Gå till innehållet

Vissa barn arbetar 14 timmar om dagen

När människor lever i extrem fattigdom blir många desperata och är beredda att göra vad som helst för att försörja sig. Och barnen måste hjälpa till. Miljontals föräldrar tvingas låta sina barn arbeta och tigga och de förlorar på så sätt rätten till sin barndom.

Afghanistan: Mohammed, 10 år, rengör bildelar med fotogen på en bilverkstad i Pia Minara. Han arbetar sex dagar i veckan för 50 Afgs (ca 1 US $) för att hjälpa till med familjens försörjning. De har inte rinnande vatten hemma, så han använder det mesta av pengarna till att tvätta av sig jobbsmutsen på ett "hamam", eller offentligt bad. – Jag vill gå till skolan, säger Mohammed. Men det är inte möjligt, eftersom hans mamma inte klarar av att försörja sina fyra barn på sin lön som hembiträde.

Många barn tillbringar långa hårda arbetsdagar i hem, fabriker, på åkrar och på gatan i stället för att gå till skolan. Över hela världen för UNICEF en hård men ojämn kamp för att stoppa den här grymma exploateringen av barn. Vi påverkar regeringar och lagstiftning och ser till att även barn som arbetar får rätt att gå i skolan.

Barnarbete ökar på vissa håll i världen. Fattigdom och ekonomiska faktorer tvingar miljontals föräldrar att låta sina barn arbeta i stället för att gå i skolan. Den generella trenden är dock att barnarbete har minskat i världen under de senaste 15 åren. År 2000 räknade man med att 245 miljoner barn arbetade. Idag har den siffran sjunkit till 168 miljoner, enligt siffror från International Labour organisation (ILO).(1)

Globala utvecklingsmål som berör barnarbete

Mål 1: Ingen fattigdom - delmål 1.1 1.2 1.3 1.5

Mål 4: God utbildning för alla - delmål 4.1 4.2 4.4 4.5 4.6 4.7

Mål 8: Anständiga arbetsvillkår och ekonomisk tillväxt - delmål 8.7

Mål 10: Minskad ojämlikhet - delmål 10.2 

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen - delmål 16.1 16.2 16.3 16.9

Vad räknas som barnarbete?

Inte allt arbete som utförs av barn räknas som barnarbete. Följande ska uppfyllas för att det ska räknas som barnarbete (enligt UNICEF och ILO): 

  • Allt arbete som utförs av barn i åldrarna 5-11 år
  • Mer än 14 timmars betalt arbete i veckan för barn i åldrarna 12-14 år
  • Mer än 28 timmars hushållsarbete (betalt eller obetalt) för barn i åldrarna 12-15 år
  • Allt arbete som är skadligt för barns hälsa, säkerhet eller psykiska utveckling
  • Arbete som hindrar att barnet kan gå i skolan

En 13-åring som utför lättare uppgifter några timmar i veckan i familjens hushåll eller lantbruk räknas till exempel inte som barnarbete. (2)

Billig undergiven arbetskraft

Enligt UNICEF är det cirka 150 miljoner barn i världen som utför barnarbete och siffran som International Labour Organisation (ILO) använder är 168 miljoner. Det motsvarar ungefär 13 procent av alla barn i åldrarna 5-14 år (3). I de fattigaste länderna i världen är andelen ungefär 24 procent. Av dessa barn är knappt hälften i åldrarna 5-11 år. Inom det som definieras som farligt arbete (hazardous work) beräknas 85 miljoner barn utnyttjas. I den gruppen är det vanligast med barn i åldrarna 15-17 år. Som farligt arbete räknas det arbete som på ett direkt sätt hotar barns säkerhet eller hälsa och som riskerar att allvarligt skada barnets utveckling.(4)

Den exakta omfattningen är svår att beräkna eftersom många arbetar i familjer och på gatan, där de är relativt osynliga för statistik. Dessutom vill inte myndigheterna i många länder kännas vid att barnarbete existerar och samlar därför inte in någon statistik.

Högst andel har Afrika söder om Sahara där 28 procent av alla barn i åldrarna 5-14 år arbetar. I Sydasien är siffran 12 procent. Det är lätt att tro att barnarbete är ett problem som endast finns i de fattiga länderna, men det förekommer även i den rika delen av världen. (5)

Många arbetsgivare drar fördel av barnarbetare, både direkt och indirekt. De utnyttjar barn och deras arbetskraft för att tvinga ner de vuxnas löner. Barn kräver inte lika hög lön som vuxna och är dessutom mer undergivna och fogliga. De kan också utföra vissa uppgifter som vissa vuxna inte kan på grund av att barnen till exempel har mindre händer som är en fördel när man väver mattor.  

Det händer ibland att barn säljs till fabriksägare av fattiga föräldrar för en summa pengar eller mot ett lån. Ofta blir barn lovade goda arbetsvillkor och bra lön, men blir i stället utnyttjade på olika vis och lever under fruktansvärda förhållanden.

Mohammed, 10 år, rengör bildelar med fotogen på en bilverkstad i Pia Minara i Afghanistan. Han arbetar sex dagar i veckan och hinner inte gå i skolan.

Varför arbetar barn?

De två största orsakerna till det stora antalet barnarbetare är fattigdom och ekonomiska faktorer. En annan faktor som leder till barnarbete är att många barn saknar den utbildning som krävs för att få ordentliga arbeten. Barn som inte går i skolan löper mycket större risk att exploateras.

I fattiga länder är det ofta brist på utbildade lärare och skolmaterial, vilket i sin tur leder till brister i undervisningen. På många håll finns det heller inte tillräckligt med skolor eller lärare. Den dåliga kvaliteten på undervisningen gör att många föräldrar och barn inte tycker det är lönt att skicka sitt barn till skolan. 

Den snabba urbaniseringen kan också ses som en bidragande orsak till barnarbetets utbredning. Människor flyttar från landsbygden i tron att städerna ska erbjuda dem bättre levnadsvillkor. I stället hamnar de ofta i stora kåkstäder där många barn tvingas hjälpa till att arbeta för att försörja familjen.

Dödsfall eller sjukdom i familjen kan också tvinga barn att börja arbeta för att hjälpa till med försörjningen. I Afrika där runt 25 miljoner människor lever med hiv och aids, har många vuxna dött och miljontals föräldralösa barn tvingas överta försörjningen för familjen.

Andra orsaker till barnarbete är till exempel överbefolkning, krig och nationers sociala mönster och traditioner.

Olika former av barnarbete

Inom familjen: Den vanligaste formen av barnarbete är minderåriga som arbetar inom den egna familjen, till exempel inom jordbruk och boskapsskötsel. Traditionellt sett har barn länge hjälpt till med matlagning, att passa småsyskon och utföra andra sysslor inom hushållet. Det behöver i sig inte vara skadligt, utan tvärtom berikande, men ett alltför betungande och tidskrävande arbete kan hindra barnet från att gå i skolan och att hinna leka. Arbetet inom familjen kan dessutom innebära en stor fysisk påfrestning. Barn som arbetar på jordbruk, även om det bara är hemma på familjegården, utsätts dagligen för farliga maskiner och giftiga bekämpningsmedel.

Hemhjälp: Många barn, främst flickor, arbetar som hemhjälp. Den här gruppen är kanske en av de mest utsatta, eftersom ingen ser vad som försiggår inom husets väggar. Det händer att barnen blir utsatta för olika övergrepp av sina arbetsgivare.

Fabriker: En annan sorts barnarbete sker under omänskliga förhållanden i smutsiga, farliga fabriker. Det är en form av arbete som ibland betecknas som slaveri. Små barn med svullna fingrar, värkande lungor och krökta ryggar arbetar under långa arbetsdagar. Industriarbetande barn förekommer främst i Indien, Nepal, Pakistan och Brasilien.

Servicesektorn: Många barn är engagerade i informellt arbete på restauranger, i gatuförsäljning, på hotell och på tåg och bussar. Här är det vanligare att pojkar arbetar än flickor. 

På gatan: Den form av barnarbete som ökar snabbast är det arbete som sker på gatan där barnen bland annat putsar skor, tvättar bilar eller säljer tidningar och blommor med mera. Den här typen av gatuarbete börjar bli allt vanligare i till exempel Ryssland och Centralasien.

I Indien är det inte ovanligt att barn arbetar på bomullsfältet i stället för att gå i skolan.

Konsekvenser av barnarbete

Ett barn som tvingas till arbete berövas sin barndom och hindras från att utvecklas till en självständig människa. Precis som när det gäller annan exploatering är risken stor att barn som arbetar skadas, både fysiskt och psykiskt.

De kan till exempel drabbas av smärtor i bröstkorg, muskler, mage och huvud samt få yrsel, infektioner i andningsorgan, diarré och mask. Tunga lyft, onaturliga arbetsställningar, bristande arbetsskydd, olyckor och för kort dygnsvila kan ge livslånga skador och leder till många dödsfall. Psykiskt trauma eller depressioner kan också drabba barn som tvingats arbeta.

Barn som arbetar upp till 14 timmar om dagen har varken tid eller ork att gå i skolan. I och med att arbetet hindrar barnen från att gå i skolan, överförs analfabetism och fattigdom till nya generationer.

Vad gör UNICEF?

UNICEF samarbetar med regeringar och andra FN-organ, som till exempel ILO (International Labour Organisation) i ett stort antal projekt som stödjer arbetande barn och deras familjer.

Vi erbjuder utbildning och alternativ försörjning till barn som arbetar. Ett sätt har varit att skapa skyddade arbeten för minderåriga. Barn som har farliga arbeten söks upp och får hjälp. I samarbete med lokala och regionala frivilligorganisationer har vi utvecklat särskilda program för att föra barnarbetarnas talan.

För att kunna påverka regeringar och andra beslutsfattare och för att veta vilka åtgärder som behövs, samlar vi in data och förbättrar den idag knapphändiga statistiken över barnarbete, så att det blir lättare att granska situationen.

Utbildning kan förändra situationen på sikt. Eftersom en stor del av barnen i utvecklingsländerna idag inte går i skolan är det viktigt att ge alla barn tillgång till obligatorisk och kostnadsfri grundskola.

Ett annat viktigt steg är att utveckla lagstiftningen, så att den gäller alla sektorer där barnarbete finns och stämmer överens med internationella konventioner på området. Vi trycker på och sitter med vid förhandlingsborden för att föra barnens talan.

Vi anser också att företag bör anta etiska regler som garanterar att de inte gör affärer med företag som utnyttjar barnarbetare och att alla skadliga barnarbeten omedelbart avskaffas. Tillsammans med Rädda Barnen och FN:s Global Compact lanserade vi 2012 en serie riktlinjer som hjälper företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter i sin verksamhet. Läs mer om barnrättsprinciperna.

Faktabladet är senast uppdaterat januari 2018.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

  2. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

  3. Barn har rätt till lek, vila och fritid.

  4. Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång.

  5. Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

Läs mer om barnkonventionen

Ge pengar varje månad – var med och kämpa för alla barn varje dag.

Läs mer och anmäl dig