Gå till innehållet

Varje dag tvingas barn på flykt från sina hem

Idag be­finner sig 28 mil­joner barn på flykt i världen. Det är be­tyd­ligt fler än för bara några år sedan och den högsta siff­ran sedan andra världs­kriget. UNICEF genom­för om­fattande kata­strof­insatser över hela världen och kämpar för att barn på flykt ska få sin rätt till ut­bild­ning, hälsa, trygg­het och skydd till­godo­sedd.

Ge en gåva till barn på flykt.

En flicka väntar i kö tillsammans med andra flyktingar för att registreras vid mottagningscentret i Presovo, Serbien.

Flyktingsituationen idag

En rapport från UNICEF visar att 28 miljoner barn i världen har tvingats att fly från sitt hem på grund av våld eller konflikt. Av dessa är: 

 • 10 miljoner flyktingar, det vill säga som har flytt till ett annat land*. Detta antal har fördubblats sedan 2005. 
 • 1 miljon är asylsökande, det vill säga har ansökt om asyl i ett annat land, men väntar på besked.
 • 17 miljoner barn har flytt till en annan plats inom sitt eget land. 

De allra flesta som flyr från sitt land bosätter sig i ett grannland. Därför ligger de 10 länder som tagit emot flest flyktingar alla i Afrika och i Asien. En del får skydd och kan bo i ett flyktingläger, som i många fall drivs av UNHCR med stöd av UNICEF. Men de allra flesta flyktingar bosätter sig i vanliga städer eller byar där de kanske har vänner eller släktingar. Många tvingas att bo under dåliga förhållanden och har svårt att hitta försörjning. 

Enligt UNHCR befinner sig totalt 65,3 miljoner människor på flykt. Se rapport Global trends in forced displacement 2015. 

 • I Syrien har den brutala konflikten tvingat halva befolkningen (11 miljoner) på flykt, varav majoriteten har flytt inom landet. Omkring 5,4 miljoner människor har flytt landet och bosatt sig i flyktingläger, informella bosättningar och värdsamhällen i Jordanien, Irak, Libanon, Turkiet och Egypten. Mer än åtta miljoner syriska barn är drabbade av konflikten.
 • 53 procent av alla flyktingar i världen kommer från tre olika länder där Afghanistan är ett av dessa. 2,7 miljoner människor har tvingats lämna Afghanistan och läget i landet är idag den andra största orsaken till de stora flyktingströmmarna.
 • I Somalia har 1,1 miljoner människor flytt landet på grund av konflikt, instabilitet och svält. Sedan november 2016 har ytterligare 250 000 människor tvingats lämna sina hem på grund av torka.
 • På grund av pågående konflikter i Sudan har mer än 3,2 miljoner människor tvingats fly från sina hem. Av dessa är 1,9 miljoner barn.
 • Omkring 1,7 miljoner människor är på flykt från Sydsudan. Under 2016 har Sudan tagit emot 250 000 nya flyktingar från Sydsudan där 70 procent av dessa är barn.
 • På grund av konflikten i Jemen har mer än 3 miljoner människor tvingats lämna sitt hem och totalt är tio miljoner barn i akut behov av humanitär hjälp. 

Tvååriga Nyanwot är undernärd och väldigt sjuk. Hon och hennes familj är på flykt undan oroligheterna i Sydsudan. Nyanwots mamma har lyckats ta dottern till ett UNICEF-stött sjukhus i huvudstaden Juba där hon får näringsbehandling mot undernäring och medicin mot diarré och kräkningar.

UNICEFs arbete för barn på flykt

När barn tvingas på flykt får de många av sina rättigheter kränkta. UNICEF gör därför stora insatser i krigshärjade områden, i flyktingläger och på flyktvägen för dessa barn. Vi prioriterar de barn och områden där behoven är allra störst. Vi stannar kvar i länder där krig bryter ut, även om det ofta innebär stora utmaningar och risker att nå ut med konkret hjälp till barnen och deras familjer. De områden vi jobbar mest med är: vatten, sanitet och hygien, hälsa och vaccinering, näring, utbildning samt skydd mot våld och övergrepp. 

Vatten, sanitet och hygien

Eftersom smutsigt vatten och dålig hygien sprider sjukdomar, till exempel kolera, dysenteri och diarré, är det viktigt att alla har tillgång till rent vatten och toaletter. Bland annat reparerar UNICEF vattenreningsverk och ledningar samt kör ut vatten i tankbilar. Till flyktingläger levererar vi mobila latriner och delar ut vatten- och hygienkit som bland annat innehåller hink, tvål, toalettpapper, tvättmedel, mensskydd, tandborstar och vattenreningstabletter. Vi sprider också information om vikten av att tvätta händerna med tvål och att förvara vatten på rätt sätt.

Hälsa och vaccinering

I katastrofer dödar enkla sjukdomar som diarré, lunginflammation, mässling och malaria många människor och barn är särskilt utsatta. UNICEF organiserar massvaccinering av barn på ställen där många befinner sig, för främst polio, mässling och A-vitamin. Vi ger också stöd till de sjukhus och vårdcentraler som fortfarande fungerar genom att till exempel leverera medicin, utrustning och vaccin. Vi utbildar sjukvårdare och sätter upp mobila sjukvårdsteam som kan nå människor i hemmen. Även att nå ut med vätskeersättning och filtar, presenningar samt utrustning till akuta förlossningar är något som UNICEF prioriterar.

Näring

Arbetet riktat mot näring är fokuserat på små barn, gravida och ammande mammor eftersom barnets första år är avgörande för individens framtida välmående. Näringstillskott (speciellt järn, zink, A-vitamin och jod) och upprättande av näringscenter för undernärda barn är prioriterat. UNICEF levererar även material mot undernäring till dessa center bland annat högenergiprodukter i form av nötkräm, mjölk, gröt och kex. Vi sätter även upp skyddade platser där mammor kan amma sina barn i en trygg miljö.

Skydd mot våld och övergrepp

Barn på flykt riskerar ofta att utsättas för våld och övergrepp. I arbetet för att skydda dem är UNICEFs upprättande av barnvänliga trygga platser centralt. Där erbjuds såväl medicinskt och psykosocialt stöd som utbildning och förskola. Det är viktigt att ge skydd till ensamma barn som kommit ifrån sina anhöriga och hjälpa dem att hitta varandra igen. Det är också viktigt att barn som föds blir registrerade på rätt sätt så att de får tillgång till vård och skola. För kvinnor och barns trygghet är det också viktigt att placering av latriner och vatten sker på rätt sätt så att de inte behöver gå långa sträckor i mörker för att nå dessa.

Utbildning

I många fall är det svårt att upprätthålla en fullgod utbildning för barn på flykt. I de samhällen där många barn på flykt befinner sig, ger UNICEF stöd till att utöka kapaciteten i de skolor som fortfarande fungerar. I flyktingläger sätter UNICEF upp tillfälliga skolor i tält. Vi identifierar och vidareutbildar pedagoger som kan arbeta som lärare och bistår även med undervisningsmaterial och material till fritidsaktiviteter och lek.

Samordning

I allt arbete, men speciellt i katastrofer, är det nödvändigt med samordning mellan alla aktörer, för att insatserna ska ske så effektivt som möjligt. UNICEF är ofta samordnare för insatserna inom vatten och sanitet, näring och skydd mot våld och övergrepp. Utöver detta brukar UNICEF ha det delade ansvaret för utbildning med Rädda Barnen, för hälsa tillsammans med World Health Organization (WHO) samt för arbetet mot könsrelaterad våld med The United Nations Population Fund (UNFPA). Strukturen och arbetsfördelningen för dessa samordningsgrupper är utvecklade redan före katastrofarbetet inleds. Detta för att det operativa arbetet ska kunna dras igång så fort som möjligt när katastrofen bryter ut. 

Två barn står utanför några tält i ett flyktingläger på gränsen mellan Tunisien och Libyen. En flicka håller en nallebjörn i famnen.

Somaliska barn i flyktingläger på gränsen mellan Tunisien och Libyen. Saida, som håller i nallebjörnen, har varit flykting i hela sitt liv.

Amira är på flykt från Syrien. Hon bor nu i flyktinglägret Domiz i norra Irak.

Situationen i Syrien och dess grannländer

Kriget i Syrien har skapat en humanitär katastrof av enorma mått som har pågått i sju år. Hälften av alla syrier har tvingats fly från sina hem och 5,3 miljoner barn i Syrien är i behov av humanitär hjälp. Dessutom lever 2,6 miljoner syriska barn som flyktingar i Libanon, Turkiet, Jordanien och andra länder.

UNICEF ger sedan kriget startade omfattande humanitärt stöd till barn och familjer i Syrien och dess grannländer. UNICEF leder samordningsgrupperna för vatten och sanitet, utbildning, näring och hälsa och skydd mot våld och övergrepp.

Vad gör UNICEF i Syrien och grannländerna?

Vatten och sanitet

Sedan flera år tillbaka kör vi ut vatten med tankbilar i områden där det behövs. I lugnare områden där det går skapa mer långsiktiga lösningar reparerar vi vattenlednings- och avloppssystem, distribuerar kemikalier till vattenreningsverk och lagar generatorer. Vi fortsätter att dela ut vatten- och hygienkit (se ovan) till familjer.

Hälsa och vaccinering

UNICEF stöttar sjukhus och vårdcentraler genom att utbilda sjukvårdare och att leverera mediciner och medicinsk utrustning. Vi stöder även grannländernas rutin vaccinationsprogram och genomför egna vaccinationskampanjer för att förhindra spridningen av polio och mässling. För att underlätta för de mest utsatta familjerna att klara basbehoven, ger UNICEF även ut matlagningsutrustning, vinterkläder, filtar, tält och kontanta bidrag.

Näring

Antal undernärda barn har ökat kraftigt i regionen sedan kriget bröt ut. Gravida och ammande kvinnor är också extra utsatta. UNICEF arbetar med mobila hälsoteam för att nå ut till familjer med rådgivning i näringsfrågor. Vi sätter upp näringscenter på vårdcentraler och i flyktingläger där vi screenar barn för undernäring. De undernärda barnen får vitaminer, mineraler och näringstillskott i form av högenergimjölk, nötkräm och högenergikex.

Utbildning

UNICEF ger stöd till grannländernas utbildningsmyndigheter för att öka kapaciteten i de vanliga skolorna att kunna ta emot syriska flyktingbarn. Vi bidrar även med skolväskor, skrivböcker och undervisningsmaterial. Vi ger i samarbete med lokala organisationer stöd till utvecklandet av informell utbildning, "catch-up classes", innovativa lösningar med e-utbildning och praktiska yrkesutbildningar för flyktingbarn som tvingats hoppa av skolan. I flyktingläger sätter vi upp tillfälliga skolor i tält. Dessa skolor fungerar också som trygga platser där barnen kan få dagliga rutiner, leka, utöva sport och känna sig trygga.

Skydd mot våld och övergrepp

UNICEF arbetar för att stärka de system som skyddar barn mot våld och övergrepp. Bland annat skapar vi trygga platser för barn där de kan leka, ha tillgång till pedagogiskt material och få psykosocialt stöd. Vi sätter också upp system för att barn som föds av syriska flyktingar ska bli registrerade på korrekt sätt. 

Exempel på UNICEFs insatser under 2017:

Syrien

 • Ungefär 285 000 barn fick psykosocialt stöd.
 • 950 000 barn fick tillgång till formell undervisning. 
 • 14,6 miljoner människor fick tillgång till rent vatten. 
 • 1,7 miljoner barn och gravida kvinnor fick näringstillskott och näringsrådgivning.
 • 2,5 miljoner barn och kvinnor fick tillgång till primärvård.

Irak

 • 2,3 miljoner människor nåddes av katastrofhjälp. 
 • 1,8 miljoner människor fick tillgång till rent vatten.
 • 332 000 barn fick psykosocialt stöd. 
 • Över 5 miljoner barn vaccinerades mot polio. Totalt var vi med om vaccinerade omkring 6 miljoner barn mot polio, i Irak, Egyptien och Jordanien. 

Libyen

 • Mer än 83 000 människor, varav 37 350 barn, fick tillgång till rent vatten.
 • 6000 barn i konfliktdrabbade områden fick rehabilitering så att de kunde återvända till skolan. 
 • 27 000 barn fick skydd och psykosocialt stöd i UNICEF-stödda barnvänliga utrymmen.  

Sudan

 • Över 2,2 miljoner människor drabbade av konflikter fick tillgång till primärvård.
 • 3 934 ensamkommande flyktingbarn återförenades med sina familjer eller alternativa vårdinrättningar. 

Insatser under år 2018
Under 2018 kommer UNICEF att fortsätta arbeta med samma områden som under år 2017. Vi kommer under året att fokusera extra mycket på att ge syriska barn på flykt tillgång till utbildning.

Globala utvecklingsmål som berör barn på flykt

Mål 4: God utbildning för alla (delmål 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7)

Mål 5: Jämställdhet (delmål 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)

Mål 10: Minskad ojämlikhet (delmål 10.2, 10.7)

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (delmål 16.1, 16.2, 16.3, 16.9)

En pojke på flykt i Makedonien.

Barn på flykt i EU

Mellan januari och september 2017 anlände nästan 140 000 människor till Europa, med havet som färdväg. 1 av 6 av alla som anlände denna period var barn. Av alla människor som söker asyl i Europa är runt en tredjedel barn (1).

Under 2016 sökte totalt 1,3 miljoner människor asyl i EU och av dessa motsvarar 32 procent barn, vilket visar en ökning på 2 procent jämfört med 2015. Mer än 300 000 barn sökte asyl i Europa mellan januari och oktober 2016 och 91 000 av dessa barn använde havet som färdväg in till Europa. 90 procent av alla barn som anländer till Italien via Medelhavet har separerats från sin familj och anländer ensamma. Många är på flykt från våldet i Syrien, Irak och Afghanistan (2).

Vad gör UNICEF för barn på flykt i Europa?

Sedan början av 2017 har UNICEF identifierat och stöttat 2,886 barn i Turkiet, Grekland, Italien, Serbien och Makedonien. 2,840 barn mellan 6-17 år har fått delta i regelbundna utbildande aktiviteter i Grekland, Bulgarien, Serbien och Makedonien. Vi har även sett till att totalt 520 barn under 2 år har fått tillgång till tjänster så som hälso- och sjukvård i Grekland och Serbien.

Vi fortsätter att stötta och trycka på regeringar och partners i Grekland, Italien, Kroatien, Slovenien, Makedonien, Tyskland, Österrike och Ungern för att de ska ta sitt ansvar och att barn får den hjälp de har rätt till. Vi jobbar för att barn på flykt i Grekland, Italien, Bulgarien, Turkiet, Makedonien, Serbien och Kroatien ska få tillgång till grundläggande tjänster så som stöd, skydd, utbildning, hälsovård med mera.

Under 2018 arbetar UNICEF med att:

 • Sätta upp fler barnvänliga trygga platser och andra tjänster vid mottagningscenter för flyktingar.
 • Ge stöd inom hälsa och näring till barn och familjer.
 • Stötta program för utbildning.
 • Erbjuda teknisk support och stöd till regeringar och andra partners inom barns rättigheter och skydd av barn, psykosocialt stöd, förebyggande arbete och hantering av våld, skydd mot människohandel och stöd för ensamma barn som kommit ifrån sina familjer.

Läs mer om vad UNICEF gör för barn på flykt i Sverige.

Läs mer om hur du kan vara med och hjälpa till.

Faktabladet är senast uppdaterat i januari 2018.

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 2. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

 3. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 4. Ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.

 5. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

 6. Ett barn på flykt har rätt till skydd och hjälp att hitta sina föräldrar.

 7. Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Läs mer om barnkonventionen

Hjälp barn i katastrofer

Just nu pågår många katastrofer runt om i världen. UNICEF finns på plats och kämpar för barnen som drabbas av natur­katastrofer, hunger och konflikt. Men mer hjälp behövs.

Ge en gåva nu