Default hero image

Sverige granskas av

FN:s barnrättskommitté

Idag granskas Sverige av FN:s barnrättskommitté om hur barnkonventionen följs. Det är viktigt att regeringen tar till sig den kritik som framförs och UNICEF Sverige finns på plats för att kunna följa upp de löften som ges.

Publicerad |

2015 01 13

Uppdaterad |

2015 01 13

Sverige granskas av FN:s barnrättskommitté

Granskningen sker vart femte år för de länder som ratificerat, det vill säga förbundit sig att följa, barnkonventionen . Barnrättskommittén, som finns i Genève, är ingen domstol utan består av 18 experter på barnrättsfrågor från olika länder. Kommitténs uppgift är att uppmärksamma kränkningar av barns rättigheter och komma med förslag till åtgärder.

En förutsättning för att detta granskningssystem ska fungera och få effekt är att regeringen tar kritiken på allvar. Men detta är inte alltid fallet för svensk del. Vi är bekymrade över att regeringen ofta intar en defensiv hållning och försöker hitta svar för att undkomma de krav på förbättringar som lämnas. Vi vill istället se att regeringen tar till sig förslagen och utgår från dem när reformer görs.

Frågorna som kommer att ställas till regeringen på dagens hearing baseras på Sveriges femte rapport till kommittén från 2012. UNICEF Sverige har skrivit en alternativ rapport som vi lämnade till kommittén i februari 2014. Områden som sannolikt kommer att kräva förklaringar från regeringen är följande:

• När blir barnkonventionen  svensk lag? • Varför ratificerar regeringen inte det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen, om individuell klagorätt? Tilläggsprotokollet ger barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté om deras rättigheter kränkts och de inte haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet. • Hur ska skyddet mot diskriminering garanteras samtliga barn i Sverige? • När ska barns egna asylskäl utredas noggrant? • Varför utvisas barn som sökt asyl samtidigt som de är omhändertagna av de sociala myndigheterna? • Vad tänker regeringen göra för att bryta socialt utanförskap bland barn? • Vill regeringen stärka barns inflytande i skolan? • Hur ska barnrättsperspektivet i biståndet stärkas?

Vi finns på plats för att bevaka regeringens förklaringar och för att kunna följa upp de löften som ges.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.