Barnarbete

Ekonomisk utsatthet kan leda till desperation och att barn tvingas bidra till familjens försörjning på ett sätt som gör att de förlorar sin barndom.

Senast uppdaterad 2023-04-27

Vad är barnarbete?

Det är viktigt att komma ihåg att allt arbete som utförs av barn räknas inte som barnarbete eller farligt arbete. Arbete som barn utför som inte skadar deras hälsa eller inverkar på deras möjligheter att gå i skola och ta till sig kunskap anses inte vara så kallat skadligt barnarbete. Det kan handla om att hjälpa till i hemmet, i familjens företag eller att tjäna fickpengar utanför skoltid. 

Barnarbete är arbete som skadar barn eller riskerar att skada deras utveckling eller skolgång räknas typiskt sett som barnarbete. 

De värsta formerna av barnarbete definieras i artikel 3 i ILO:s konvention om de värsta formerna av barnarbete. Här ingår alla former av slaveri, sexuell exploatering, människohandel, utnyttjande av barn i kriminalitet samt arbete som definieras som farligt arbete (arbete som troligen skadar barnets hälsa, trygghet och mående). (1)

Trots att antalet barn i världen som tvingas till barnarbete  successivt har minskat under de senaste 20 åren är siffran fortfarande hög. År 2000 arbetade drygt 245 miljoner barn, varav 170 miljoner inom "farligt arbete". I början av 2020 var det närmare 160 miljoner barn som tvingades till arbete, varav 79 miljoner inom farligt arbete. Detta står för nästan 1 av 10 barn över hela världen. Av alla barnarbetare är 56 procent i åldern 5-11 år. Fler pojkar än flickor arbetar; 11,2 procent av alla pojkar världen över är involverade i barnarbete, jämfört med 7,8 procent av alla flickor. (2)

UN0645530
Hamada, 13, arbetar på en handväskverkstad i Aleppo, i Syrien. © UNICEF/Deeb

Olika former av barnarbete

Inom familjen: Den vanligaste formen av barnarbete är minderåriga som arbetar inom den egna familjen, till exempel inom jordbruk och boskapsskötsel. Traditionellt sett har barn länge hjälpt till med matlagning, att passa småsyskon och andra sysslor inom hushållet. Det behöver i sig inte vara skadligt, utan kan tvärtom vara berikande. Men ett alltför betungande och tidskrävande arbete kan hindra barnet från att gå i skolan och leka. Arbetet inom familjen kan dessutom innebära en stor fysisk påfrestning.

Hemhjälp: Många barn, främst flickor, arbetar som hemhjälp. Den här gruppen är kanske en av de mest utsatta, eftersom ingen ser vad som försiggår innanför husets väggar. Det händer att barnen blir utsatta för olika övergrepp av sina arbetsgivare.

Fabriker: En annan sorts barnarbete sker under omänskliga förhållanden i smutsiga, farliga fabriker. Det är en form av arbete som kan liknas vid slaveri. Barn med svullna fingrar, värkande lungor och krökta ryggar arbetar under långa arbetsdagar. Industriarbetande barn förekommer främst i Indien, Nepal, Pakistan och Brasilien.

Servicesektorn: Många barn är engagerade i informellt arbete på restauranger, i gatuförsäljning, på hotell, tåg och bussar. 

På gatan: Den form av barnarbete som ökar snabbast är det arbete som sker på gatan där barnen bland annat putsar skor, tvättar bilar eller säljer tidningar och blommor m.m.

UN0611875
Jihad, 17, studerar men jobbar på morgnarna för att hjälpa till att försörja sin familj i Basra, Irak.© UNICEF/Ibarra Sánchez

Varför arbetar barn?

Den främsta orsaken till det stora antalet barnarbetare är ekonomisk utsatthet. En annan faktor som kan leda till att barn arbetar är att många barn inte har möjlighet att gå i skolan. Barn som inte går i skolan löper mycket större risk att exploateras.

På många håll i världen är det brist på utbildade lärare och skolmaterial, vilket i sin tur leder till brister i undervisningen. Det kan också handla om att avstånden till skolan är långa eller att föräldrarna inte har råd att låta barnen gå i skolan. 

Den snabba urbaniseringen är också en bidragande orsak till att barn arbetar. I vissa länder flyttar människor från landsbygden med hopp om att städerna ska erbjuda dem bättre levnadsvillkor, men hamnar istället i kåkstäder där barnen tvingas hjälpa till att arbeta för att försörja familjen.

Dödsfall eller sjukdom i familjen kan också tvinga barn att arbeta för att hjälpa till med försörjningen. Andra orsaker till barnarbete är till exempel överbefolkning, krig och sociala mönster och traditioner.

Billig arbetskraft

Barnarbete är mycket mer förekommande på landsbygden än i städerna, hela tre gånger vanligare. Detta förklaras av att 70 procent av allt barnarbete sker inom jordbruket och är den vanligaste typen av arbete för de yngre barnen (5-11 år). En majoritet av arbetet (72 procent) sker inom familjen, i det egna jordbruket eller småföretaget. (2) Detta arbete är ofta både tungt och farligt.

I de mest ekonomiskt utsatta länderna arbetar ungefär 26 procent av alla barn. Högst andel har länder i Afrika, söder om Sahara, där 24 procent av alla barn i åldrarna 5-17 år arbetar. I denna region har också andelen barn som arbetar ökat något sedan år 2012. I Latinamerika och Karibien är andelen barn som arbetar 6 procent, och i Asien 5,6 procent. (2)

Många arbetsgivare drar nytta av barnarbetare, både direkt och indirekt. De utnyttjar barn och deras billiga arbetskraft för att tvinga ner de vuxnas löner. De kan också utföra vissa uppgifter som vissa vuxna inte kan eftersom de till exempel har mindre händer.

Det händer ibland att barn säljs till fabriksägare av fattiga föräldrar för en summa pengar eller mot ett lån. Ofta blir barn lovade goda arbetsvillkor och bra lön, men blir i stället utnyttjade på olika sätt och lever under fruktansvärda förhållanden.

Vad gör UNICEF?

Barn som tvingas att arbeta är ett komplext samhällsproblem som behöver motarbetas med olika typer av insatser. Här är några insatser som UNICEF och andra FN-organ arbetar med: 

 • Arbetar med inkorporering av Barnkonventionen i varje medlemsstat, och att konventionen efterlevs eftersom den ger barn skydd mot barnarbete  genom bland annat artikel 32 “Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång.” 

 • Sociala skyddsnät
  Bygga ut sociala skyddsnät såsom barnbidrag och andra typer av riktade bidrag till de allra mest utsatta familjerna. 

 • Verka för bra och kostnadsfri skola
  Utbildning kan förändra situationen på sikt. Eftersom en stor del av barnen i utvecklingsländerna idag inte går i skolan är det viktigt att ge alla barn tillgång till obligatorisk och kostnadsfri grundskola. Riktade stöd till föräldrar villkoras ibland med att barnet går i skolan. 

 • Födelseregistrering
  Se till att barnet registreras vid födseln för att garantera att det får tillgång till social service, bidrag och andra rättigheter. 

 • Öka kunskapen
  Samla in data och förbättrar den idag knapphändiga statistiken över barnarbete. Detta gör det lättare att granska situationen och tillsammans med regeringar utarbeta strategier och handlingsplaner för att få bort barnarbete.

 • Vårdnadshavares arbetsmöjligheter
  Verka för att vårdnadshavare får arbete med anständig lön så att de kan försörja sin familj. 

 • Stärka lagar och regler
  Ett annat viktigt steg är att utveckla lagstiftningen, så att den gäller alla sektorer där barnarbete finns och stämmer överens med internationella konventioner på området. Vi trycker på och sitter med vid förhandlingar för att föra barnens talan.

 • Motarbeta könsdiskriminerande mönster med att till exempel flickor utför så mycket obetalt arbete i hemmet att det räknas som barnarbete. 

 • Riktade skyddsinsatser i kriser och konflikter där risken för att barn hamnar i arbete ökar.

 • Påverka företag
  UNICEF arbetar för att företag ska anta etiska riktlinjer som garanterar att de inte gör affärer med företag som utnyttjar barnarbetare och att alla skadliga barnarbeten omedelbart avskaffas. Tillsammans med Rädda Barnen och FN:s Global Compact lanserade vi 2012 en serie riktlinjer som hjälper företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter i sin verksamhet. Läs mer om barnrättsprinciperna.

För information om hur barn och unga får arbeta i Sverige, läs mer hos Arbetsmiljöverket.

Källhänvisning

Relaterade artiklar

uni310533.jpg
Afrika

Den nedåtgående trenden har vänt, nu ökar antalet barn som arbetar. Ökningen är störst bland barn i åldrarna 5-11 år, visar en ny rapport från UNICEF och ILO. Barn som istället för skolböcker och lekar möts av smutsiga fabriksgolv och farliga gifter. Och på grund av coronapandemin riskerar ännu fler barn att tvingas in i arbete.

UNI190047-575x383.jpg
Internationella dagen mot barnarbete

Idag är det internationella dagen mot barnarbete. Enligt ILO (International Labour Organisation) är 168 miljoner barn runt om i världen drabbade av barnarbete. UNICEF arbetar hårt för att stoppa den grymma exploateringen av barn.

IMG_1564-575x383.jpg
Syrien

Konflikten och den humanitära krisen i Syrien tvingar allt fler barn till skadligt arbete. Stora insatser krävs för att vända trenden, enligt en ny rapport från UNICEF och Rädda Barnen.

Vad säger barnkonventionen?
 1. 24.Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.
 2. 28.Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.
 3. 31.Barn har rätt till lek, vila och fritid.
 4. 32.Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång.
 5. 34.Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.