barn och att många fler människor nu har tillgång till medicinsk behandling, dör idag färre människor i aidsrelaterade sjukdomar än för 20 år sedan. Den största framgången har skett bland barn upp till 14 år. Sedan år 2000 har antalet barn under 14 år som årligen smittas av hiv minskat med 65 procent, från 450 000 till 160 000. Antalet barn under 14 år som årligen dör av aids har minskat med två tredjedelar sedan år 2005.

Antalet människor över 15 år som smittas av hiv har minskat från 3,4 miljoner per år för 20 år sedan till 1,6 miljoner idag. På samma sätt har antalet människor som dör av aidsrelaterade orsaker mer än halverats sedan år 2005 - från 1,7 miljoner till per år idag. Den gruppen där minskningen går som långsammast är bland unga (15-24 år), där dödsfallen har minskat med en fjärdedel sedan år 2005 (4).

Lackson och hans mamma Agness Chabu bor i Lusaka i Zambia. Agness och hennes man är båda hivpositiva. Under graviditeten och medan hon ammade fick Agness mediciner som skulle minska risken för överföring av viruset till bebisen. Lackson har testats och är fri från hiv.

Miljontals barn har förlorat sina föräldrar

Även om situationen generellt ser ganska hoppfull ut i detta arbete, är det fortfarande hundratusentals människor som dör i aidsrelaterade sjukdomar, främst i södra och östra Afrika och Asien. Nästan 15 miljoner barn i världen har förlorat sin ena eller båda föräldrarna på grund av sjukdomen. När en eller båda föräldrarna insjuknar och senare dör av aids tvingas många barn, särskilt flickor, hoppa av skolan för att hjälpa till att försörja familjen. Det är vanligt att föräldralösa syskon skiljs åt och hamnar i olika fosterfamiljer. Men allt oftare lever föräldralösa barn helt utan vuxna i barnhushåll där det äldsta barnet blir syskonskarans familjeöverhuvud.

Flickor drabbas värst

Kvinnor och flickor smittas av hiv i större utsträckning än män. En anledning är att de smittas enklare rent biologiskt. Bland barn och unga i åldrarna 10-19 år är tre av fyra som smittas flickor (2). I Afrika söder om Sahara är fyra av fem flickor (5). Även flickor som inte själva smittas drabbas hårt. De är även särskilt utsatta eftersom de ofta förväntas sköta om sjuka föräldrar, hushåll och syskon. Fattiga barn som saknar vuxna som tar hand om dem och som inte går i skolan löper även stor risk att utnyttjas; till exempel för arbete, i väpnade konflikter eller i prostitution. För många är den enda chansen att överleva att byta sexuella tjänster mot mat och tak över huvudet. Därmed är risken också stor att de själva smittas av hiv.

Personer som lever med hiv kan bli utfrysta

Fördomarna kring hiv och aids är fortfarande omfattande och det är vanligt med stigmatisering av människor som lever med hiv. Barnen blir ofta mobbade och ibland till och med avstängda från skolan. De kan även vägras tillgång till sjukvård samt behandlas illa i foster- eller vårdhem. För att undvika att bli utstötta eller utfrysta är det därför vanligt att många barn väljer att inte berätta att de har hiv.

Klokast att amma – trots smittorisk

Många tror att det är bäst att hivpositiva mammor låter bli att amma sina barn. Det stämmer i de fall där familjen har god tillgång till rent vatten och har råd att använda bröstmjölksersättning. Men i områden med brist på rent vatten och dåliga sanitära förhållanden innebär det en mycket större risk att ge barnen bröstmjölksersättning än att amma. 

Om bröstmjölksersättningen blandas med smutsigt vatten kan det leda till sjukdomar som diarré, lungsjukdomar och andra infektioner som kan vara livshotande för barn. Genom amning får barnet rätt näring på ett hygieniskt sätt och stärker dessutom sitt immunförsvar. 

Smittade mammor rekommenderas, precis som friska mammor, uteslutande amning under barnets sex första månader. Om man får behandling så rekommenderas amning under ännu längre tid (6).

Ghana: Rahinatu, 15 och Sherifatu, 16 står och pratar framför en skolvägg som upplyser om hiv och aids.

Hiv drabbar framför allt ungdomar

Varje år drabbas 360 000 barn och unga av hiv. 190 000 av dessa är ungdomar 10-19 år. Nio av tio barn och unga som lever med hiv finns i Afrika söder om Sahara. Den främsta orsaken till att ungdomar är i riskzonen är att de saknar kunskap kring sexualfrågor. Unga har ofta inte samma tillgång till hälsovård, rådgivning och hivtest som vuxna. Många unga har inte heller råd eller känner tillräckligt förtroende för personalen för att utnyttja den service som finns (2).

Globala utvecklingsmål som berör barn och aids

Mål 3: Hälsa och välbefinnande (delmål 3.2, 3.3, 3.7) 

Mål 10: Minskad ojämlikhet (delmål 10.2) 

UNICEFs effektiva behandling kan förhindra att en hivpositiv mamma överför viruset till sitt barn.

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar både förebyggande för att förhindra spridningen av hiv och med direkt hjälp till dem som har drabbats allra hårdast av sjukdomen. Vi arbetar framför allt inom fyra områden:

Förhindra att barn och ungdomar smittas av hiv
Vår viktigaste uppgift är att sprida information om sjukdomen till barn och unga; om hur man kan skydda sig, hur man testar sig för hiv, hur man bryter tystnaden kring sjukdomen, tar itu med det stigma och den diskriminering som råder. Vi hjälper till att ta fram informationsmaterial om hur man kan skydda sig mot sjukdomen. För informationsspridning är skolan den viktigaste kanalen.

UNICEF arbetar också för att unga ska få tillgång till hälsovårdscentraler där det går att ta hivtest, få rådgivning om preventivmedel samt behandla könssjukdomar. Vi stödjer även olika ungdomstidningar, ungdomsklubbar och organisationer som sprider information samt arbetar för att förhindra spridningen av hiv.

Förhindra att hivpositiva gravida kvinnor överför smittan till sina barn
Förutom att sprida information satsar vi på att ge alla kvinnor i barnafödande ålder tillgång till hälsovård, hivtest och rådgivning kring för- och nackdelar med amning. Det är också viktigt att se till att hivpositiva gravida kvinnor får den vård de behöver i form av särskilda mediciner som minskar risken för att smittan överförs till deras barn.

Vård och stöd till barn och föräldrar som är hivpositiva och sjuka i aids
Förutom att ge de drabbade rådgivning, stöd, tillgång till bromsmediciner och den vård de behöver, kämpar vi för att se till att det finns en lagstiftning och politik som syftar till att få ett slut på diskrimineringen av dem som drabbats av hiv och aids.

Extra skydd till barn som har blivit föräldralösa på grund av aids
Vi ser till att barn som blivit föräldralösa får tillgång till hälsovård, utbildning och psykologiskt stöd. Dessutom arbetar vi med andra vuxna som finns i barnets närhet för att de ska kunna hjälpa barnen på bästa sätt. Vi lär bland annat byinvånare hur de ska upptäcka och bemöta barn som inte mår bra.

Det är viktigt att dessa barn får möjlighet att växa upp i en trygg, familjeliknande miljö, samt att de får samma tillgång till utbildning och allmän hälsovård som andra barn. Ett viktigt steg för att kunna åstadkomma detta är att se till att det finns relevant lagstiftning kring till exempel adoption och arvsrätt för kvinnor och barn.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  2. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Läs mer om barnkonventionen