Gå till innehållet
Bild ur spelet Violence Of Reality

Gör allt våld mot barn straffbart

Skriv under UNICEF Sveriges krav:

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy.

FÖR 40 ÅR SEDAN VAR SVERIGE FÖRST I VÄRLDEN MED ETT FÖRBUD MOT BARNAGA. Men trots det skyddas inte barn från alla former av våld som de utsätts för i hemmet. Vissa former av våld mot barn räknas idag inte som ett brott enligt svensk lag, till exempel psykiskt våld som att tvingas bevittna våld i hemmet, och att utsättas för hot och trakasserier.

ENLIGT BARNKONVENTIONEN HAR ALLA BARN RÄTT ATT SKYDDAS FRÅN ALLA FORMER AV VÅLD. Skriv under vårt krav och hjälp oss att sätta press på politikerna.

Läs mer om UNICEFs krav för att stoppa våld mot barn

Jag ville inte vara där när min mamma blev slagen. Jag var instängd. Om jag skulle gå ut kanske jag skulle bli slagen själv.

Pojke, 10 år
  • Läs rapporten: Olagligt men inte straffbart

    En genom­gång av hur gällande svensk lag­stift­ning för­håller sig till barn­konven­tionen och exempel på rätts­fall som visar på svårig­heter att tillämpa lagen utifrån ett barn­rätts­pers­pektiv.

    Utgiven 2019

  • Läs rapporten: Vem skyddar mig från våld?

    Barn i Sverige berättar om sina upp­levelser av våld, om rätts­processen och sam­hällets agerande. Och om vikten av att bli lyssnad på och tagen på allvar.

    Utgiven 2018

Gör allt våld mot barn straffbart

Skriv under UNICEF Sveriges krav