Gå till innehållet

Vi skyddar barn mot våld och utnyttjande

Miljon­tals barn i världen lever under mycket svåra och ut­satta för­hållan­den och de har ett sär­skilt behov av skydd – till exempel barn som lever på gatan, barn som arbetar och barn med funktions­ned­sätt­ningar.

En liten pojke med sotigt ansikte fyller små platspåsar med kol.

Tonio, sex år, fyller små plastpåsar med kol som hans familj säljer på marknaden där de bor i El Salvador.

UNICEF ser till att barnen får akut hjälp, reha­bili­tering och psyko­socialt stöd. Framför allt arbetar vi före­byggande genom att påverka lag­stift­ning, utbilda polisen, sprida infor­mation och se till att barnen går i skolan. Vi arbetar för att stärka sociala skydds­nät, att minska barn­arbete, och för att mot­verka människo­handel, barn­äkten­skap och våld mot barn.

Julia i Guatemala utsattes från sju års ålder för våld och sexuella övergrepp av sin pappa och andra män i deras omgivning. Efter flera år flydde hon hemifrån och fick komma till det skyddade boendet Casa Alianza som stöds av UNICEF. Här får Julia och andra tonårsflickor som utsatts för övergrepp psykosocialt stöd och rättslig hjälp.

Några exempel på vad UNICEF gör

 • Vi befriar barn som utnyttjas i väpnad konflikt
  Vi förhandlar med krigs­ledare för att få dem att släppa barn som ut­nyttjas i kon­flikter. Vi sam­talar med familjer och byar för att barnen ska kunna åter­inte­greras i sin hem­miljö. Barnen får också reha­bili­tering och stöd att åter­uppta sin skol­gång.
   
 • Vi arbetar för att förhindra handel med barn
  Vi påverkar lag­stift­ning och utbildar myndig­heter för att före­bygga handel med barn. Familjer och byar i risk­områden infor­meras om hur de kan skydda sina barn. Vi driver reha­bili­terings­program och kämpar för att alla barn ska gå i skolan, där de skyddas mot exploa­tering.
   
 • Vi bekämpar allt våld mot barn
  Vi utbildar föräldrar och skol­personal om de skadliga effek­terna av att använda våld mot barn i upp­fostrings­syfte. Vi stärker sam­arbetet mellan polis, social­tjänst och sjuk­vården så att barn som utsätts för våld får till­gång till hjälp och stöd. Vi arbetar för att alla länder ska ha lagar som för­bjuder våld mot barn och stärker rätts­systemen så att barn vågar anmäla och förövare straffas. 

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt för barnets bästa.

 2. Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats.

 3. Varje stat ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet.

 4. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

 5. Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta sina föräldrar eller andra familjemedlemmar.

 6. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

 7. Varje stat ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av myndigheter behandlas väl.

 8. Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

 9. Varje stat ska förhindra bortförande och försäljning av, eller handel med, barn.

 10. Varje stat ska skydda barn från alla andra former av utnyttjande som kan skada barnet.

 11. Barn ska inte utsättas för tortyr, annan grym behandling, bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.

 12. Varje stat ska säkerställa skydd och omvårdnad av barn som berörs av en väpnad konflikt.

 13. Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Läs mer om barnkonventionen

Ge pengar varje månad – var med och kämpa för alla barn varje dag.

Läs mer och anmäl dig