Gå till innehållet
Din gåva
dubblas!

Akelius Foundation matchar just nu alla gåvor som skänks till UNICEF.
Din gåva räddar därför dubbelt så många barn!

Barn blir mål­tavlor eller tvingas bli barn­soldater

Barn drabbas alltid hårt av en väpnad kon­flikt. De kan skadas eller dödas av direkt fysiskt våld i stridig­heter­na. De drabbas ofta av brist på mat, vatten och säkra platser där de kan leka. I många fall tvingas också barnen att sluta skolan.

Hur påverkas barn av krig?

Att döda, misshandla och våldta barn och kvinnor har blivit strategier i krig där olika grupper försöker dominera och utplåna varandra. Byar, sjukhus, skolor och vattendrag bombas för att förhindra de civilas möjlighet till överlevnad. Barn blir skottavlor och värvas som barnsoldater av väpnade trupper.

Utan föräldrar: Bland det värsta ett barn kan råka ut för i en krigssituation är att skiljas från sin familj eller att föräldrar skadas eller dör. Förutom alla traumatiska minnen löper ett barn utan föräldrar större risk att bli utnyttjade, utsatta för övergrepp eller bli tvångsrekryterade som barnsoldater till militärstyrkor.

Ett liv på flykt: Många familjer måste fly från sina hem och tvingas bo i trånga läger. Brist på rent vatten, sjukdomsspridning och minimalt med mat leder till humanitära katastrofer. Under krig dör fler barn av smutsigt vatten, matbrist och sjukdomar än av det direkta våldet. Ofta är situationen värst i överfulla flyktingläger.

Begränsade möjligheter: Möjligheter till egna inkomster begränsas eller tillintetgörs och barnen har under pågående krig väldigt små möjligheter att kunna gå i skolan. Några anledningar till det är att skolan kan förstöras eller tas över av stridande parter, det är för farligt att ta sig dit, eller att barnen blir tvingade att direkt delta i den väpnade konflikten. Under krig är samhällsinformationen ofta bristfällig eller missvisande, vilket leder till att människor inte kan följa utvecklingen och därmed har ännu mindre möjlighet att påverka sin situation.

Flickor särskilt utsatta

Flickor är särskilt utsatta i krigstider, de löper bland annat mycket stor risk att bli sexuellt utnyttjade. Det är inte ovanligt att trupper som passerar byar våldtar flickor och kvinnor eller kidnappar dem och håller dem som sexslavar.

Våldtäkter har alltid förekommit, både i freds- och krigstid, men under de senaste åren har de tagit allt mer systematiska former. Exempel på detta är krigen i Demokratiska Republiken Kongo, Irak och Nigeria där våldtäkterna använts som ett vapen för att knäcka främst flickor och kvinnor psykiskt och förödmjuka fiender.

Medvetenheten om de risker som flickor kan utsättas för i krig gör att många föräldrar förbjuder sina döttrar att röra sig fritt på gatan eller att ens lämna hemmet. Förekomsten av barnäktenskap ökar också i en väpnad konflikt, då många föräldrar tycker att deras dotter är säkrare i ett äktenskap. Detta tvingar dock in flickorna i oönskade äktenskap med för tidigt barnafödande som följd. Dessutom är våld vanligt förekommande i dessa äktenskap. Det hindrar också flickorna från att gå i skolan och utbilda sig, vilket får konsekvenser för deras livssituation även efter kriget 

En av UNICEFs viktigaste uppgifter är att förhandla med krigsledare för att få dem att avstå från att utnyttja barnsoldater och att släppa dem fria. UNICEF träffar barnens familjer, vänner och hela byar för att förmå dem att välkomna barnen tillbaka. De före detta barnsoldaterna erbjuds även rehabilitering och skolgång.

Barn direkt involverad i väpnad konflikt 

Barn direkt involverad i väpnad konflikt (ibland kallat barnsoldater) är barn och ungdomar under 18 år som indirekt eller direkt deltar i en väpnad konflikt. Idag är tusentals barn inblandade i väpnade konflikter runt om i världen, det är omöjligt att veta säkert hur många det är. Barnen utnyttjas av olika beväpnade grupper och arméer, till exempel som soldater, tjänstefolk, bärare, spioner eller sexslavar.

Under de senaste decennierna har utvecklingen av billiga och för barn lätthanterliga automatvapen gjort att användandet av barnsoldater ökat. Barnen rekryteras ofta under tvångsliknande former, de inkallas eller kidnappas av gerillasoldater och militära förband som passerar deras hembyar. För att förhindra att barnen rymmer eller återvänder hem händer det att soldaterna tvingar barnen att döda sina föräldrar, syskon eller grannar innan de förs bort.

Användningen av barn i krig är ingen ny företeelse. Barn har alltid utnyttjats som medhjälpare, spioner, tjänstefolk och soldater. De är billiga i drift och lättare att manipulera än vuxna och används därför oftast för speciella uppdrag som vuxna inte vill eller kan genomföra. Ett exempel är att barn, med stor risk för sitt eget liv, skickas ut för att röja minfält och bana väg för de väpnade trupperna.

Att utnyttja barn som soldater i krig har katastrofala konsekvenser för barnens mentala och fysiska hälsa. Barnen utsätts för stora risker. De skjuts, lemlästas, torteras och våldtas. Risken att barn drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar eller blir drogberoende är också stor.

Barn dör eller skadas oftare än vuxna i krig eftersom de har mindre utbildning, träning och erfarenhet än de vuxna soldaterna.

För att barnsoldater ska kunna återvända till ett liv utan våld, krävs stora insatser, som till exempel utbildning, bearbetning av trauman och försoningsarbete, både för barnsoldaten och för det samhälle som barnet ska återvända till.

Före detta barnsoldater går iväg med ryggen mot vapnen som de lagt på marken.

Före detta barnsoldater i Sudan lämnar sina vapen på marken vid en frigivningsceremoni.

En pojke på UNICEFs transitboende för före detta barnsoldater, i Tchads huvudstad N'Djamena. Här får barnen rehabilitering, yrkesutbildning och skydd i väntan på att återförenas med sina familjer eller bli självförsörjande.

Globala utvecklingsmål som berör barn i krig

Mål 4: God utbildning för alla (delmål 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7)

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (delmål 8.7)

Mål 10: Minskad ojämlikhet (delmål 10.2)

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (16.1, 16.2, 16.3, 16.9) 

Minor

Det är barnen som som löper störst risk att bli offer för en landmina. Barn är nyfikna, inte lika riskmedvetna och svårare att kontrollera än vuxna. Barn ger sig oftare ut på outforskade områden där det är stor risk att stöta på minor. Minorna görs i många former och färger, vilket lockar barn att leka med dem. Om ett barn plockar upp en mina exploderar den lätt och det kan leda till att barnet dör eller får skador för livet.

Nästan varje timme dör eller lemlästas en person i världen på grund av minor och andra explosiva kvarlämningar från krig. Det blir ungefär 6 500 per år och 78 procent är civila (1). 

Om barnsoldater i barnkonventionen

Barnkonventionens artikel 38 förbjuder alla parter att använda barn som soldater. Men här använder man åldergränsen 15 år istället för 18 år som i övriga delar av konventionen: ”konventionsstaterna ska avstå från att rekrytera en person som inte uppnått 15 års ålder till sina väpnade styrkor.”

Med anledning av denna skrivning antog FN:s generalförsamling i maj år 2000 ett tilläggsprotokoll om barn i väpnad konflikt. Detta ålägger staterna att vidta åtgärder för att barn upp till 18 år inte ska delta direkt i denna typ av konflikter.

En pojke står framför rasmassor på en gata i Beirut, Libanon.

En av UNICEFs viktigaste uppgifter i krigs- och katastrofområden är att se till att alla skadade, hemlösa och bortkomna barnen hittas, registreras, skyddas och tas om hand i väntan på att bli återförenade med sina familjer. Bilden är från Beirut, Libanon.

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar på många olika sätt för att minska krigets skadeverkningar för barn. Vi satsar till exempel mycket på effektiv katastrofhjälp. Då en konflikt bryter ut är vi ofta redan på plats för att snabbt kunna bistå landets civilbefolkning med mat, mediciner, tält och rent vatten.

Vi tar även hand om ensamma barn och försöker återförena dem med sina föräldrar. Det gör vi bland annat genom att sända ut efterlysningar via radio och sätta upp fotografier på olika flyktingförläggningar. Under kriget i Rwanda tog vi hand om 100 000 ensamma barn av vilka ungefär 40 000 kunde återförenas med sina familjer.

I länder där minor finns utlagda arbetar vi med informationsspridning, rehabilitering av sårade barn och undervisning. Vi har tillsammans med våra nationalkommittéer skaffat proteser och gett stöd till informationskampanjer om landminor i bland annat Afghanistan, Angola, Kroatien, El Salvador och Moçambique.

En av våra allra viktigaste uppgifter är att förhandla med krigsledare för att få dem att avstå från att utnyttja barnsoldater och att släppa dem fria. Vi ser också till att de utnyttjade barnen har ett hem att återvända till. Vi samtalar med familjer, vänner och hela byar för att förmå dem att välkomna barnen tillbaka. De före detta barnsoldaterna erbjuds även rehabilitering och skolgång. Förutom att behandla barnens traumatiska upplevelser, går rehabiliteringen ut på att undervisa barnen i hur konflikter kan lösas på ett fredligt sätt. Förhoppningen är att de även som vuxna ska undvika att ta till våld.

Under de senaste 15 åren har mer än 100 000 barn som utnyttjats i väpnade konflikter i 15 länder kunnat återvända till sina hembyar. Under 2010 stödde UNICEF återintegreringen av 11 400 barn som deltagit i väpnad konflikt och 28 000 barn som på andra sätt varit påverkade av konflikter. Under 2015 och 2016 har UNICEF bidragit till frisläppandet av mer än 1900 barn som hållits av oppositionsgrupperna Cobra Faction och SPLA i Sydsudan. I juni 2014 fritogs över 2 800 barnsoldater i Centralafrikanska republiken och i maj 2015 skrev ledare för väpnade grupper på ett avtal om att frige alla barnsoldater och att omedelbart avbryta all ny rekrytering av barn. Mer än 600 barn har sedan dess släppts fria i landet (1).  

Faktabladet är senast uppdaterat januari 2018. 

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

  2. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

  3. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  4. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

  5. Varje stat ska säkerställa skydd och omvårdnad av barn som berörs av en väpnad konflikt.

  6. Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Läs mer om barnkonventionen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv.