Gå till innehållet

Alla former av våld mot barn måste bli straffbara

Enligt barnkonventionen har barn rätt att skyddas från alla former av våld. Men trots att det är samhällets skyldighet att uppfylla och respektera barns rättigheter utsätts barn fortfarande för våld i hemmet. UNICEF Sverige anser att alla former av våld mot barn ska förbjudas och vara straffbara enligt lag.

Skriv under vårt krav och hjälp oss att sätta press på politikerna:

I Sverige är det sedan 1979 förbjudet enligt lag att slå sina barn i uppfostringssyfte. Det innebär att föräldrar inte får utsätta sina barn för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Den så kallade antiagalagen skapades med syfte att vara normgivande och förändra attityder i samhället kring aga som uppfostringsmetod. Men trots antiagalagstiftningen, och en allmän uppfattning om att våld mot barn ”borde” vara förbjudet, utsätts ett stort antal barn för våld i hemmet. Det rättsliga skyddet för de här barnen är svagt.

Ett av problemen är att agaförbudet omfattar fler former av våld än vad de straffrättsliga bestämmelserna för misshandel i brottsbalken gör. Det innebär att vissa former av barnaga som finns med i agaförbudet inte räknas som ett brott enligt brottsbalken. Våldet är alltså olagligt men inte straffbart.

Lagen tar inte hänsyn till barnets utsatta situation

Det lagstiftade skyddet för barn som utsätts för våld innefattar enbart de former av våld som ingår i de allmänna straffbestämmelserna, så som misshandel och ofredande. Lagen tar inte tillräcklig hänsyn till att barnet befinner sig i en särskilt utsatt situation och till barnets beroendeställning i förhållande till föräldern. Att barnet dessutom utsätts för våld i det egna hemmet, den miljö som ska vara trygg, är ännu en försvårande omständighet som inte beaktas tillräckligt mycket.

Att utsätta barn för att uppleva eller bevittna våld i hemmet är heller inte ett särskilt brott i svensk lag, trots att forskning visar att bevittnande av våld kan vara minst lika plågsamt och leda till minst lika allvarliga konsekvenser för barnet.

Flicka i solnedgång.

Alla barn har rätt att skyddas från våld

Barnkonventionen är tydlig med att alla former av våld mot barn är förbjudet och att barn har rätt att skyddas från våld. Hur ofta barnet utsatts, skadornas svårighetsgrad eller om våldet var avsiktligt saknar därför betydelse. Det finns heller inga former av våld som kan anses vara accepterade.

Våld förknippas ofta med fysisk eller avsiktlig skada, men det finns olika former av våld och idag vet vi att andra former är minst lika skadliga som det fysiska våldet. Exempel på andra former av våld är psykiskt våld, vanvård eller försumlig behandling.

Psykiskt våld kan exempelvis handla om att vid upprepade tillfällen säga till barn att de är värdelösa eller oälskade, skrämma eller hota dem, negligera, förolämpa eller isolera dem under förnedrande förhållanden.

Vanvård kan till exempel handla om att ett barn inte får tillräckligt med mat, blir nekad sjukvård eller husrum. Det kan också handla om att ett barn inte får emotionellt stöd och kärlek av de personer som ska ta hand om barnet.

Att leva med våld i familjen är ytterligare en form av psykiskt våld.

UNICEF Sverige kräver:

  • Att misshandel mot barn blir ett särskilt brott, och att en bestämmelse om det införs i brottsbalken.
  • Att alla former av våld mot barn, även psykiskt våld, ska vara straffbart.
  • Att det införs en tydlig lagreglering för hur polis, socialtjänst och rättsväsende ska samverka i ärenden som rör barn som utsätts för våld i hemmet.

Skriv under vårt krav och hjälp oss att göra alla former av våld mot barn straffbara: