Gå till innehållet

Vi skyddar barn mot våld och utnyttjande

Miljon­tals barn i världen lever under mycket svåra och ut­satta för­hållan­den och de har ett sär­skilt behov av skydd – till exempel barn som lever på gatan, barn som arbetar och barn med funktions­ned­sätt­ningar.

En liten pojke med sotigt ansikte fyller små platspåsar med kol.

Tonio, sex år, fyller små plastpåsar med kol som hans familj säljer på marknaden där de bor i El Salvador.

UNICEF ser till att barnen får akut hjälp, reha­bili­tering och psyko­socialt stöd. Framför allt arbetar vi före­byggande genom att påverka lag­stift­ning, utbilda polisen, sprida infor­mation och se till att barnen går i skolan. Vi arbetar för att stärka sociala skydds­nät, att minska barn­arbete, och för att mot­verka människo­handel, barn­äkten­skap och våld mot barn.

Julia i Guatemala utsattes från sju års ålder för våld och sexuella övergrepp av sin pappa och andra män i deras omgivning. Efter flera år flydde hon hemifrån och fick komma till det skyddade boendet Casa Alianza som stöds av UNICEF. Här får Julia och andra tonårsflickor som utsatts för övergrepp psykosocialt stöd och rättslig hjälp.

Några exempel på vad UNICEF gör

 • Vi befriar barn som utnyttjas i väpnad konflikt
  Vi förhandlar med krigs­ledare för att få dem att släppa barn som ut­nyttjas i kon­flikter. Vi sam­talar med familjer och byar för att barnen ska kunna åter­inte­greras i sin hem­miljö. Barnen får också reha­bili­tering och stöd att åter­uppta sin skol­gång.
   
 • Vi arbetar för att förhindra handel med barn
  Vi påverkar lag­stift­ning och utbildar myndig­heter för att före­bygga handel med barn. Familjer och byar i risk­områden infor­meras om hur de kan skydda sina barn. Vi driver reha­bili­terings­program och kämpar för att alla barn ska gå i skolan, där de skyddas mot exploa­tering.
   
 • Vi bekämpar allt våld mot barn
  Vi utbildar föräldrar och skol­personal om de skadliga effek­terna av att använda våld mot barn i upp­fostrings­syfte. Vi stärker sam­arbetet mellan polis, social­tjänst och sjuk­vården så att barn som utsätts för våld får till­gång till hjälp och stöd. Vi arbetar för att alla länder ska ha lagar som för­bjuder våld mot barn och stärker rätts­systemen så att barn vågar anmäla och förövare straffas. 

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Ett barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet.

 2. Ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.

 3. Staten ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet.

 4. Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

 5. Ett barn på flykt har rätt till skydd och hjälp att hitta sina föräldrar.

 6. Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

 7. Staten ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av myndigheterna behandlas bra.

 8. Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

 9. Ingen får köpa eller sälja ett barn. Staten ska bekämpa handel med barn.

 10. Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

 11. Inget barn får utsättas för tortyr, annan grym behandling eller bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.

 12. Barn ska skyddas mot krig och inget barn får användas som soldat.

 13. Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Läs mer om barnkonventionen

Ge pengar varje månad – var med och kämpa för alla barn varje dag.

Läs mer och anmäl dig