Handel med barn

Globalt är ett av tre offer för människohandel barn. I vissa delar av världen är så många som hälften av alla offer för människohandel barn (1). 2005 uppskattade International Labour Organization att mellan 980 000 till 1 225 000 barn föll offer för människohandel (2). Men statistiken är både osäker och föråldrad. Handel med människor, inklusive barn, är en av de största brottsliga verksamheterna i världen, tillsammans med narkotika- och vapenhandel.

Senast uppdaterad 2023-03-28

Vad innebär begreppet handel med barn?

Handel med barn (child trafficking på engelska) innebär att någon till exempel rekryterar, transporterar eller inhyser ett barn i syfte att utnyttja barnet på olika sätt. Ofta begås brottet över landsgränser. Människohandel kan även ske inom ett lands gränser.

Både flickor och pojkar kan exempelvis utnyttjas sexuellt, som arbetskraft eller som soldater. Barn kan även adopteras bort eller tvingas begå stölder, tigga och smuggla narkotika.

UN0708092
© UNICEF/UN0708092/Mukherjee

Svåra psykiska och sociala följder

Offren för människohandel kan utsättas för hot, misshandel, övergrepp, våldtäkt, tortyr, fysiska skador, förödmjukelser och förnedring. Barnen kan, förutom fysiska skador, ofta även få mycket svåra trauman och andra psykiska men. Dessutom berövas de på sin barndom och ungdom. 

Handel med barn kan också få mycket allvarliga sociala följder, inte minst för de unga kvinnor och flickor som utsätts för sexuell exploatering. De som lyckas fly och återvända till sitt hemland möter en mycket tuff verklighet där de kan ha svårt att återanpassa sig. På grund av skam och stigmatisering accepteras de ofta inte av sin familj eller sin hemby och blir därför socialt utstötta. De får alltför sällan den hjälp och det stöd som de behöver och därför är risken stor att de på nytt utnyttjas i prostitution eller annan exploatering.

Människohandel – stora ekonomiska intressen

Handel med människor är en omfattande, lönsam och ofta välorganiserad verksamhet som finns överallt i världen. Eftersom verksamheten är olaglig och sker i det fördolda finns ingen exakt statistik över hur många som drabbas.

Människohandel är en mycket lukrativ marknad för den som på något sätt är delaktig i att förmedla kontakter mellan köpare och offer. Det är vanligt att en hel kedja av personer finns bakom ett barn som utnyttjas, till exempel rekryterare, transportörer och hyresvärdar.

Varför säljs barn?

De främsta orsakerna till att handel med barn existerar globalt är utbredd fattigdom och maktlöshet. Barnen kommer ofta från fattiga förhållanden och svåra sociala livsvillkor. De har många gånger levt i omgivningar med våld, missbruk och förtryck. En del har kanske inte ens har gått i skolan. Barn kan kidnappas och tvingas in i handeln, andra lockas av löften om jobb och ett bättre liv i något annat land. Det förekommer även att föräldrar frivilligt skickar sina barn till ett annat land för att skydda dem mot våld eller mot tvångsrekrytering till militär verksamhet i hemlandet.

Att barn i hög grad utnyttjas beror på att de är lättare att exploatera än vuxna. I grunden handlar det också om att det finns människor som betraktar barn, särskilt flickor, som objekt utan några som helst rättigheter. Efterfrågan när det gäller sexuella tjänster, främst bland män, är ett annat skäl till att barn köps och säljs för att utnyttjas i prostitution.

Vilka är handelsvägarna?

Vägarna för människohandeln förändras hela tiden i takt med att de ekonomiska och politiska omständigheterna kräver det. Ändrad lagstiftning eller nya rutiner bland polis och tull kan också leda till att vägarna förändras. Men fortfarande sker handeln främst från landsbygd till stad och från fattigare till rikare regioner. Handeln med barn sker i alla riktningar i världen men de främsta vägarna fortsätter att vara från syd till nord och från öst till väst.

Hur ser verkligheten ut i Sverige?

I Sverige har regeringen gett Jämställdhetsmyndigheten ansvaret för att samordna arbetet mot all form av människohandel. Det görs exempelvis genom Nationellt Metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT). Syftet är att utveckla och effektivisera samverkan mellan främst myndigheter, ge relevant utbildnings- och informationsmaterial och bedriva utbildningar på området.

UN0607993
© UNICEF/UN0607993/Holerga

Svensk lagstiftning

I brottsbalken finns en särskild bestämmelse som kriminaliserar människohandel (3). Andra bestämmelser som kan aktualiseras är våldtäkt, utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling av barn, olaga frihetsberövande och människosmuggling (4). I Sverige är det förbjudet att köpa men inte att sälja sexuella tjänster. 2018 infördes en bestämmelse om människoexploatering, där ingår särskilda bestämmelser gällande barn (5).

Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) gäller för alla barn som vistas i Sverige. Det är alltså socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för skydd och vård av barnen så länge de är i Sverige.

Vad gör UNICEF i världen och i Sverige?

 • Förebyggande arbete
  Vi arbetar för att förhindra människohandel genom opinionsbildning, att driva rehabiliteringsprojekt och utbilda ansvariga myndigheter. En viktig del är det förebyggande arbetet. Föräldrar, lärare och barn i riskområden söks upp och informeras om den verklighet som ofta döljer sig bakom fagra löften om arbetstillfällen i städer och andra länder.

 • Rätt till utbildning
  Vi kämpar också för att alla barn ska få gå i skolan, där de skyddas mot exploatering och får kunskap om sina rättigheter. Vi samarbetar med polis och tull i olika länder för att tillsammans identifiera offer och genomföra räddningsaktioner. De barn som räddas från till att utnyttjas genom prostitution ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser, chans att få utbildning och återförenas med sin familj, om det är bäst för barnet.

 • Påverka beslutsfattare
  I Sverige arbetar vi för att bilda opinion och påverka beslutsfattare i syfte att handeln med barn ska upphöra. Det krävs både förebyggande åtgärder och direkt hjälp till dem som utnyttjas i människohandeln. Målet är att varje enskilt barn ska få sina rättigheter enligt barnkonventionen respekterade.

 • Rapporter och publikationer
  UNICEF Sverige har tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram skriften "Kan det vara människohandel?" som syftar till att hjälpa handläggare och utredare vid olika myndigheter att upptäcka barn som utsatts för människohandel. Här finns bland annat en checklista med frågor och åtgärder som kan behöva vidtas. 

NMT har också tagit fram och samlat material om människohandel och barn både i utbildningssyfte för olika professioner samt till barn.

Källhänvisning

Relaterade artiklar

uni121794-880x587.jpg
Internationella dagen mot trafficking

I samband med internationella dagen mot trafficking av personer uppmärksammar UNICEF alla barn som varje år faller offer för människohandel. Trafficking är idag den tredje största brottsliga verksamheten i världen, och det är till stor del barn som utnyttjas.

IMG_7009-575x469.jpg
Sverige

Idag skickar vi in vårt remissvar på Människohandelsutredningen. UNICEF Sverige har tittat på de förslag som rör barn. Vi ser positivt på förslagen i utredningen som syftar till att ge ett ökat straffrättsligt skydd för barn som utsätts för människohandel. Vi anser dock att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att tydliggöra och uppmärksamma barns särskilda utsatthet och rätt till skydd och öka antalet lagförda brott mot barn.

UNI185714-575x383.jpg
Nepal

Minst 245 fall där barn riskerat trafficking eller olagliga barnhemsplaceringar har stoppats sedan den första jordbävningen drabbade Nepal för två månader sedan. UNICEF samarbetar med nepalesiska myndigheter och polisen för att minska risken för handel med barn, och uttrycker oro för ökad "volonturism" till barnhem.

Vad säger barnkonventionen?
 1. 2.Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
 2. 3.Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
 3. 6.Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
 4. 12.Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.
 5. 34.Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.
 6. 35.Varje stat ska förhindra bortförande och försäljning av, eller handel med, barn.
 7. 39.Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning.