Sexuell exploatering av barn

Sexuell exploatering av barn är ett allvarligt brott mot barnets mänskliga rättigheter och innebär ett stort lidande för många barn. Ändå är det en verklighet för många. Det omfattar sexuella övergrepp, trakasserier, våldtäkt, dokumenterade sexuella övergrepp/pornografi, utnyttjande av barn genom köp av sexuell tjänst och barnäktenskap.

UNICEFSkydd från våld och exploatering
Sexuell exploatering av barn

Senast uppdaterad 2023-04-27

Ett allvarligt brott mot barns rättigheter

Det är svårt att få fram statistik på hur många barn som utnyttjas, men UNICEF uppskattar att i en tredjedel av världens länder har minst 5% av alla flickor utnyttjats genom sexuella övergrepp (1). Omkring 1 av 10 flickor under 20 års ålder har blivit tvingade till olika typer av sexuella aktiviteter. Ytterligare miljontals barn har exploaterats genom köp av sexuella tjänster och dokumenterade sexuella övergrepp/pornografi (2). Medan pojkar står inför en väsentligt högre risk att dö av våld, är flickor i allmänhet mer sårbara för sexuella övergrepp. Men den begränsade tillgången till data om pojkar relaterade till sexuellt våld begränsar även vår förståelse för de risker de står inför.

Barn som utnyttjas i prostitution behandlas inte alltid som offer för förövare. I vissa länder, där det är förbjudet att sälja sex, ges de istället skulden och ses som kriminella. Det gör att många sexuellt utnyttjade barn världen över straffas, istället för att få den hjälp och det stöd som de behöver.

UN0543926
© UNICEF/UN0543926/Schermbrucker

Sexuell exploatering av barn utomlands 

Det förekommer att personer reser utomlands för att begå sexuella övergrepp på barn. Övergreppen sker främst i regioner med stor fattigdom och där många barn lever i utsatta miljöer.

De personer som köper barn för att förgripa sig på dem sexuellt kommer ofta resande från höginkomstländer. Sexualbrott mot barn i utlandet, som svenskar gjort sig skyldiga till, kan dock utredas och lagföras i Sverige. I 38 låg- och medelinkomstländer har närmare 17 miljoner flickor rapporterat att de har utnyttjats sexuellt. I 28 europeiska länder har närmare 2,5 miljoner flickor rapporterat att de har utsatts (3).

Dokumenterade sexuella övergrepp på barn

Dokumenterade sexuella övergrepp på barn innebär att övergrepp och bilder på barn dokumenteras. Barn kan aldrig samtycka till denna form av utnyttjande. 

Produktion och handel sker både informellt och i organiserade nätverk, men ingen vet exakt hur många dokumenterade övergrepp som finns tillgängliga på internet. När bilderna och filmerna väl finns på internet kan de spridas fort till över hela världen och är svårt att hejda spridningen. Det beräknas att cirka en miljon bilder av sexuella övergrepp mot barn finns dokumenterade på nätet (4).

Följder av sexuell exploatering

Sexuellt utnyttjande får ofta mycket allvarliga konsekvenser för barnet, både psykiskt och somatiskt. Många barn som utnyttjas sexuellt lider av dessa trauman resten av livet. Sexuellt överförbara sjukdomar (bland annat allvarliga sjukdomar som hiv), undernäring, drogmissbruk och inte minst psykiska men är följder som många sexuellt utnyttjade barn drabbas av.

Förutom att barnets fysiska och psykiska hälsa skadas vid sexuellt utnyttjande, så går barnet ofta miste om en normal, trygg uppväxt och skolgång.

UNI377758
Flicka som överlevt att giftas bort av sin far© UNICEF/UNI377758/Bongyereirwe

Varför exploateras barn sexuellt?

Sexuellt utnyttjande av barn kan bero på fattigdom och ekonomisk stagnation. Men även efterfrågan från dem som kan tänka sig att utnyttja ett barn är bidragande orsaker till varför barn exploateras sexuellt. En överväldigande majoritet av de barn som faller offer för sexuell exploatering är barn som lever i fattigdom. En del av dem är barn som lever på gatan som lockas med erbjudanden om skydd, mat och husrum.

Många barn förväntas bidra till familjens försörjning och då kan det vara en möjlig utväg att barnet utnyttjas för ekonomisk ersättning. Föräldrar kan också luras att sälja sina barn till ombud och bordeller, i tron att de ska få arbete eller utbildning. Ett annat vanligt exempel på exploatering är alla flickor som utnyttjas av sina arbetsgivare när de jobbar som barnflickor, städerskor och hembiträden.

Det är oftare flickor än pojkar som dras in i sexindustrin. Det beror bland annat på att flickor i många samhällen värderas lägre än pojkar, vilket gör det svårt för dem att hitta andra sätt att försörja sig på. Risken för barn att utnyttjas sexuellt ökar i krig och konflikt. 

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar för att förhindra sexuell exploatering av barn genom att både påverka och arbeta med regeringar, rättsväsenden, sociala myndigheter, skolor och vårdinrättningar. Vi jobbar också gentemot lagstiftare, lokala ledare, religiösa grupper, den privata sektorn, medier, familjer och barnen själva. UNICEF stödjer regeringar för att stärka skyddsnätet kring barnen på både nationell och lokal nivå, vilket inkluderar lagar, policyer och regleringar.

UNICEF jobbar även med lokalsamhällen och allmänheten för att göra dem medvetna om problemet och för att påverka attityden kring sexuell exploatering av barn. Eftersom barn utsätts för sexuella övergrepp och utnyttjanden över nätet har UNICEF utvecklat en ny typ av stöd som inkluderar utbildning online och psykiskt stöd samt terapi för barn som utnyttjats sexuellt online, men också för människor i deras närhet.

Källhänvisning

Relaterade artiklar

Unicef logo
Sverige

En man friades nyligen i hovrätten från våldtäkt mot barn trots att domstolen ansåg det bevisat att mannen haft sitt finger inne i en 10 år gammal flickas snippa. Anledningen var att domstolen ansåg att det inte kunde fastslås vad flickan menade när hon använde ordet snippa. Enligt UNICEF Sveriges barnrättsjurist Maj Fagerlund är bristande kunskap om barns rättigheter, särskilt barns rätt att komma till tals, ett generellt problem i svenska domstolar.

Almedalen_tisdagen-575x431.jpg
Almedalen

Igår hade UNICEF Sverige, Ecpat och Bris ett gemensamt seminarium i Almedalen på temat att stoppa sexuella övergrepp på nätet. Panelen diskuterade bland annat en studie från Filippinerna där tiotusentals barn är utsatta för så kallad ”webcam sex tourism”.

Unicef Logo Swedish
Sverige

Trots regelbundna ändringar i sexualbrottslagstiftningen finns flera domar där det inte dömts till våldtäkt mot barn med hänvisning till barnets egen vilja, initiativ eller utseende. UNICEF Sverige anser att detta är helt oacceptabelt och lämnar idag in ett remissvar med krav på åtgärder.

Vad säger barnkonventionen?
  1. 2.Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
  2. 12.Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.
  3. 34.Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.
  4. 35.Varje stat ska förhindra bortförande och försäljning av, eller handel med, barn.
  5. 39.Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning.