Gå till innehållet

Barnrättskommittén kontrollerar att barnkonventionens regler följs

Alla länder som bundit sig till barnkonventionen rapporterar regelbundet till FN:s kommitté för barnets rättigheter. Det är en internationell kommitté som har till uppgift att övervaka att barnkonventionen verkligen respekteras i de länder som ratificerat den.

18 experter

FN-kommittén för barnets rättigheter (barnrättskommittén) finns i Genève och består av 18 oberoende experter "med högt moraliskt anseende och erkänd sakkunskap". Dessa personer ska agera i egenskap av sig själva (artikel 43.2).

De stater som ratificerat konventionen nominerar och väljer kommittéledamöterna. En geografisk fördelning ska eftersträvas och personer från olika rättssystem ska finnas representerade. Ledamöterna väljs på fyra år och val sker vartannat år.

Regelbunden granskning

Konventionsstaterna ska kontinuerligt lämna rapporter till barnrättskommittén om vad de gjort för att tillgodose barns rättigheter enligt barnkonventionen. Den första rapporten ska lämnas in två år efter att landet ratificerat konven­tionen och därefter vart femte år.

FN-kommittén har betonat vikten av att konventionen verkligen blir föremål för politiska diskussioner och politiska beslut. Rapporterings­processens inriktning är granskning och diskussion i en konstruktiv anda.

UNICEF och frivilligorganisationer kommenterar oftast ländernas rapport på ett eller annat sätt, för att ge barnrättskommittén en mer fullständig bild av barns situation i det aktuella landet.

Kritik och förslag

Förutom att kritisera det land som granskats, lämnar kommittén förslag och rekommendationer. Kommittén har också rätt att begära ytterligare information från staterna.

Det är naturligtvis svårt för övervakningskommittén att verkligen utvärdera genomförandet av alla artiklar. Tanken är att processen även ska väcka debatt i konventionsstaterna, genom att rapporter publiceras i den nationella pressen.

UNICEF har en särskild roll när det gäller att övervaka och förmå konventionsstaterna att genomföra barnkonventionen.

Läs om barnrättskommitténs kritik mot Sverige.