Gå till innehållet

Hiv och aids fortfarande hot mot barns rättigheter

Enorma insatser har gjorts för att bekämpa hivepidemin i världen och stora framsteg har gjorts. Antalet barn under 14 år som smittas av hiv varje år har minskat med två tredjedelar sedan år 2000. Lika stor minskning har skett av dödsfallen av barn under 14 år i aidsrelaterade sjukdomar. Men fortfarande smittas alltför många små barn av hiv av sina mammor och hundratusentals ungdomar fortsätter att smittas genom oskyddat sex. Bara hälften av de barn som behöver behandling mot hiv har tillgång till det. UNICEF fortsätter att kämpa mot hiv och aids och ge stöd till de barn och ungdomar som drabbas.

Barn som får bromsmedicin har mycket bra prognos att leva länge och utvecklas normalt – om de får rätt medicin i rätt tid. För barn är det extra viktigt med tidig upptäckt. Barn som inte får medicin utvecklar aids snabbt (på bara några månader). Upp till 40 procent dör under första levnadsåret och hälften före två års ålder.

Miljontals barn har förlorat sina föräldrar

I Sverige och många andra rika länder har spridningen av hiv sjunkit kraftigt och tillgången till bromsmediciner har avsevärt förlängt livet på personer som lever med hiv. Orsaken till den positiva utvecklingen är att vi genom politisk vilja och massiv information har gjort allmänheten medveten om hur hiv smittar och om hur man kan skydda sig.

Men även om situationen ser ganska hoppfull ut i vår del av världen, är den inte lika ljus i de hårdast drabbade länderna, framförallt i södra och östra Afrika och Asien. Globalt sett är det färre människor smittas av sjukdomar och antalet människor som får livsviktig behandling ökar snabbt. Men fortfarande tvingas många barn se sina föräldrar och syskon bli allt sjukare i aids för att slutligen dö. 12,2 miljoner barn i världen ha förlorat sin ena eller båda föräldrarna på grund av sjukdomen (1).

Elvaåriga James har förlorat båda sina föräldrar i aids. Han bodde under fyra år med sin moster men kastades ut när de fick veta att han själv är hivpositiv. Han bor nu på gatan med sin farbror som också är hivpositiv.

Varför drabbas de fattiga länderna hårdast?

Orsaken till aidskatastrofen i vissa delar av världen är flera, men framför allt beror den på tabu, stigma och dålig kunskap om hiv och hur det smittar. Problemet är dels att sex är ett tabubelagt ämne och att myndigheter ibland inte vill tala öppet om hiv och aids, dels att det är mycket svårt att nå ut med information.

Dålig kunskap: Många människor i låginkomstländerna har låg utbildning och en del har inte tillgång till tidningar, radio eller tv. Därför känner många inte ens till att sjukdomen existerar. Många vet inte att det går att förhindra att bli smittad genom att ha skyddade samlag och att använda kondom. På många ställen är det dessutom ganska dyrt med kondomer och finns inte i tillräckligt antal. I flera länder förbjuder religionen användning av kondom och andra preventivmedel, vilket försvårar arbetet med att stoppa sjukdomen.

Ett stort problem är att många fortfarande förnekar att hiv och aids finns och att det därför är för få personer som testar sig. 

Flickor och kvinnor mer utsatta: Flickor och kvinnor smittas rent biologiskt lättare av hiv än pojkar och män. Män och pojkar har också mer makt och inflytande än kvinnor i många länder. Detta gör att kvinnorna ofta har svårt att säga nej till sex och att kräva kondomanvändning vid sexuella kontakter. Det är också alltför vanligt att flickor och kvinnor utsätts för sexuella övergrepp.

Större utsatthet: Att risken är högre för fattiga människor att drabbas av hiv och aids beror också på att de ofta tvingas leva mer utsatta för droger och prostitution. Vissa flickor som lever i fattigdom och utsatthet känner sig tvungna att erbjuda sexuella tjänster i utbyte mot mat, pengar eller andra förnödenheter. Det är inte heller ovanligt att lärare kräver att flickor har sex med dem för att de ska få ut betyg eller examen. En del barn blir också lurade in i sexindustrin där risken att smittas är mycket stor.

Brist på sjukvård och medicin: Människor som lever i låginkomstländer har inte heller samma tillgång till behandlingsmöjligheter. Behandlingen kräver regelbundna kontroller och besök på vårdcentraler som ofta ligger långt från hemmet. Risken att drabbas av infektioner till följd av undernäring och dålig hygien är dessutom stor.

Många katastrofområden: Risken för att hiv sprids ökar när människor drabbas av krig och naturkatastrofer och samhällen faller sönder, samtidigt som möjligheterna minskar att få stopp på spridningen. I Afrika är förekomsten av hiv vanligare i länder som också drabbats av andra katastrofer som krig, svår torka och översvämningar.

Barn som får bromsmedicin har mycket bra prognos att leva länge och utvecklas normalt – om de får rätt medicin i rätt tid.

Vad är hiv och aids?

Hiv, human immunodeficiency virus, är en virussjukdom som innebär att immunförsvaret successivt bryts ned. Till slut blir det så försvagat att kroppen inte längre kan skydda sig mot sjukdomar. Detta sistnämnda stadium kallas för aids, acquired immune deficiency syndrome, och leder till att personen dör av sjukdomar som han eller hon normalt skulle kunna bekämpa, som lunginflammation och tuberkulos.

Det kan dock dröja flera år innan en hivpositiv person får aids. Under en lång period efter smitta kan personen känna sig helt frisk. Om inte något prov har tagits kan personen alltså vara helt omedveten om att han eller hon bär på viruset. För en person som inte får vård och rätt medicinsk behandling tar det i genomsnitt tio år från det att han/hon blir smittad till att han/hon dör.

Hur smittar hiv?

Hivviruset överförs huvudsakligen på fyra sätt:

• oskyddat samlag
• från mamma till barn under graviditet eller förlossning
• genom blodtransfusioner eller annan kontakt med smittat blod
• genom att drogmissbrukare använder samma sprutor

Oskyddade samlag är det vanligaste sättet som hivinfektionen sprids. Det beror ofta på okunskap – många känner helt enkelt inte till att viruset smittar via samlag. De minst vanliga smittovägarna är blodtransfusioner eller annan kontakt med smittat blod. Ungefär 10 procent smittas genom att dela sprutor med andra.

Överföring av hiv från mamma till barn kan ske under graviditet, förlossning eller när barnet ammas. Det finns idag ca 1,8 miljoner barn under 14 år som lever med hiv (1). Varje år smittas ca 160 000 nya barn under 14 år med viruset (2). De yngsta av dessa barn får viruset av sin mamma vid graviditet, förlossning eller amning. När en hivpositiv kvinna blir gravid är risken för att viruset överförs till barnet 35 procent om inga åtgärder vidtas. När kvinnan får vård och medicinsk behandling reduceras risken till mindre än två procent (3). Av de barn som blir smittade av sin mamma och inte får rätt behandling, dör hälften innan sin tvåårsdag (4).

Lackson och hans mamma Agness Chabu bor i Lusaka i Zambia. Agness och hennes man är båda hivpositiva. Under graviditeten och medan hon ammade fick Agness mediciner som skulle minska risken för överföring av viruset till bebisen. Lackson har testats och är fri från hiv.

Fler och fler barn får behandling mot hiv

Sjukdomsförloppet till följd av hiv och aids är särskilt aggressivt hos barn. Utan vård och medicinsk behandling multipliceras viruset och förstör kroppens eget immunförsvar, vilket gör att barnet lättare får lunginflammation och andra vanliga infektionssjukdomar.

En vanlig och effektiv medicin, cotrimoxazole, kan nästan halvera barns dödlighet till följd av hiv och aids. Medicinen kostar mindre än en krona per dag. 

När det gäller bromsmediciner får fler och fler barn tillgång till behandling. Ändå är det endast hälften av alla hivpositiva barn som behöver medicinerna som får behandling (5). Ett annat problem är behandlingen är mer komplicerad för barn än för vuxna och måste oftare ändras. Pillren är för stora för att svälja för barn och det är svårt att dosera rätt. Läkemedelsbolagen har visserligen tagit fram barnanpassade mediciner, men då dessa är dyrare än mediciner för vuxna har regeringar avstått från att satsa på dem. Bromsmediciner för barn finns mest på de större sjukhusen, dit barn och ungdomar har svårt att ta sig. Ungdomar som påbörjar behandling faller också ur den i högre utsträckning än andra grupper. Många barn som är smittade sedan födseln har också förlorat en eller båda sina föräldrar, vilket gör att de har ett svagt stöd hemifrån i att söka behandling och att upprätthålla den.

Färre människor som smittas och som dör i aids

Tack vare bättre kunskap om sjukdomen, ökad kondomanvändning, program för att förhindra smitta från mamma till barn och att många fler människor nu har tillgång till medicinsk behandling dör idag mycket färre människor i aidsrelaterade sjukdomar än för 20 år sedan. Den största framgången har skett bland barn upp till 14 år. År 2000 smittades varje år 490 000 barn under 14 år av hiv. Idag är den siffran nere på 180 000. Antalet barn under 14 år som årligen dör i aids har sjunkit från 320 000 år 2005 till 110 000 idag. Antalet vuxna (över 15 år) som årligen smittas av hiv har halverats från från 3,4 miljoner år 2000 till 1,6 miljoner idag. Det totala antalet människor som dör av aidsrelaterade orsaker har sjunkit från knappt två miljoner per år 2004 till 940 000 idag (5). Den enda gruppen där dödstalen inte sjunker är bland ungdomar 15-19 år. 

Miljontals föräldralösa barn

Förutom risken att personligen drabbas av hiv och aids är det ett stort problem för barn att aids gör att de förlorar sina föräldrar. ca 12,2 miljoner barn i världen har förlorat en eller båda sina föräldrar i sjukdomen. När föräldrar, lärare och sjukvårdspersonal försämras viktiga sociala tjänster i samhället. Det drabbar givetvis också skolbarnen. Majoriteten av de barn som förlorar sina mammor och pappor på grund av aids är själva inte smittade, men utan föräldrarnas skydd löper de en större risk att själva smittas av hiv. 

Måste försörja familjen

När en eller båda föräldrarna insjuknar och senare dör av aids tvingas många barn, särskilt flickor, hoppa av skolan för att hjälpa till med att försörja familjen. Det är vanligt att föräldralösa syskon skiljs åt och hamnar i olika fosterfamiljer. Men allt oftare lever föräldralösa barn helt utan vuxna i barnhushåll där det äldsta barnet blir syskonskarans familjeöverhuvud.

Flickor drabbas värst

Flickor är särskilt utsatta eftersom det är de som förväntas sköta om sjuka föräldrar, hushåll och syskon. Flickor och kvinnor smittas också rent biologiskt lättare av hiv än pojkar och män. Fattiga barn som saknar vuxna som tar hand om dem och som inte går i skolan löper även stor risk att utnyttjas, till exempel i skadligt arbete, som barnsoldater och i prostitution. För många är den enda chansen att överleva att byta sexuella tjänster mot mat och tak över huvudet. Därmed är faran också stor att de själva får hiv.

Personer som lever med hiv kan bli utfrysta

Fördomarna kring hiv och aids är fortfarande omfattande och det är vanligt att människor vänder de hivpositiva och deras familjer ryggen. Barnen blir ofta mobbade i skolan och ibland till och med avstängda från skolan. De kan även vägras tillgång till sjukvård samt behandlas illa i foster- eller vårdhem. För att undvika att bli utstötta eller utfrysta, är det därför vanligt att många barn väljer att inte berätta att de har hiv.

Klokast att amma – trots smittorisk

Många tror att det är bäst att hivpositiva mammor låter bli att amma sina barn. Detta gäller i de fall där familjen har god tillgång till rent vatten och har råd att använda bröstmjölkersättning. Men i områden med brist på rent vatten och dåliga sanitära förhållanden innebär det en mycket större risk att ge barnen bröstmjölkersättning.

Under barnets två första månader är risken sex gånger större att ett barn som inte ammats dör av diarré, lungsjukdomar eller andra infektioner. Genom amning får barnet rätt näring på ett hygieniskt sätt och stärker dessutom sitt immunförsvar. Risken för att barn smittas av hiv genom bröstmjölken ökar dock efter sex månaders amning. Därför bör amningstiden begränsas till sex månader.

Ghana: Rahinatu, 15 och Sherifatu, 16 står och pratar framför en skolvägg som upplyser om hiv och aids.

Aids drabbar allt fler ungdomar

I många delar av världen är det vanligare att yngre människor (15-24 år) smittas av hiv än äldre. Ungefär hälften av de ungdomar som lever med hiv kommer från bara sex av världens länder, Sydafrika, Nigeria, Kenya, Indien, Mozambique och Tanzania (7). Den främsta orsaken till att ungdomar är i riskzonen är att de saknar kunskap och erfarenhet kring sexualfrågor. Unga har ofta inte samma tillgång till hälsovård, rådgivning och hivtestning som vuxna. Många unga har inte heller råd eller känner tillräckligt förtroende för personalen för att utnyttja den service som finns.

Unga kvinnor (15-24 år) löper generellt dubbelt så stor risk att smittas av hiv än män i samma ålder. Mer än 60 procent av alla unga människor som lever med hiv i världen idag är kvinnor. I Afrika, söder om Sahara, är den siffran nästan 70 procent (9). En orsak är att männen föredrar unga kvinnor som sexpartners, bland annat för att de tror att det då är mindre risk att smittas av hiv eller andra sjukdomar. Men faktum är att många flickor drabbas av hiv redan första gången de har samlag. Då är slemhinnorna extra känsliga och när det uppstår sår i underlivet får viruset fri väg.

Globala utvecklingsmål som berör barn och aids

Mål 3: Hälsa och välbefinnande (delmål 3.2, 3.3, 3.7) 

Mål 10: Minskad ojämlikhet (delmål 10.2) 

UNICEFs effektiva behandling kan förhindra att en hivpositiv mamma överför viruset till sitt barn.

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar både förebyggande för att förhindra spridningen av hiv och med direkt hjälp till dem som har drabbats allra hårdast av sjukdomen. Vi arbetar framförallt inom fyra områden:

Förhindra att barn och ungdomar smittas av hiv

Vår viktigaste uppgift är att informera ungdomar om sjukdomen, om hur man kan skydda sig, hur man får tillgång till hivtest, hur man bryter tystnaden kring sjukdomen och tar itu med det stigma och diskriminering som råder. Vi hjälper till att ta fram informationsmaterial om bland annat vikten av användning av kondomer, senare sexdebut, trohet och färre partners. För informationsspridning är skolan den viktigaste kanalen.

För att nå ut med information arbetar vi också för att unga ska få tillgång till hälsovårdscentraler där det går att ta hivtest, få rådgivning om preventivmedel, samt behandla könssjukdomar. Vi stödjer även olika ungdomstidningar, ungdomsklubbar och organisationer som sprider information samt arbetar för att förhindra spridningen av hiv.

Förhindra att hivpositiva gravida kvinnor överför smittan till sina barn

Förutom att sprida information satsar vi på att ge alla kvinnor i barnafödande ålder tillgång till hälsovård, hivtest och rådgivning om fördelar och nackdelar med amning. Det är också viktigt att se till att hivpositiva gravida kvinnor får den vård de behöver i form av särskilda mediciner som kan minska risken för att smittan överförs till deras barn.

Vård och stöd till barn och föräldrar som är hivpositiva och sjuka i aids

Förutom att ge de drabbade rådgivning, stöd, tillgång till bromsmediciner och den vård de behöver, kämpar vi för att se till att det finns en lagstiftning och politik som syftar till att få ett slut på diskriminering av dem som drabbats av hiv och aids.

Extra skydd till barn som har blivit föräldralösa på grund av aids

Vi ser till att barnen får tillgång till hälsovård och utbildning och vi ger psykologiskt stöd till barn som kommer att bli föräldralösa, för att de ska få bearbeta sin sorg och rädsla. Dessutom försöker vi få de vuxna som finns i barnets närhet att hjälpa dem så mycket det går. Vi lär bland annat byinvånare hur de ska upptäcka barn som inte mår bra och hur de ska hjälpa dem.

Det är viktigt att dessa barn får möjlighet att växa upp i en trygg, föräldraliknande miljö, samt att de får samma tillgång som andra barn till utbildning och allmän hälsovård. Ett viktigt steg för att kunna åstadkomma detta är att se till att det finns relevant lagstiftning, som ger riktlinjer för till exempel adoption och för arvsrätt för kvinnor och barn.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  2. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Läs mer om barnkonventionen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv.