Hör barnens röst

Sverige granskas av

FN:s barnrättskommitté

Nyligen reste vår generalsekreterare Pernilla Baralt tillsammans med sakkunniga från UNICEF Sverige till Genève för att bevaka granskningen av Sverige i FN:s barnrättskommitté. Regeringen gav flera tydliga svar, men svarade inte på allt.

Skribent |

Publicerad |

2023 01 24

Uppdaterad |

2023 01 24

UNICEF Sverige i Genève för granskningen av Sverige

Alla länder som har skrivit under barnkonventionen granskas regelbundet av FN:s barnrättskommitté. Det är en internationell kommitté bestående av 18 ledamöter från olika länder med särskild kunskap om barns rättigheter. Deras uppgift är att följa, övervaka och främja att barnkonventionen respekteras i de länder som ratificerat den.Granskningen fokuserade på hur det ser ut för barn i Sverige idag och vad som kan och bör förbättras. Den svenska regeringen representerades av socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, och det är första gången som Sveriges delegation leds av en minister. 

– Att Sverige skickar en minister visar att regeringen prioriterar barnrättsfrågor och lägger stor vikt på granskningen och barnrättskommittén, säger Pernilla Baralt, UNICEF Sveriges generalsekreterare.

Camilla Waltersson Grönvall minister för barnrättsfrågor.
UNICEFs generalsekreterare Pernilla Baralt tillsammans med Camilla Waltersson Grönvall, ansvarig minister för barnrättsfrågor.

Rapport med barns egna berättelser och upplevelser

Inför granskningen har UNICEF Sverige samordnat 31 organisationer från det svenska civilsamhället i rapporteringen till barnrättskommittén. Tillsammans tog vi fram tre rapporter som underlag. En av rapporterna heter “Hör barnens röst” och bygger på barns egna berättelser och upplevelser. Några av barnen var även på plats i Genève och träffade kommittén. 

Sabirin och Marjan

Visst krävs det mer än bara ord på papper för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda? säger barnen i vår rapport “Hör barnens röst”.

Under granskningen ställde kommittén frågor till regeringen om bland annat;

  • Domarkårens kunskaper om och utbildning i barns rättigheter.

  • Situationen för placerade barn, inte minst på SIS-hem där barn har utsatts för våld och sexuella övergrepp. 

  • Resultatet av inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lagstiftning och fortsatta utmaningar kring tillämpningen av barnkonventionen i praktiken. 

  • Vikten av barnkonsekvensanalyser vid genomförandet av förslag som rör barn till exempel förslag om sänkt straffmyndighetsålder och inskränkta rättigheter för asylsökande och barn på flykt. 

Vikten av att investera i barn och unga och möjligheten att som för jämställdheten har en budget för barnrättsfrågor. 

Regeringen gav tydliga svar - men inte på allt

Vi hoppas och tror att barns rättigheter kommer kunna stärkas genom flera av de insatser som regeringen lyfte under granskningen. Exempelvis att göra barn mer delaktiga i frågor som rör dem, stärkt elevhälsa, besluta om en strategi och en handlingsplan för att förebygga och bekämpa alla former av våld mot barn. Liksom att införa en garanti med rätt till stöd från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom 30 dagar för barn som mår psykiskt dåligt och att alla kommuner ska få tillgång till barnahus.  

Regeringen var också tydlig med vikten av åtgärder för att komma till rätta med de allvarliga brister som finns inom socialtjänsten och placerade barns situation, vilket är nödvändigt. Men vi hade velat höra tydligare svar vad gäller bland annat  Tidöavtalets förslag om skärpta åtgärder gällande asylsökande och barn på flykt. Det gäller även kommitténs frågor om barnbudgetering, datainsamling och klimat. 

I februari kommer rekommendationerna från barnrättskommittén. Vi kommer då att fokusera på att rekommendationerna blir väl kända för barn och unga, beslutsfattare och andra berörda aktörer som kan göra dessa till verklighet för varje barn. Vår förhoppning inför nästa granskning av FNs barnrättskommitté är att gapet mellan ord och handling då minskat. Och att barnkonventionen är verklighet för alla barn.  

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.