Sexuell exploatering av barn

Sexuellt utnyttjande är ett allvarligt hot mot barns hälsa och välbefinnande

Sexuell exploatering av barn är ett fruktansvärt brott mot barns rättigheter. Ändå är det en verklighet som många barn befinner sig i. Exploateringen omfattar sexuella övergrepp, trakasserier och våldtäkt, samt utnyttjande i form av pornografi, prostitution och tillfälliga barnäktenskap. Det händer över hela världen, i privata hem, institutioner, skolor, arbetsplatser och på turistorter.

 • Sexuell exploatering i Elfenbenskusten
  UNICEF/Michael Kamber
  En 15-årig sexarbetare sover på en bänk i Abidjan, Elfenbenskusten. De flesta av hennes kunder är äldre män, hon bor med ett gäng tonårspojkar för att få skydd. Ingen av dem går i skolan.
 • Hem för flickor som utnyttjats sexuellt eller misshandlats
  UNICEF/Roger LeMoyne
  Flickorna på det här skyddsboendet i Noord, på ön Aruba, har utsatts för sexuella övergrepp eller annan misshandel.
 • UNICEF NYHQ2012-0096 Olivier Asselin
  UNICEF/Olivier Asselin
  En 16-årig tjej våldtogs av gerillasoldater i Kongo-Kinshsa och blev gravid. På transitcentret får hon tak över huvudet, skolgång, yrkesutbildning, hälsovård och psykologiskt stöd. Centret finansieras av UNICEF och drivs av den lokala organisationen BVES.
 • Laos: Unga sexarbetande flickor.
  Jim Holmes
  Unga flickor i Laos lockas till Thailand med löftet om bra betalt arbete. Många slutar som offer för människohandel, som hushållsslavar eller inom sexindustrin. Där löper de hög risk att smittas av sexuellt överförbara sjukdomar, särskilt hiv.

Det är svårt att få fram statistik på hur många barn som utnyttjats. Världshälsoorganisationen (WHO) har uppskattat att 150 miljoner flickor och 73 miljoner pojkar under arton år har blivit tvingade till sexuellt umgänge och andra typer av sexuella övergrepp som involverar fysisk kontakt. Ytterligare miljontals barn har exploaterats genom prostitution och pornografi.

Barn kan utnyttjas på många olika sätt och i många olika situationer. Nedan beskrivs några av de vanligaste formerna av sexuell exploatering:

Barnprostitution

Barnprostitution sker när ett barn utnyttjas i sexuella handlingar i utbyte mot någon form av ersättning. Barnet kan prostituera sig på eget initiativ för att tjäna pengar, eller exploateras av någon som tvingar henne eller honom att utföra sexuella tjänster mot betalning.

En annan typ av barnprostitution är då barn lever i ett förhållande med en äldre person som utnyttjar henne eller honom sexuellt i utbyte mot mat, kläder, saker, utbildning och beskydd. På så vis blir barnet beroende av den vuxne och övergreppen kan fortgå i det tysta. Barn som blir sexuellt utnyttjade kan också mutas av vuxna auktoriteter i sin omgivning, till exempel föräldrar, lärare eller präster, som erbjuder gåvor för att barnen i gengäld inte ska berätta om de kränkningar de utsatts för.

Barn som utnyttjas i prostitution behandlas dock inte alltid som offer för förövare. I vissa länder, där det är förbjudet att sälja sex, ges de istället skulden och ses som kriminella. Detta gör att många sexuellt utnyttjade barn världen över straffas, istället för att få den hjälp och det stöd som de behöver.

Trafficking i Bangladesh och Indien
UNICEF/Shehzad Noorani
Den unga kvinnan på bilden kommer från Bangladesh. När hon var 14 såldes hon till en bordell i Sonagachi, Indien, där hon smittades med hiv. Nu lever hon i ett skyddat boende där hon får mediciner och har gått kurser i sömnad och brodyr.

Människohandel

Barn som faller offer för människohandlare behandlas som varor vilka kan säljas, köpas och utnyttjas för att de som står bakom ska kunna tjäna pengar. Både flickor och pojkar utnyttjas för sexuella ändamål. Många fråntas sina pass, hålls inlåsta eller saknar på andra sätt kontakt med det omgivande samhället. Kanske för att de inte kan språket eller helt enkelt för att de är så rädda att de inte vågar söka sig ut. Läs mer om människohandel i UNICEFs faktablad om handel med barn.

Sexturism

Sexturism är en mer eller mindre organiserad form av sexuell exploatering där barn köps som varor av resenärer på besök i landet där barnet befinner sig. Pedofilerna och sexturisterna kommer oftast från ett rikare land till ett fattigt, men kan även vara inhemska turister. Gynnsamma växlingsvalutor, billiga flygbiljetter, anonymiteten förövaren erbjuds i destinationsländerna och dålig rättssäkerhet har underlättat sexturismen.

Barnpornografi

Barnpornografi innebär att sexuella övergrepp på barn, eller barn i sexuellt utmanande poser, dokumenteras på bild eller film. Produktion och handel sker både informellt och i organiserade nätverk, men ingen vet exakt hur mycket barnpornografi som finns tillgängligt på internet. När bilderna och filmerna med övergreppen väl finns på internet sprids de ofta snabbt till pedofiler och porrkonsumenter över hela världen och är omöjliga att dra tillbaka. På så vis upprepas övergreppet gång på gång.

Tillfälliga äktenskap eller tvångsäktenskap

En del av den kommersiella sexuella exploateringen av barn som man sällan talar om är så kallade tillfälliga tvångsäktenskap. Dessa förekommer främst i de delar av världen där sexuellt umgänge inte accepteras utanför äktenskapet.

De tillfälliga äktenskapen, som även kallas nöjesäktenskap, varar sällan längre än några månader, veckor eller till och med timmar. Och de unga flickor som säljs som fruar till rika äldre män står ofta helt utan äktenskapliga rättigheter när mannen beslutar sig för att äktenskapet är över. Flickorna blir ofta utsatta för stigmatisering och isolering efter att ha blivit övergivna av sin make. Det är vanligt att också familjer tar avstånd från sina döttrar, trots att det var de som tog beslutet att sälja flickorna.
 

En flicka döljer sitt ansikte med keps
Jim Holmes
Många flickor från Laos utnyttjas som billig arbetskraft i Thailand.

Följder av sexuell exploatering

Sexuellt utnyttjande är alltid en allvarlig fara för ett barns hälsa och välbefinnande. De flesta barn som utnyttjas sexuellt lider av dessa trauman för resten av livet, om de överlever den fysiska och psykiska misshandeln.

Många av de utnyttjade barnen lever i fängelseliknande bordeller och de flesta är ständigt utsatta för olika former av övergrepp. För att överleva utvecklar många en känslomässig instängdhet, ofta med hjälp av droger. Sexuellt överförbara sjukdomar, genitala och anala blödningar, undernäring, drogmissbruk och inte minst känslomässiga störningar är följder som många sexuellt utnyttjade barn drabbas av.

När det gäller hiv så tror många kunder att risken att smittas är mindre vid sex med ett barn. I själva verket är många barn redan smittade av viruset och barnets sköra slemhinnor är mer mottagliga för viruset. Bland barn som tvingas arbeta på bordeller är väldigt många hiv-positiva utan att själva veta om det.

Förutom att barnets fysiska och psykiska hälsa skadas vid sexuellt utnyttjande så går barnet ofta miste om en normal, trygg uppväxt och skolgång.

Varför exploateras barn sexuellt?

Sexuellt utnyttjande av barn kan bero på fattigdom och ekonomisk stagnation. Men även efterfrågan ifrån dem som kan tänka sig att utnyttja ett barn kan vara bidragande orsaker till varför barn exploateras sexuellt. En överväldigande majoritet av de barn som faller offer för sexuell exploatering är fattiga barn och en stor del av dem är gatubarn som lockas med erbjudanden om beskydd, mat och husrum.

Många barn förväntas bidra till familjens försörjning och då kan prostitution vara en möjlig inkomstkälla. Föräldrar kan också luras att sälja sina barn till ombud och bordeller, i tron att de ska få arbete eller utbildning. Ett annat vanligt exempel på exploatering är alla flickor som utnyttjas av sina arbetsgivare när de jobbar i hem som barnflickor, städerskor och hembiträden.

Det är oftare flickor än pojkar som dras in i sexindustrin. Det beror bland annat på att flickor i många samhällen värderas lägre än pojkar, vilket gör det svårt för flickor att hitta alternativa sätt att försörja sig på.

Internationell rätt

I FN:s konvention om barnets rättigheter finns flera artiklar som ska skydda barn från att utnyttjas i sexuell exploatering. Artikel 34 handlar specifikt om varje barns rätt att skyddas mot sexuella övergrepp.

År 2000 antog FN:s generalförsamling ett fakultativt protokoll till barnkonventionen som handlar om åtgärder mot handel med barn, barnpornografi och barnprostitution. Tilläggsprotokollet syftar till att ytterligare skydda barn från att utnyttjas i sexuell exploatering.

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar för att förhindra sexuell exploatering av barn genom att engagera regeringar, rättsväsen, sociala myndigheter, skolor och vårdinrättningar. Vi jobbar också gentemot lagstiftare, lokala ledare, religiösa grupper, den privata sektorn, medier, familjer och barnen själva. UNICEF stödjer regeringar för att stärka skyddsnätet kring barnen på både nationell och lokalnivå, detta inkluderar lagar, policies och regleringar. UNICEF jobbar även med lokalsamhällen och allmänheten för att göra dem medvetna om problemet och för att påverka attityden kring sexuell exploatering av barn.

Källhänvisningar:

1) UNICEF rapport Hidden in plain sight 2014

 

Faktabladet är senast uppdaterat januari 2018.

 

Vad säger Barnkonventionen?

 • 34

  Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

 • 35

  Ingen får köpa eller sälja ett barn. Staten ska bekämpa handel med barn.

 • 39

  Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

 • 2

  Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 • 12

  Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Läs mer om Barnkonventionen

Var med och kämpa vid barnens sida varje dag, året runt. Bli Världsförälder.

 • Du hjälper utsatta barn över hela världen.
 • Du är med under hela uppväxten – från mammas mage till vuxenlivet.
 • Du ger pengar varje månad. Enkelt och kostnadseffektivt via autogiro.