Gå till innehållet

Ett fruktansvärt brott mot barns rättigheter

Sexuell exploa­tering av barn är ett fruktans­värt brott mot barns rättig­heter. Ändå är det en verk­lig­het för många. Det omfattar sexuella övergrepp, trakasserier, våldtäkt, porno­grafi, prosti­tution och till­fälliga barn­äkten­skap. Det händer över hela världen: i hemmet, vid institutioner, skolor, arbets­platser och på turist­orter. Nio av tio flickor som har utnyttjats sexuellt säger att det har gjorts av någon de känner (1).

Det är svårt att få fram statistik på hur många barn som utnyttjas, men UNICEF uppskattar att 120 miljoner flickor under 20 år har utnyttjats för sexuella övergrepp. Ytterligare miljontals barn har exploaterats genom prostitution och pornografi (2). Medan pojkar står inför en väsentligt högre risk att dö av våld, är flickor i allmänhet mer sårbara för sexuella övergrepp. Men den begränsade tillgången till data om pojkar relaterade till sexuellt våld begränsar även vår förståelse för de risker de står inför (3).

Nedan beskrivs några av de vanligaste formerna av sexuell exploatering.

Barn som utnyttjas i prostitution

Barnprostitution sker när ett barn utnyttjas i sexuella handlingar i utbyte mot någon form av ersättning. Barnet kan prostituera sig på eget initiativ för att tjäna pengar, eller exploateras av någon som tvingar henne eller honom att utföra sexuella tjänster mot betalning.

En annan typ av barnprostitution är då barn lever i ett förhållande med en äldre person som utnyttjar henne eller honom sexuellt i utbyte mot mat, kläder, saker, utbildning och beskydd. På så vis blir barnet beroende av den vuxne och övergreppen kan fortgå i det tysta. Barn som blir sexuellt utnyttjade kan också mutas av vuxna auktoriteter i sin omgivning, till exempel föräldrar, lärare eller präster, som erbjuder gåvor för att barnen i gengäld inte ska berätta om de kränkningar de utsatts för.

Barn som utnyttjas i prostitution behandlas dock inte alltid som offer för förövare. I vissa länder, där det är förbjudet att sälja sex, ges de istället skulden och ses som kriminella. Det gör att många sexuellt utnyttjade barn världen över straffas, istället för att få den hjälp och det stöd som de behöver.

Den unga kvinnan på bilden kommer från Bangladesh. När hon var 14 år såldes hon till en bordell i Sonagachi, Indien, där hon smittades med hiv. Nu lever hon i ett skyddat boende där hon får mediciner och har gått kurser i sömnad och brodyr.

Flickorna på det här skyddsboendet i Noord, på ön Aruba, har utsatts för sexuella övergrepp eller annan misshandel.

Människohandel

Barn som faller offer för människohandlare behandlas som varor som kan säljas, köpas och utnyttjas för att de som står bakom ska kunna tjäna pengar. Både flickor och pojkar utnyttjas för sexuella ändamål. Många fråntas sina pass, hålls inlåsta eller saknar på andra sätt kontakt med det omgivande samhället. Kanske för att de inte kan språket eller helt enkelt för att de är så rädda att de inte vågar söka sig ut. Läs mer om människohandel i UNICEFs faktablad om handel med barn.

Sexturism

Sexturism är en mer eller mindre organiserad form av sexuell exploatering där barn köps som varor av turister i landet där barnet befinner sig. Pedofilerna och sexturisterna kommer oftast från ett rikare land och besöker ett fattigt, men det kan även vara inhemska turister. Billiga flygbiljetter och anonymiteten förövaren erbjuds i destinationsländerna, i kombination med svag rättssäkerhet, har underlättat sexturismen.

I 38 låg- och medelinkomstländer har närmare 17 miljoner flickor rapporterat att de har utnyttjats sexuellt. I 28 europeiska länder har närmare 2,5 miljoner flickor rapporterat att de har utsatts (4). 

Dokumenterade sexuella övergrepp på barn

Barnpornografi innebär att övergrepp på barn, eller barn i sexuellt utmanande ställningar, dokumenteras på bild eller film. Barn kan dock aldrig samtycka till pornografi, vilket vuxna kan. Därför använder vi istället uttrycket "dokumenterade sexuella övergrepp på barn" (5).

Produktion och handel sker både informellt och i organiserade nätverk, men ingen vet exakt hur många dokumenterade övergrepp som finns tillgängliga på internet. När bilderna och filmerna väl finns på internet sprids de ofta snabbt till pedofiler och porrkonsumenter över hela världen och är omöjliga att dra tillbaka. På så vis upprepas övergreppet gång på gång. Det beräknas att ca en miljon bilder av sexuella övergrepp mot barn finns dokumenterade på nätet (6).

Tillfälliga äktenskap eller tvångsäktenskap

En del av den kommersiella sexuella exploateringen av barn är så kallade tillfälliga tvångsäktenskap. De förekommer främst i de delar av världen där sexuellt umgänge inte accepteras utanför äktenskapet.

De tillfälliga äktenskapen varar sällan längre än några månader, veckor eller till och med timmar. Och de unga flickorna som säljs som fruar till rika äldre män står ofta helt utan äktenskapliga rättigheter när mannen beslutar sig för att avsluta äktenskapet. Flickorna blir ofta utsatta för stigmatisering och isolering efter att ha blivit övergivna av sin make. Det är vanligt att även familjer tar avstånd från sina döttrar, trots att det var de som tog beslutet att sälja flickorna.

Globala målen som berör sexuell exploatering av barn

Mål 5: Jämställdhet (delmål 5.1, 5.2, 5.3) 

Mål 10: Minskad ojämlikhet (delmål 10.2) 

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (delmål 16.1, 16.2, 16.3, 16.9)

En flicka döljer sitt ansikte under en keps.

Många flickor från Laos utnyttjas som billig arbetskraft i Thailand.

Följder av sexuell exploatering

Sexuellt utnyttjande är alltid en allvarlig fara för ett barns hälsa. De flesta barn som utnyttjas sexuellt lider av dessa trauman resten av livet, om de överlever den fysiska och psykiska misshandeln.

Många av de utnyttjade barnen lever i fängelseliknande bordeller och de flesta är ständigt utsatta för olika former av övergrepp. För att överleva utvecklar många en känslomässig instängdhet, ofta med hjälp av droger. Sexuellt överförbara sjukdomar, genitala och anala blödningar, under­näring, drogmissbruk och inte minst känslomässiga störningar är följder som många sexuellt utnyttjade barn drabbas av.

När det gäller hiv, så tror många kunder att risken att smittas är mindre vid sex med ett barn. I själva verket är många barn redan smittade av viruset och barnets sköra slemhinnor är mer mottagliga för viruset. Bland barn som tvingas arbeta på bordeller är väldigt många hiv-positiva utan att själva veta om det.

Förutom att barnets fysiska och psykiska hälsa skadas vid sexuellt utnyttjande, så går barnet ofta miste om en normal, trygg uppväxt och skolgång.

Varför exploateras barn sexuellt?

Sexuellt utnyttjande av barn kan bero på fattigdom och ekonomisk stagnation. Men även efterfrågan från dem som kan tänka sig att utnyttja ett barn är bidragande orsaker till varför barn exploateras sexuellt. En överväldigande majoritet av de barn som faller offer för sexuell exploatering är barn som lever i fattigdom. En stor del av dem är gatubarn som lockas med erbjudanden om skydd, mat och husrum.

Många barn förväntas bidra till familjens försörjning och då kan prostitution vara en möjlig inkomstkälla. Föräldrar kan också luras att sälja sina barn till ombud och bordeller, i tron att de ska få arbete eller utbildning. Ett annat vanligt exempel på exploatering är alla flickor som utnyttjas av sina arbetsgivare när de jobbar som barnflickor, städerskor och hembiträden.

Det är oftare flickor än pojkar som dras in i sexindustrin. Det beror bland annat på att flickor i många samhällen värderas lägre än pojkar, vilket gör det svårt för dem att hitta andra sätt att försörja sig på. Risker för barn att utnyttjas sexuellt ökar i krig och konflikt. Läs mer i UNICEFs faktablad om barn i krig och konflikt.

Internationell rätt

I FN:s konvention om barnets rättigheter finns flera artiklar som ska skydda barn från att utnyttjas i sexuell exploatering. Artikel 34 handlar specifikt om varje barns rätt att skyddas mot sexuella övergrepp.

År 2000 antog FN:s generalförsamling ett fakultativt protokoll till barnkonventionen som handlar om åtgärder mot handel med barn, barnpornografi och barnprostitution. Tilläggsprotokollet syftar till att ytterligare skydda barn från att utnyttjas i sexuell exploatering.

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar för att förhindra sexuell exploatering av barn genom att engagera regeringar, rättsväsenden, sociala myndigheter, skolor och vårdinrättningar. Vi jobbar också gentemot lagstiftare, lokala ledare, religiösa grupper, den privata sektorn, medier, familjer och barnen själva. UNICEF stödjer regeringar för att stärka skyddsnätet kring barnen på både nationell och lokal nivå, vilket inkluderar lagar, policyer och regleringar.

UNICEF jobbar även med lokalsamhällen och allmänheten för att göra dem medvetna om problemet och för att påverka attityden kring sexuell exploatering av barn. Eftersom barn utsätts för sexuella övergrepp och utnyttjanden över nätet har UNICEF utvecklat en ny typ av stöd som inkluderar utbildning online och psykiskt stöd samt terapi för barn som utnyttjats sexuellt online, men också för människor i deras närhet (7). 

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

  2. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

  3. Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

  4. Varje stat ska förhindra bortförande och försäljning av, eller handel med, barn.

  5. Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Läs mer om barnkonventionen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv.