Barnarbete

Det finns barn som arbetar upp till 14 timmar om dagen, många är inte äldre än fyra år

När människor lever i extrem fattigdom blir många desperata och är beredda att göra vad som helst för att försörja sig. Och barnen måste hjälpa till. Miljontals föräldrar tvingas låta sina barn arbeta och tigga och de förlorar på så sätt rätten till sin barndom. Många av dem tillbringar långa hårda arbetsdagar i hem, fabriker, på åkrar och på gatan i stället för att gå till skolan.

Över hela världen för vi en hård men ojämn kamp för att stoppa den här grymma exploateringen av barn. Vi påverkar regeringar och lagstiftning och ser till att även barn som arbetar får rätt att gå i skolan.

 • Tonio, 6 år packar träkol
  UNICEF/Donna DeCesare
  Tonio Jorge, 6 år, i El Salvador fyller små plastpåsar med kol som hans familj säljer på marknaden där de bor.
 • Barn på bomullsfältet
  UNICEF
  I Indien är det inte ovanligt att barn arbetar på bomullsfältet istället för att gå i skolan.
 • Nepal 2009: Barn arbetar på ett fält
  UNICEF/Brian Sokol
  Flickor samlar foder till boskapen på ett fält nära byn Sawa Khola i Mugu-distriktet. Många flickor hinner inte gå i skolan eftersom de stanna hemma och hjälpa till med familjens jordbruk.
 • Aqila, 8 år väver mattor
  UNICEF/Shehzad Noorani
  Afghanistan är ett av alla länder där många barn utnyttjas i tungt arbete. De berövas rätten till sin barndom, hindras från att gå i skolan. och riskerar att skadas både fysiskt och psykiskt.
 • Mohammed, 10 år tvättar bildelar
  UNICEF/Shehzad Noorani
  Mohammed rengör bildelar med fotogen på en bilverkstad i Pia Minara i Afghanistan. Han arbetar sex dagar i veckan och hinner inte gå i skolan.
 • En pojke plockar näckrosor
  Md. Ilias Mia/UNICEF
  Miraz, 10 år, plockar näckrosor i en damm i Barisal, Bangladesh. Han säljer sedan blommorna på marknaden för att bidra till familjens inkomst.
 • En liten flicka bär ved på ryggen
  UNICEF/Michael Kamber
  En flicka i ett flyktingläger i Somalia får bära ett tungt lass med ved och kvistar.
 • En pojke vaktar getter
  UNICEF/Getachew
  Mohammed Humed Ahmed, 12 år, vaktar familjernas getter i Afar, Etiopien. Han går i en alternativ skola som är anpassad för livsstilen på landsbygden.

Barnarbete ökar på vissa håll i världen. Fattigdom och ekonomiska faktorer tvingar miljontals föräldrar att låta sina barn arbeta istället för att gå i skolan. Den generella trenden är dock att barnarbete har minskat i världen under de senaste 15 åren. År 2000 räknade man med att 245 miljoner barn arbetade. Idag har den siffran sjunkit till 168 miljoner, enligt siffror från International Labour organisation (ILO).(1)

Vad räknas som barnarbete?

Inte allt arbete som utförs av barn räknas som barnarbete. Följande ska uppfyllas för att det ska räknas som barnarbete (enligt UNICEF och ILO): 

 • Allt arbete som utförs av barn mellan 5 och 11 år
 • Mer än 14 timmars betalt arbete i veckan för barn mellan 12 och 14 år.
 • Mer än 28 timmars hushållsarbete (betalt eller obetalt) för barn mellan 12 och 15 år. 
 • Allt arbete som är skadligt för barns hälsa, säkerhet eller psykiska utveckling
 • Arbete som hindrar att barnet kan gå i skolan

En 13-åring som hjälper utför lättare uppgifter några timmar i veckan i familjens hushåll eller lantbruk räknas till exempel inte som barnarbete. (2)

Billig undergiven arbetskraft

Enligt UNICEF är det ca 150 miljoner barn i världen som utför barnarbete och siffran som International Labour Organisation (ILO) använder är 168 miljoner. Detta motsvarar ungefär 13 procent av alla barn mellan 5 och 14 år (3). I de fattigaste länderna i världen är andelen ungefär 24 procent. Av dessa barn är knappt hälften i åldrarna 5-11 år. Inom det som definieras som farligt arbete (hazardous work) beräknas 85 miljoner barn utnyttjas. I denna grupp är det vanligast med barn i åldrarna 15-17 år. Som farligt arbete räknas det arbete som på ett direkt sätt hotar barns säkerhet eller hälsa och som riskerar att allvarligt skada barnets utveckling.(4)

Den exakta omfattningen är svår att beräkna eftersom många arbetar i familjer och på gatan, där de är relativt osynliga för statistik. Dessutom vill inte myndigheterna i många länder kännas vid att barnarbete existerar och samlar därför inte in någon statistik.

Högst andel har Afrika söder om Sahara där 28 procent av alla barn mellan 5 och 14 år arbetar. I Sydasien är siffran 12 procent. Det är lätt att tro att barnarbete är ett problem som endast finns i de fattiga länderna, men det förekommer även i den rika delen av världen. (5)

Många arbetsgivare drar fördel av barnarbetare, både direkt och indirekt. De utnyttjar barn och deras arbetskraft för att tvinga ner de vuxnas löner. Barn kräver inte lika hög lön som vuxna och är dessutom mer undergivna och fogliga. De kan också utföra vissa uppgifter som vissa vuxna inte kan på grund av att barnen till exempel har mindre händer som är en fördel när man väver mattor.  

Det händer ibland att barn säljs till fabriksägare av fattiga föräldrar för en summa pengar eller mot ett lån. Ofta blir barn lovade goda arbetsvillkor och bra lön, men blir istället utnyttjade på olika vis och lever under fruktansvärda förhållanden.

Mohammed, 10 år tvättar bildelar
UNICEF/Shehzad Noorani
Mohammed, 10 år, rengör bildelar med fotogen på en bilverkstad i Pia Minara i Afghanistan. Han arbetar sex dagar i veckan och hinner inte gå i skolan.

Varför arbetar barn?

De två största orsakerna till det stora antalet barnarbetare är fattigdom och ekonomiska faktorer. En annan faktor som leder till barnarbete är att många barn saknar den utbildning som krävs för att få ordentliga arbeten. Barn som inte går i skolan löper mycket större risk att exploateras.

I fattiga länder är det ofta brist på utbildade lärare och skolmaterial, vilket i sin tur leder till brister i undervisningen. På många håll finns det heller inte tillräckligt med skolor eller lärare. Den dåliga kvaliteten på undervisningen gör att många föräldrar och barn inte tycker det är lönt att skicka sitt barn till skolan. 

Den snabba urbaniseringen kan också ses som en bidragande orsak till barnarbetets utbredning. Människor flyttar från landsbygden i tron att städerna ska erbjuda dem bättre levnadsvillkor. Istället hamnar de ofta i stora kåkstäder där många barn tvingas hjälpa till att arbeta för att försörja familjen.

Dödsfall eller sjukdom i familjen kan också tvinga barn att börja arbeta för att hjälpa till med försörjningen. I Afrika där runt 25 miljoner människor lever med hiv och aids, har många vuxna dött och miljontals föräldralösa barn tvingas överta försörjningen för familjen.

Andra orsaker till barnarbete är till exempel överbefolkning, krig och nationers sociala mönster och traditioner.

Olika former av barnarbete

Inom familjen: Den vanligaste formen av barnarbete är minderåriga som arbetar inom den egna familjen, till exempel inom jordbruk och boskapsskötsel. Traditionellt sett har barn länge hjälpt till med matlagning, att passa småsyskon och utföra andra sysslor inom hushållet. Detta behöver i sig inte vara skadligt, utan tvärtom berikande, men ett alltför betungande och tidskrävande arbete kan hindra barnet att gå i skolan och att hinna leka. Arbetet inom familjen kan dessutom innebära en stor fysisk påfrestning. Barn som arbetar på jordbruk, även om det bara är hemma på familjegården, utsätts dagligen för farliga maskiner och giftiga bekämpningsmedel.

Hemhjälp: Många barn, främst flickor, arbetar som hemhjälp. Denna grupp är kanske en av de mest utsatta, eftersom ingen ser vad som försiggår inom husets väggar. Det händer att barnen blir utsatta för olika övergrepp av sina arbetsgivare.

Fabriker: En annan sorts barnarbete sker under omänskliga förhållanden i smutsiga, farliga fabriker. Detta är en form av arbete som ibland betecknas som slaveri. Små barn med svullna fingrar, värkande lungor och krökta ryggar arbetar under långa arbetsdagar. Industriarbetande barn förekommer främst i Indien, Nepal, Pakistan och Brasilien.

Servicesektorn: Många barn är engagerade i informellt arbete på restauranger, i gatuförsäljning, på hotell och på tåg och bussar. Här är pojkarna vanligare än flickorna. 

På gatan: Den form av barnarbete som ökar snabbast är det som sker på gatan där barnen bland annat putsar skor, tvättar bilar eller säljer tidningar och blommor med mera. Den här typen av gatuarbete börjar bli allt vanligare i till exempel Ryssland och Centralasien.

Barn på bomullsfältet
UNICEF
I Indien är det inte ovanligt att barn arbetar på bomullsfältet istället för att gå i skolan.

Konsekvenser av barnarbete

Ett barn som tvingas till arbete berövas sin barndom och hindras från att utvecklas till en självständig människa. Precis som när det gäller annan exploatering är risken stor att barn som arbetar skadas, både fysiskt och psykiskt.

De kan till exempel drabbas av exempelvis smärtor i bröstkorg, muskler, mage och huvud samt få yrsel, infektioner i andningsorgan, diarré och mask. Tunga lyft, onaturliga arbetsställningar, bristande arbetsskydd, olyckor och för kort dygnsvila kan ge livslånga skador och leder till många dödsfall. Psykiskt trauma eller depressioner kan också drabba barn som tvingats arbeta.

Barn som arbetar upp till 14 timmar om dagen har varken tid eller ork att gå i skolan. I och med att arbetet hindrar barnen från att gå i skolan, överförs analfabetism och fattigdom till nya generationer.

Vad gör UNICEF?

UNICEF samarbetar med regeringar och andra FN-organ, som till exempel ILO (International Labour Organisation) i ett stort antal projekt som stödjer arbetande barn och deras familjer.

Vi erbjuder utbildning och alternativ försörjning till barn som arbetar. Ett sätt har varit att skapa skyddade arbeten för minderåriga. Barn som har farliga arbeten söks upp och får hjälp. I samarbete med lokala och regionala frivilligorganisationer har vi utvecklat särskilda program för att föra barnarbetarnas talan.

För att kunna påverka regeringar och andra beslutsfattare och för att veta vilka åtgärder som behövs, samlar vi in data och förbättrar den idag knapphändiga statistiken över barnarbete, så att det blir lättare att granska situationen.

Utbildning kan förändra situationen på sikt. Eftersom en stor del av barnen i utvecklingsländerna idag inte går i skolan är det viktigt att ge alla barn tillgång till obligatorisk och kostnadsfri grundskola.

Ett annat viktigt steg är att utveckla lagstiftningen, så att den gäller alla sektorer där barnarbete finns och stämmer överens med internationella konventioner på området. Vi trycker på och sitter med vid förhandlingsborden för att föra barnens talan.

Vi anser också att företag bör anta etiska regler som garanterar att de inte gör affärer med företag som utnyttjar barnarbetare och att alla skadliga barnarbeten omedelbart avskaffas. Tillsammans med Rädda Barnen och FN:s Global Compact lanserade vi 2012 en serie riktlinjer som hjälper företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter i sin verksamhet. Läs mer om barnrättsprinciperna.

Källhänvisning:

1) ILO rapport 2015

2) ILO rapport 2013

3) UNICEF rapport 2013

4) ILO rapport 2013

5) UNICEF State of the world's children 2016

 

Faktabladet är senast uppdaterat januari 2018.

 

Vad säger Barnkonventionen?

 • 24

  Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

 • 28

  Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

 • 31

  Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

 • 32

  Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som är skadligt eller hindrar barnets skolgång.

 • 34

  Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

Läs mer om Barnkonventionen

Var med och kämpa vid barnens sida varje dag, året runt. Bli Världsförälder.

 • Du hjälper utsatta barn över hela världen.
 • Du är med under hela uppväxten – från mammas mage till vuxenlivet.
 • Du ger pengar varje månad. Enkelt och kostnadseffektivt via autogiro.