Gå till innehållet

FN:s Barnrättskommitté övervakar att barnkonventionen efterföljs

Alla länder som har anslutit sig till FN:s Konvention om Barnets rättigheter (barnkonventionen) rapporterar regelbundet till FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén). Det är en internationell kommitté vars uppgift är att övervaka att barnkonventionen respekteras i de länder som ratificerat den. Barnkonventionen är den konvention som flest länder har anslutit sig till.

18 experter

Barnrättskommittén är det organ som övervakar genomförandet av barnkonventionen i konventionsstaterna. Den övervakar också genomförandet av de fakultativa protokollen till konventionen, om inblandning av barn i väpnade konflikter och om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi. Barnrättskommittén finns i Genève och består av 18 oberoende experter.

De stater som ratificerat konventionen nominerar och väljer kommittéledamöterna. En geografisk fördelning ska eftersträvas och personer från olika rättssystem ska finnas representerade. Ledamöterna väljs på fyra år och val sker vartannat år.

Regelbunden granskning

Konventionsstaterna ska kontinuerligt lämna rapporter till barnrättskommittén om vad de gjort för att säkerställa och tillgodose barns rättigheter enligt barnkonventionen. Den första rapporten ska lämnas in två år efter att landet ratificerat konven­tionen och därefter vart femte år.

För att ge barnrättskommittén en mer fullständig bild av barns situation i det aktuella landet kan oberoende ombudsmän, UNICEF och frivilligorganisationer skicka in egna alternativ rapporter eller kommentera ländernas rapporter.

Läs Sveriges sjätte och sjunde kombinerade periodiska rapporter till barnrättskommittén.

UNICEF Sverige har tillsammans med 30 civilsamhällesorganisationer lämnat in tre rapporter till barnättskommittén. Huvudrapporten "Hör barnens röst" bygger på konsultationer med barn, och innehåller endast deras röster, utan vuxnas analys och tolkning. I den första bilagan "Rapport från civilsamhällesorganisationer som arbetar med barns rättigheter" beskriver och analyserar de bidragande organisationerna barns rättigheter i Sverige utifrån vårt arbete med och för barn. I den andra bilagan, "Rapport om mottagandet av flyktingar från Ukraina" har vi tittat på mottagandet av barn som flytt till Sverige från kriget i Ukraina ur ett barnrättsperspektiv.

Ta del av rapporterna här: 

Kritik och förslag

Kommittén kan ge ett land kritik, förslag och rekommendationer, och har också rätt att begära ytterligare information från staterna.

Det är svårt för övervakningskommittén att utvärdera genomförandet av alla artiklar. Här har civilsamhället och oberoende ombudsmän en viktig roll när det gäller att informera kommittén och belysa viktiga barnrättsliga frågor. Tanken är också att processen ska väcka debatt i konventionsstaterna.

UNICEF har en särskild roll när det gäller att övervaka och förmå konventionsstaterna att genomföra barnkonventionen.

Läs om Barnrättskommitténs sammanfattande slutsatser och rekommendationer avseende Sveriges femte periodiska rapport. 

Just nu granskar kommittén genomförandet av Barnkonventionen i Sverige. Regeringen och civilsamhället har lämnat in rapporter till kommittén. Ett förmöte, pre-session, har genomförts då civilsamhället har besvarat kommitténs frågor om barnkonventionens genomförande i Sverige i syfte att ge kommittén tillräcklig och kompletterande information inför utfrågningen av regeringen, session, som kommer att ske i början av 2023. Efter det kommer kommittén att ge Sverige nya sammanfattande slutsatser och rekommendationer avseende Sveriges sjätte och sjunde kombinerade periodiska rapport till barnrättskommittén. 

Om du vill läsa mer om rapporteringsprocessen till barnrättskommittén hittar du information här.