Gå till innehållet

Alla former av våld mot barn måste bli straffbara

Enligt barnkonventionen har barn rätt att skyddas från alla former av våld. Men trots att det är sam­hällets skyldig­het att upp­fylla och respek­tera barns rättig­heter utsätts barn fort­farande för våld i hemmet. UNICEF Sverige anser att alla former av våld mot barn ska för­bjudas och vara straff­bara enligt lag.

Skriv under vårt krav och hjälp oss att sätta press på politikerna:

Skriv under

I år är det 40 år sedan Sverige införde ett förbud mot barnaga. Förbudet mot barnaga innebär att föräldrar inte får utsätta sina barn för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lagen skapades med syfte att vara normgivande och förändra attityder i samhället kring aga som uppfostringsmetod. Men trots antiagalagstiftningen, och en allmän uppfattning om att våld mot barn ”borde” vara förbjudet, utsätts ett stort antal barn för våld i hemmet. Det rättsliga skyddet för de här barnen är svagt.

Enligt den senaste nationella kartläggningen uppger inte mindre än 36 procent av barnen i Sverige att de utsätts för någon form av barnmisshandel av sina föräldrar under sin uppväxt (1). Det är oacceptabelt. Vi vet också att mörkertalet är stort vad gäller våld mot barn och våldsbrott inom familjen, särskilt drabbade är de yngre barnen. Den statistik som finns är bristfällig och många situationer anmäls inte alls.

Lagen tar inte hänsyn till barnets utsatta situation

Ett av problemen är att agaförbudet omfattar fler former av våld än vad de straffrättsliga bestämmelserna för misshandel i brottsbalken gör. Det innebär att vissa former av barnaga som finns med i agaförbudet inte räknas som ett brott enligt brottsbalken. Våldet är alltså olagligt men inte straffbart.

Det lagstiftade skyddet för barn som utsätts för våld innefattar enbart de former av våld som ingår i de allmänna straffbestämmelserna, så som misshandel och ofredande. Lagen tar inte tillräcklig hänsyn till att barnet befinner sig i en särskilt utsatt situation och till barnets beroendeställning i förhållande till föräldern. Att barnet dessutom utsätts för våld i det egna hemmet, den miljö som ska vara trygg, är ännu en försvårande omständighet som inte beaktas tillräckligt mycket.

Att utsätta barn för att uppleva eller bevittna våld i hemmet är heller inte ett särskilt brott i svensk lag, trots att forskning visar att bevittnande av våld kan vara minst lika plågsamt och leda till minst lika allvarliga konsekvenser för barnet.

Flicka i solnedgång.

Alla barn har rätt att skyddas från våld

Barnkonventionen är tydlig med att alla former av våld mot barn är förbjudet och att barn har rätt att skyddas från våld. Hur ofta barnet utsatts, skadornas svårighetsgrad eller om våldet var avsiktligt saknar därför betydelse. Det finns heller inga former av våld som kan anses vara accepterade.

Våld förknippas ofta med fysisk eller avsiktlig skada, men det finns olika former av våld och idag vet vi att andra former är minst lika skadliga som det fysiska våldet. Exempel på andra former av våld är psykiskt våld, vanvård eller försumlig behandling.

Psykiskt våld kan exempelvis handla om att vid upprepade tillfällen säga till barn att de är värdelösa eller oälskade, skrämma eller hota dem, negligera, förolämpa eller isolera dem under förnedrande förhållanden.

Vanvård kan till exempel handla om att ett barn inte får tillräckligt med mat, blir nekad sjukvård eller husrum. Det kan också handla om att ett barn inte får emotionellt stöd och kärlek av de personer som ska ta hand om barnet.

Att leva med våld i familjen är ytterligare en form av psykiskt våld.

UNICEF Sveriges krav:

Vi anser att det behöver införas en ny straffrättslig bestämmelse, misshandel mot barn, som utgår från barnkonventionens bestämmelser. En bestämmelse, som särreglerar föräldrars och andra omsorgspersoners våld mot barn, stärker barnets rätt att inte utsättas för våld.

Ett av syftena med ett nytt brott är att vara mer förenlig med agaförbudet och barnkonventionens bestämmelser om barns rätt att skyddas från alla former av våld. Brottsbestämmelsen måste också vägas in i barnets rätt till familj samt hur barnet påverkas av straffansvar för en förälder. Barnets bästa bör således vara vägledande när det gäller påföljder.

Stöd och rehabilitering till förövaren och familjen kan i många fall vara ett alternativ. Viktigt är dock att lyfta fram det principiella värdet genom en fällande dom och påvisa vad som är rätt och fel och tydligt visa på barnet som rättighetsbärare.

Skriv under vårt krav och hjälp oss att göra alla former av våld mot barn straffbara:

Skriv under