Barnäktenskap

För de flesta av oss är det självklart att barn inte ska vara gifta och att inga människor ska tvingas in i äktenskap. Men på många håll i världen lever barn och ungdomar i sociala miljöer med helt andra normer och könsroller. Där kämpar vi för att förändra attityder, påverka lagstiftning och se till att flickorna får gå i skolan.

Senast uppdaterad 2023-05-08

Var existerar barnäktenskap?

Att gifta bort barn vid mycket ung ålder är vanligast i södra Asien och i Afrika söder om Sahara. Men även i Mellanöstern, Nordafrika och andra delar av Asien förekommer den här traditionen inom vissa grupper. En del flickor tvingas gifta sig långt före puberteten. I Östeuropa och Latinamerika är det vanligt att flickor mellan 16 och 18 år ingår i ett äktenskap.

Det är omöjligt att veta det exakta antalet barnäktenskap i världen eftersom många inte registreras eller är informella. Men enligt den senaste statistiken har mer än 640 miljoner kvinnor i världen ingått äktenskap som barn. Varje år gifter sig därmed ungefär 12 miljoner flickor före sin 18-årsdag. 19 procent av världens kvinnor i åldrarna 20-24 år gifte sig före sin 18-årsdag.

I södra Asien har antalet barnäktenskap minskat, mycket på grund av förändringsarbete i Indien. Trots detta, står Indien ensamt för en tredjedel av alla världens flickor som gifter sig. Risken att en flicka i södra Asien tvingas gifta sig före sin 18-årsdag har dock minskat från 46 procent till 26 procent de senaste 20 åren.

En femtedel  kvinnor och flickor som gift sig som barn bor i Afrika söder om Sahara. I regionen gifter sig en av tre flickor innan sin 18-årsdag. I motsats till trenden i resten av världen, ses ett ökat antal flickor som gifter sig.  

Förekomsten av barnäktenskap minskar, om än långsamt. För tio år sedan tvingades var fjärde flicka in i äktenskap. Idag är det istället var femte. Uppskattningsvis har 68 miljoner barnäktenskap förhindrats de senaste 25 åren tack vare denna positiva utveckling. (1)

Döttrar ses som en ekonomisk börda

Ekonomisk utsatthet är den främsta orsaken till att föräldrar väljer att gifta bort sina barn och särskilt sina döttrar. Flickor upplevs som en ekonomisk börda och ett tidigt giftermål ses därför som den enda möjligheten för familjens överlevnad.

Många anser också att ett tidigt giftermål erbjuder dottern skydd mot våld och sexuella övergrepp, och att maken kan inta rollen som manlig beskyddare. Inte sällan utsätts dock dessa flickor för våld, övergrepp och social isolering inom äktenskapet. Ett tidigt äktenskap kan också vara en strategi för att undvika en situation där dottern blir gravid utanför äktenskapet – vilket i många kulturer kan leda till skam och stigmatisering av familjen.

Det är vanligt att barnäktenskap ökar i samband med väpnade konflikter. Det beror på att flickorna ofta inte längre går i skolan och att föräldrarna, som i många fall har förlorat sin inkomstkälla, inte längre kan försörja alla sina barn. 

UN0657274
UNICEF stöttar flera skyddade boenden där flickor som riskerar att giftas bort får hjälp.Foto: © UNICEF/Odhiambo

Även pojkar tvingas in i barnäktenskap

Barnäktenskap förekommer även bland pojkar. Pojkar som ingår barnäktenskap tvingas ofta ta ansvar för försörjningen av den nya familjen. Det är ett stort ansvar, som ett barn inte är redo för. Ofta påverkas också pojkarnas möjligheter till utbildning, eftersom många tvingas arbeta istället.

Enligt den senaste statistiken har 115 miljoner pojkar ingått äktenskap som barn (2). Det är en betydligt lägre siffra än bland flickor, men det utgör alltjämt en kränkning av dessa pojkars rättigheter.

Varför bör barnäktenskap stoppas?

Barnäktenskap kan få allvarliga konsekvenser:

 • Flickor hindras från att utbilda sig: När de väl är gifta är det inte många som fortsätter att gå i skolan.

 • Hälsoproblem: Barnäktenskap leder ofta till att flickor blir gravida i tidig ålder. Tonårsflickors kroppar är inte mogna för att föda barn. Globalt sett är komplikationer i samband med graviditet och förlossning den ledande dödsorsaken för kvinnor i ålder 15-19 år. I många fattiga länder föder dessutom unga flickor oftast utan vare sig professionell hjälp från en mödravårdsklinik eller barnmorska, vilket ytterligare ökar risken för allvarliga skador för både barnet och modern. (3) Barnäktenskap kan också leda till hälsoproblem genom kvinnlig könsstympning, eftersom det är vanligt i samband med både äktenskap och barnafödande i vissa delar av världen (4).

 • Våld: Barnäktenskap leder till våld mot barn då det innebär sexuellt utnyttjande av minderårig, tvång samt ofta fysiskt och psykiskt våld.

Hur kan barnäktenskap förhindras?

Att förhindra barnäktenskap kräver ett brett engagemang och samarbete mellan många individer och organisationer världen över – stora insatser från lokala och religiösa ledare till internationella organisationer.

 • Förändring av attityder: Barnäktenskap är i många samhällen en tradition som förts vidare från generation till generation och föräldrarna är inte alltid medvetna om de negativa konsekvenserna. Ett första steg är därför att informera föräldrar och unga personer om farorna med barnäktenskap. Ett problem är att den sociala pressen kan tvinga familjerna att följa traditionen trots att de är medvetna om de negativa konsekvenserna. Traditionen med barnäktenskap måste utmanas. Här kan media spela en stor roll genom att utmana existerande normer och seder som understödjer barnäktenskap.

 • Utbildning: Generellt sett gifter sig inte barn som fortfarande går i skolan. Därför är utbildning ett effektivt sätt att förhindra barnäktenskap. Initiativ som uppmuntrar föräldrar att skicka sina barn till skolan eller informell utbildning för flickor som hoppat av skolan kan vara värdefulla verktyg.

 • Stöd från regeringar: Regeringar är ofta motvilliga att ta itu med det här problemet, trots att det på regeringsnivå anses vara skadligt med barnäktenskap. Motviljan att agera är särskilt vanlig när djupa religiösa övertygelser är inblandade.

 • Lagstiftning: Barnäktenskap bör förbjudas och lagen måste efterlevas. I vissa samhällen finns lagstiftning som förbjuder barnäktenskap, men den efterlevs inte i praktiken. Juridiska myndigheter bör därför ta itu med de här fallen och säkerställa att lagstiftningen efterlevs.

 • Folkbokföring: Det är viktigt att barn registreras vid födseln. Det gör det enklare att implementera lagar som förbjuder barnäktenskap, eftersom folkbokföringen kan bevisa barnets ålder.

 • Information till barnen: I de flesta fall har barnet inte möjlighet att välja om det vill ingå ett äktenskap eller inte. Där valmöjligheten finns väljer barnet oftast att säga ja till giftermål för att undkomma de sociala konsekvenserna av att inte följa traditionen och pressen från familjen. I sådana fall, kan det vara viktigt att informera barnen om de alternativ som finns till giftermål.

 • Utveckling av servicecenter: Flickor som redan är gifta bör ha tillgång till särskild rådgivning kring allt från misshandel till samlevnadsfrågor. I de fattigaste delarna av världen föder nästan hälften av alla kvinnor utan hjälp från mödravård eller professionell barnmorska. Det kan medföra allvarliga skador för både mor och barn.

Situationen i Sverige och västvärlden

Nya lagändringar trädde i kraft den 1 januari 2019 som bland annat innebär att utländska barnäktenskap inte erkänns i Sverige. Det är sedan tidigare förbjudet för personer under 18 år att ingå äktenskap i Sverige.

Sedan 2014 är även följande handlingar kriminaliserade, vilket förstärkt barns skydd mot barnäktenskap:

 • Äktenskapstvång: Det innebär att det är olagligt att genom olaga tvång eller utnyttjande förmå en annan person att gifta sig.

 • Vilseledande till tvångsäktenskapsresa: Exempelvis är det olagligt för föräldrar att ta med sitt barn utomlands i syfte att barnet ska ingå äktenskap.

Sedan juli 2020 finns även ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, som kan ge fängelse i upp till 4 år för att förmå eller tillåta att ett barn ingår äktenskap. Även att gifta sig med barn blir med denna skärpning brottsligt. (5)

Barnäktenskap ingås över hela världen, i Etiopien och Indien så väl som i USA och Storbritannien. Dock är det mer vanligt med barnäktenskap i låg- och medelinkomstländer, då fattigdom är en av de största bidragande faktorerna.

Barnäktenskap bör förbjudas under alla omständigheter, även i höginkomstländer.

UN0792791

Stöd UNICEFs arbete

Vi arbetar över hela världen för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Genom att bidra till UNICEFs arbete är du med och förändrar barns liv.

Vad gör UNICEF?

 • Påverka lagstiftning
  UNICEF anser att äktenskap under 18 års ålder kränker ett barns mänskliga rättigheter. Det bästa sättet att förhindra detta är att lagstifta om att minimiåldern för att ingå äktenskap är 18 år. Vi samarbetar med regeringar och beslutsfattare över hela världen för att påverka lagstiftningen. UNICEF motsätter sig alla former av tvångsäktenskap , oavsett ålder, där samtycket inte finns och där brudens eller brudgummens åsikter inte respekteras eller ignoreras.

 • Arbetar för rätten till utbildning
  Vi menar att  barnäktenskap är en kränkning av barnets mänskliga rättigheter. Det är även fråga om könsdiskriminering. Vi tror på utbildning som det mest effektiva verktyget för att förhindra barnäktenskap. Jorden runt arbetar UNICEF för att säkerställa flickors rätt till utbildning. Dessutom förespråkar vi och stödjer informationskampanjer för att ge flickor och deras familjer kunskap om konsekvenserna av barnäktenskap.

 • Sprida information
  Andra metoder att sprida information är till exempel att utbilda lokala representanter samt att producera radio- och TV-program som sänds lokalt. UNICEF utbildar också personal på sjukhus som behandlar flickor med diverse komplikationer som en följd av graviditeter i ung ålder.

Under 2021 nådde UNICEF 7,6 miljoner tonårsflickor med förebyggande insatser mot barnäktenskap (6).

Källhänvisning

Relaterade artiklar

un0657271.jpg
Afrikas horn

Flickor så unga som tolv år tvingas in i barnäktenskap och riskerar att bli könsstympade när den värsta torkan på 40 år tvingar människor till desperata åtgärder för att överleva.

un0421556.jpg
Internationella kvinnodagen

Under de senaste tio åren har stora framsteg gjorts när det gäller barnäktenskap, och 25 miljoner flickor har sluppit giftas bort som barn. Men framstegen hotas nu kraftigt av coronapandemin, visar en ny rapport från UNICEF på internationella kvinnodagen.

UN036460_barnäktenskap-575x383.jpg
Afrika

Om inget förändras kommer det ta över hundra år innan barnäktenskap utrotas i Väst- och Centralafrika, varnar UNICEF. Den skadliga sedvänjan drabbar inte bara miljontals flickor, utan skadar hela regionens utveckling.

Vad säger barnkonventionen?
 1. 3.Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
 2. 6.Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
 3. 28.Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.
 4. 31.Barn har rätt till lek, vila och fritid.
 5. 36.Varje stat ska skydda barn från alla andra former av utnyttjande som kan skada barnet.