Gå till innehållet

Varje dag tvingas barn på flykt från sina hem

Idag be­finner sig 37 miljoner barn på flykt i världen (1). Det är be­tyd­ligt fler än för bara några år sedan och den högsta siff­ran sedan andra världs­kriget. UNICEF genom­för om­fattande kata­strof­insatser över hela världen och kämpar för att barn på flykt ska få sin rätt till ut­bild­ning, hälsa, trygg­het och skydd till­godo­sedd.

Ge en gåva till barn i katastrofer.

37 miljoner barn befinner sig på flykt runtom i världen.

Flyktingsituationen idag

FN:s flyktingorgan UNHCR uppskattar att 89,3 miljoner människor var på flykt i slutet av 2021. För tionde året i rad ökar siffran. 41 procent av världens alla flyktingar är barn. Varje dag tvingas ett barn fly från sitt hem på grund av krig, konflikter, katastrofer och konsekvenser av klimatförändringar.

 • 29,6 miljoner människor är flyktingar, det vill säga har flytt till ett annat land. 
 • 4,2 miljoner människor är asylsökande, det vill säga har ansökt om asyl i ett annat land, men väntar på besked.
 • En procent av världens befolkning, 45,7 miljoner, är internflyktingar. 40 procent av dem är barn.

De allra flesta som flyr från sitt land bosätter sig i ett grannland. 85 procent av alla flyktingar bor därför i låginkomstländer. En del får skydd och kan bo i ett flyktingläger, som i många fall drivs av UNHCR med stöd av UNICEF. Men de allra flesta flyktingar, två av tre, bosätter sig i städer eller byar där vissa har vänner eller släktingar. Många tvingas bo under svåra förhållanden och har svårt att hitta försörjning.

 • Kriget i Syrien är inne på sitt tionde år och den brutala konflikten har tvingat halva befolkningen (13 miljoner) att lämna sina hem. Omkring 6,6 miljoner människor har flytt landet och bosatt sig i flyktingläger och informella bosättningar i Jordanien, Irak, Libanon, Turkiet och Egypten. 4,8 miljoner syriska barn är i behov av akut hjälp, 3,1 miljoner är under fem år (2).
 • 68 procent av alla flyktingar i världen kommer från fem olika länder. Afghanistan är ett av dessa. Tre miljoner människor har tvingats lämna Afghanistan och läget i landet är idag den andra största orsaken till de stora flyktingströmmarna.
 • I Venezuela är 3,2 miljoner barn i behov av humanitärt stöd och undernäringen ökar stadigt med den ekonomiska krisen.
 • Omkring 4,3 miljoner människor är på flykt från Sydsudan, på grund av den kris som följde på självständigheten 2011.
 • 1,1 miljoner rohingyer är på flykt från Myanmar, till framförallt grannlandet Bangladesh.
 • På grund av konflikten i Jemen, som nu pågått i sju år, har mer än två miljoner barn tvingats på flykt i landet. Totalt är 12,4 miljoner barn i akut behov av humanitär hjälp (3).

Tvååriga Nyanwot är undernärd och väldigt sjuk. Hon och hennes familj är på flykt undan oroligheterna i Sydsudan. Nyanwots mamma har lyckats ta dottern till ett UNICEF-stött sjukhus i huvudstaden Juba där hon får näringsbehandling mot undernäring och medicin mot diarré och kräkningar.

UNICEFs arbete för barn på flykt

När barn tvingas på flykt får de många av sina rättigheter kränkta. UNICEF gör därför stora insatser i krigshärjade områden, i flyktingläger och på flyktvägen för dessa barn. Vi prioriterar de barn och områden där behoven är allra störst. Vi stannar kvar i länder där krig bryter ut, även om det ofta innebär stora utmaningar och risker att nå ut med humanitär hjälp till barnen och deras familjer. Vi fokuserar på insatser inom vatten, sanitet och hygien, hälsa och vaccinering, näring, utbildning samt skydd mot våld och övergrepp. 

Vatten, sanitet och hygien

Eftersom smutsigt vatten och dålig hygien sprider sjukdomar, till exempel kolera, dysenteri och diarré, är det viktigt att alla har tillgång till rent vatten och toaletter. Bland annat reparerar UNICEF vattenreningsverk och ledningar samt kör ut vatten i tankbilar. Till flyktingläger levererar vi mobila latriner och delar ut vatten- och hygienkit som bland annat innehåller hink, tvål, toalettpapper, tvättmedel, mensskydd, tandborstar och vattenreningstabletter. Vi sprider också information om vikten av att tvätta händerna med tvål och att förvara vatten på rätt sätt.

Hälsa och vaccinering

I katastrofer dödar enkla sjukdomar som diarré, lunginflammation, mässling och malaria många människor och barn är särskilt utsatta. UNICEF organiserar massvaccinering av barn på ställen där många befinner sig, för främst polio, mässling och A-vitamin. Vi ger också stöd till de sjukhus och vårdcentraler som fortfarande fungerar genom att till exempel leverera medicin, utrustning och vaccin. Vi utbildar sjukvårdare och sätter upp mobila sjukvårdsteam som kan nå människor i hemmen. Att nå ut med vätskeersättning och filtar, presenningar samt utrustning till akuta förlossningar är också något som UNICEF prioriterar.

Näring

Arbetet riktat mot näring är fokuserat på små barn, gravida och ammande mammor eftersom barnets första år är avgörande för individens framtida välmående. Näringstillskott (speciellt järn, zink, A-vitamin och jod) och upprättande av näringscenter för undernärda barn är prioriterat. UNICEF levererar även produkter för att behandla undernäring, bland annat högenergiprodukter i form av nötkräm, mjölk, gröt och kex. Vi sätter även upp skyddade platser där mammor kan amma sina barn i en trygg miljö.

Skydd mot våld och övergrepp

Barn på flykt riskerar ofta att utsättas för våld och övergrepp. I arbetet för att skydda dem är UNICEFs upprättande av barnvänliga trygga platser centralt. Där erbjuds såväl medicinskt och psykosocialt stöd som utbildning och förskola. Det är viktigt att ge skydd till ensamma barn som kommit ifrån sina anhöriga och hjälpa dem att hitta varandra igen. Det är också viktigt att barn som föds blir registrerade på rätt sätt så att de får tillgång till vård och skola längre fram. För kvinnor och barns trygghet är det också viktigt att placering av latriner och vatten sker på rätt sätt så att de inte behöver gå långa sträckor i mörker för att nå dessa.

Utbildning

I många fall är det svårt att upprätthålla en fullgod utbildning för barn på flykt. I de samhällen där många barn på flykt befinner sig, ger UNICEF stöd till att utöka kapaciteten i de skolor som fortfarande fungerar. I flyktingläger sätter UNICEF upp tillfälliga skolor i tält. Vi identifierar och vidareutbildar pedagoger som kan arbeta som lärare och bistår även med undervisningsmaterial och material till fritidsaktiviteter och lek.

Samordning

I allt arbete, men speciellt i katastrofer, är det nödvändigt med samordning mellan alla aktörer, för att insatserna ska ske så effektivt som möjligt. UNICEF är ofta samordnare för insatserna inom vatten och sanitet, näring och skydd mot våld och övergrepp. Utöver detta brukar UNICEF ha det delade ansvaret för utbildning med Rädda Barnen, för hälsa tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) samt för arbetet mot könsrelaterad våld med FN:s befolkningsfond (UNFPA). Strukturen och arbetsfördelningen för dessa samordningsgrupper är utvecklade redan innan katastrofarbetet inleds. Detta för att det operativa arbetet ska kunna dras igång så fort som möjligt när en katastrof bryter ut. 

Två barn står utanför några tält i ett flyktingläger på gränsen mellan Tunisien och Libyen. En flicka håller en nallebjörn i famnen.

Somaliska barn i flyktingläger på gränsen mellan Tunisien och Libyen. Saida, som håller i nallebjörnen, har varit flykting i hela sitt liv.

Amira är på flykt från Syrien. Hon bor nu i flyktinglägret Domiz i norra Irak.

Situationen i Syrien och dess grannländer

Kriget i Syrien har skapat en humanitär katastrof av enorma mått som har pågått i nio år. Hälften av alla syrier har tvingats fly från sina hem och 4,8 miljoner syriska barn är i behov av humanitär hjälp.

UNICEF ger sedan kriget startade omfattande humanitärt stöd till barn och familjer i Syrien och dess grannländer. UNICEF leder samordningsgrupperna för vatten och sanitet, utbildning, näring och hälsa och skydd mot våld och övergrepp.

Vad gör UNICEF i Syrien och grannländerna?

 

Vatten och sanitet

Sedan flera år tillbaka kör vi ut vatten med tankbilar i områden där det behövs. I lugnare områden där det går skapa mer långsiktiga lösningar reparerar vi vattenlednings- och avloppssystem, distribuerar kemikalier till vattenreningsverk och lagar generatorer. Vi fortsätter att dela ut vatten- och hygienkit (se ovan) till familjer.

Hälsa och vaccinering

UNICEF stöttar sjukhus och vårdcentraler genom att utbilda sjukvårdare och leverera mediciner och medicinsk utrustning. Vi stöder även grannländernas rutin vaccinationsprogram och genomför egna vaccinationskampanjer för att förhindra spridningen av polio och mässling. För att underlätta för de mest utsatta familjerna att klara basbehoven, ger UNICEF även ut matlagningsutrustning, vinterkläder, filtar, tält och kontanta bidrag.

Näring

Antal undernärda barn har ökat kraftigt i regionen sedan kriget bröt ut. Gravida och ammande kvinnor är också extra utsatta. UNICEF arbetar med mobila hälsoteam för att nå ut till familjer med rådgivning i näringsfrågor. Vi sätter upp näringscenter på vårdcentraler och i flyktingläger där vi screenar barn för undernäring. De undernärda barnen får vitaminer, mineraler och näringstillskott i form av högenergimjölk, nötkräm och högenergikex.

Utbildning

UNICEF ger stöd till grannländernas utbildningsmyndigheter för att öka kapaciteten i de vanliga skolorna att kunna ta emot syriska barn på flykt. Vi bidrar även med skolväskor, skrivböcker och undervisningsmaterial. Vi ger i samarbete med lokala organisationer stöd till utvecklandet av informell utbildning, "catch-up classes", innovativa lösningar med e-utbildning och praktiska yrkesutbildningar för barn på flykt som tvingats hoppa av skolan. I flyktingläger sätter vi upp tillfälliga skolor i tält. Dessa skolor fungerar också som trygga platser där barnen kan få dagliga rutiner, leka, utöva sport och känna sig trygga.

Skydd mot våld och övergrepp

UNICEF arbetar för att stärka de system som skyddar barn mot våld och övergrepp. Bland annat skapar vi trygga platser för barn där de kan leka, ha tillgång till pedagogiskt material och få psykosocialt stöd. Vi sätter också upp system för att barn som föds av syriska flyktingar ska bli registrerade på korrekt sätt. 

Exempel på UNICEFs insatser under 2020 (4):

 

Syrien

 • 2,2 miljoner barn fick tillgång till undervisning i vanlig skola och ca 452 000 barn fick utbildning via andra utbildningscenter. 
 • 3,2 miljoner människor fick tillgång till rent vatten.
 • 2,6 miljoner barn, gravida och ammande kvinnor undersöktes för undernäring. 15 590 barn behandlades mot akut undernäring.

 

Globala utvecklingsmål som berör barn på flykt

Mål 4: God utbildning för alla (delmål 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7)

Mål 5: Jämställdhet (delmål 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)

Mål 10: Minskad ojämlikhet (delmål 10.2, 10.7)

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (delmål 16.1, 16.2, 16.3, 16.9)

En pojke på flykt i Makedonien.

Barn på flykt i EU (6)

Under 2020 anlände 94 800 flyktingar och migranter till Europa, varav en femtedel barn. De flesta anländer via medelhavsrutten via Grekland, Italien och västra Balkan. Även om de flesta fortsätter norrut i Europa blir en del kvar i Grekland. Under 2020 var det ett ökat antal flyktingar och migranter som tog sig till EU via Kanarieöarna.

Vad gör UNICEF för barn på flykt i Europa?

I flera år har UNICEF arbetat med att: 

 • Sätta upp fler barnvänliga trygga platser vid mottagningscenter för flyktingar.
 • Erbjuda rättsligt och psykosocialt stöd till barn, ungdomar och föräldrar.
 • Ge särskilt stöd och skydd till ensamkommande barn och ungdomar. 
 • Ge stöd med grundläggande hälsovård och näring till barn och familjer.
 • Stötta program för utbildning- både att integrera barn i vanliga skolor och i andra typer av undervisningscenter.
 • Vi har startat en språkplattform i flyktingläger där barn kan lära sig språket i det land de kommit till.
 • Erbjuda tekniskt stöd till regeringar och andra partners inom barns rättigheter och skydd av barn, psykosocialt stöd, förebyggande arbete och hantering av våld, skydd mot människohandel och stöd för ensamma barn som kommit ifrån sina familjer.

Under 2020 gjordes följande med stöd av UNICEF:

 • 30 500 barn fick tillgång till hälsovård och psykosocialt stöd.
 • 5 350 barn fick kläder och hygienartiklar. 
 • 9 500 ensamkommande barn blev omhändertagna i olika typer av boenden.
 • 23 000 barn fick tillgång till utbildning. 

Läs mer om vad UNICEF gör för barn på flykt i Sverige.

Läs mer om hur du kan vara med och hjälpa till.

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 2. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

 3. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 4. Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats.

 5. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

 6. Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta sina föräldrar eller andra familjemedlemmar.

 7. Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Läs mer om barnkonventionen

Hjälp barn i katastrofer

Just nu pågår många katastrofer runt om i världen. UNICEF finns på plats och kämpar för barnen som drabbas av natur­katastrofer, hunger och konflikt. Men mer hjälp behövs.

Ge en gåva nu