Fattigdom

Barn som är fattiga riskerar att hamna i en negativ spiral som varar livet ut.

UNICEF arbetar för att bekämpa fattigdom genom att arbeta för alla barns rätt till grundläggande hälsovård, näring, utbildning och skydd. När dessa rättigheter är uppfyllda kan barn växa upp till friska och starka vuxna som kan ge sina egna barn en bättre start i livet.

 • Barn i flyktingläger
  UNICEF/Cranston
  Fattigdom minskar familjers och samhällens kapacitet att ta hand om barn. Den förvärrar effekterna av naturkatastrofer, väpnade konflikter och svåra sjukdomar som hiv och aids.
 • Flicka med plåt
  UNICEF
  Fattigdom leder till brist på barnvänliga och skyddande miljöer, i hem, skolor och samhället i stort, vilket ökar barns sårbarhet för våld, exploatering och diskriminering.
 • En liten flicka bär ved på ryggen
  UNICEF/Michael Kamber
  En flicka i ett flyktingläger i Somalia får bära ett tungt lass med ved och kvistar.
 • En liten pojke rengör bildelar på en bilverkstad
  UNICEF/Shehzad Noorani
  För att stödja barn som tvingas till arbete samarbetar UNICEF med regeringar och andra FN-organ både för att ge barn tillgång till utbildning men också för att hitta alternativa försörjningar.

Barn utgör en tredjedel av befolkningen i världen, men hälften av de människor som lever i extrem fattigdom. Det beror på att de flesta fattigaste låginkomstländerna har en stor och ung befolkning. Samtidigt har fattiga familjer i dessa länder generellt fler barn jämfört med rika familjer. Bristen på jämställdhet mellan könen reflekteras i fattigdomen. Flickor och kvinnor är generellt sett hårdare drabbade av fattigdom än pojkar och män.

En stor del av världens fattiga är barn

Den extrema fattigdomen i världen har minskat stadigt de senaste decennierna. Idag lever runt 767 miljoner människor i extrem fattigdom, vilket kan jämföras med 1,9 miljarder år 1981. Men siffrorna handlar om inkomster så de visar bara en del av bilden. Fattigdom handlar om så mycket mer än brist på pengar. Det handlar till exempel om att vara undernärd, att inte få gå i skolan, att inte ha tillgång till hälso- och sjukvård och inte ha inflytande över sitt eget liv och framtid. Att bli sjuk av förorenat vatten, att vara bostadslös och maktlös. Varje dag berövas miljontals barn på åtminstone en av de grundläggande rättigheter som de behöver för att överleva, utvecklas och må bra. 

Barn i flyktingläger
UNICEF/Cranston
Fattigdom minskar familjers och samhällens kapacitet att ta hand om barn. Den förvärrar effekterna av naturkatastrofer, väpnade konflikter och svåra sjukdomar som hiv och aids.

Viktigt att bryta barns fattigdom 

När det handlar om fattigdom bland barn är det extra viktigt att tänka bortom faktorer som låg inkomst eller låga nivåer av konsumtion. För barn är fattigdom förhållanden som hämmar deras fysiska, intellektuella och känslomässiga utveckling.

Vuxna personer kan drabbas av fattigdom under en period av sitt liv utan att konsekvenserna blir förödande. Men barn får sällan en andra chans till en hälsosam start i livet eller grundutbildning, därför leder fattigdom under barndomen många gånger till fattigdom även i vuxen ålder.

Eftersom fattigdom ofta förs över från generation till generation är fattigdom för barn inte bara ett problem för det enskilda barnet, utan det befäster och förvärrar även samhällsproblem och sociala och ekonomiska ojämlikheter. Det enda sättet att bryta en negativ fattigdomstrend är att börja med att bekämpa fattigdomen bland barn.

Geografisk spridning

Länder söder om Sahara i Afrika har den högsta andelen fattiga människor medan Sydasien har det högsta antalet fattiga människor. Men fattigdom finns även inom höginkomstländer. Problem med en ojämlik fördelning av resurser och stora ekonomiska och sociala klyftor finns över hela världen.

I låginkomstländer är skillnaden ofta stor mellan barn i städer och barn på landsbygden. Det är på landsbygden som fattigdomen är mest utbredd, men problemet växer även i många storstäders förorter och slumområden.

Orsaker till fattigdom

Orsakerna till fattigdom är minst lika komplexa som konsekvenserna av fattigdom och de går att hitta på både lokal, nationell och internationell nivå. Sett till de fattigaste låginkomstländerna finns ändå gemensamma mönster. Länderna karakteriseras ofta av hög arbetslöshet och låga löner, en stor informell sektor och låga skatteintäkter, utbredd korruption, otillräckliga offentliga investeringar, en liten industrisektor och underutvecklad infrastruktur. Många låginkomstländer är beroende av import för sin livsmedelsförsörjning och export av en eller ett fåtal råvaror. Ett annat ekonomiskt hinder är höga utlandsskulder. Dessutom har många av länderna plågats av krig som fördröjt deras ekonomiska tillväxt och därmed också utbyggnaden av välfärdssystem.

En historisk förklaring till dagens ojämlika handelsrelationer är att de flesta låginkomstländer har varit kolonier. Medan dåtidens kolonialmakter utvecklade sina lönsamma industrier med hjälp av råvaror från de koloniserade länderna på 1800- och 1900-talet blev kolonierna exploaterade och hamnade på efterkälken. Men idag har flera tidigare kolonier, som Brasilien, Indien, Indonesien och Sydafrika, en snabbare ekonomisk tillväxt än de flesta av 1900-talets ekonomiska stormakter.

Olika mått på fattigdom

Fattigdom kan mätas på många sätt. UNICEF anser att barn kan räknas som fattiga när de går miste om sina grundläggande rättigheter till överlevnad och utveckling, hälsa och näring, rent vatten och toaletter, skolgång, skydd, tak över huvudet, information och delaktighet.

Absolut fattigdom

Världsbanken räknar människor som extremt fattiga om de har en inkomst under 1,90 US dollar om dagen per person, måttet tar hänsyn till prisnivån i varje land. Med Världsbankens mått är fattigdomsgränsen satt till en nivå som behövs för att kunna överleva. Totalt i världen lever en miljard människor i extrem fattigdom. I Afrika söder om Sahara lever varannan människa under fattigdomsgränsen. I södra Asien lever 36 procent av befolkningen i extrem fattigdom, vilket är en halv miljard människor.

Undernäring

Undernäring är ett annat sätt att mäta fattigdom. Det andra globala utvecklingsmålet är "Senast 2030 avskaffa hunger" . Hunger och fattigdom hör ihop eftersom få människor väljer att gå hungriga om de har pengar att köpa mat för. En fjärdedel av alla barn i utvecklingsländerna är undernärda. Totalt beräknas 850 miljoner människor i världen inte kunna äta sig mätta varje dag.

Mänsklig utveckling

FN:s utvecklingsprogram UNDP har tagit fram ett mått som ofta används för att mäta framsteg inom fattigdomsbekämpning. Det kallas index för mänsklig utveckling (human development index, HDI, på engelska) och används framförallt för att jämföra länders välstånd och utveckling. I måttet inkluderas förväntad livslängd, utbildningsnivå, läskunnighet, levnadsstandard och länders inkomst. Jämförelser mellan olika länder har visat att länder med samma inkomst per capita kan ha mycket olika nivåer av mänsklig utveckling.

Relativ fattigdom

De flesta höginkomstländer beräknar idag fattigdom genom att räkna den andel av befolkningen vars inkomster understiger 50 eller 60 procent av den nationella medianinkomsten, vilket ger ett mått på relativ fattigdom.

Sett ur barnets perspektiv och i enlighet med barnkonventionen har barn alltid rätt att ses utifrån den kontext och det samhälle de lever i. Därför anser UNICEF att det är bra att OECD-länderna mäter den relativa fattigdomen. UNICEF menar även att det är avgörande att granska varaktighet, djup och omfattning av fattigdomen. Det har betydelse eftersom konsekvenserna för det enskilda barnet blir större ju tidigare ett barn hamnar i fattigdom och desto längre den varar.

UNICEFs Measuring Child Poverty från 2012 undersökte barnfattigdom i höginkomstländerna, räknat på andelen barn som lever under den nationella fattigdomsgränsen, definierat som lägre än 50 procent av medianinkomsten. Enligt det relativa måttet lever sammanlagt 30 miljoner barn i fattigdom i de 35 undersökta länderna. I Sverige lever 7,3 procent av barnen i sådan relativ fattigdom.

Rapporten undersöker även hur många barn som saknar två eller flera av 14 kriterier som anses normala och nödvändiga för barn i ett höginkomstland. Det kan röra sig om tre mål mat om dagen, två par skor i rätt storlek, en lugn plats för att kunna göra läxor, pengar till skolutflykter och internetuppkoppling. I de 29 undersökta länderna saknar 13 miljoner barn tillgång till grundläggande saker som är nödvändiga för deras utveckling. I Sverige är det 1,3 procent av barnen.

2017 lanserade UNICEF en rapport som visar att antalet barn i åldrarna 0-17 år, som lever i relativ fattigdom i Sverige har ökat mellan åren 2008 och 2014.

Mohammed, 10 år tvättar bildelar
UNICEF/Shehzad Noorani
Många barn tvingas arbeta på grund av fattigdom. För att stödja barnen samarbetar UNICEF med regeringar och andra FN-organ både för att ge barn tillgång till utbildning men också för att hitta alternativa försörjningar.

Vad gör UNICEF?

De många dimensionerna av fattigdom går inte att bemöta med en enda åtgärd. Det krävs en integrerad, mångsidig strategi för att minska fattigdomens effekter. UNICEF arbetar långsiktigt och förebyggande inom en rad olika områden.

Bidrag till utsatta familjer

UNICEF arbetar med påverkansarbete på regeringsnivå för att länders resurser ska fördelas mer rättvist. Vi hjälper regeringar att utveckla nationella välfärdssystem och sociala tjänster med fokus på barnens rättigheter och behov. Bland annat hjälper UNICEF låginkomstländer att utveckla system för socialbidrag till de mest utsatta familjerna (kallas ”social cash transfer” på engelska), vilket gör att barnen kan gå i skolan istället för att arbeta på dagarna.

Stärker barns hälsa

En av UNICEFs kärnverksamheter är barns hälsa. Tillsammans med regeringar och organisationer arbetar UNICEF för att stärka hälso-och sjukvårdssystem för barn och mödrar i låginkomstländer och för att förbättra vården av barn i hemmamiljö. Organisationen bidrar även med ekonomiska resurser för att barnen ska få närings- och kosttillskott. 

Förser med rent vatten

UNICEFs målsättning är att alla barn ska få tillgång till rent vatten och toaletter. Konkret innebär det bland annat att UNICEF hjälper till att borra brunnar, installera pumpar och toaletter och utveckla billiga metoder för vatteninsamling och vattenrening. 

Förbättrar skolsystem

UNICEF arbetar för att alla barn ska få gå i skolan och att grundskolan ska vara gratis. För barn är läskunnighet och utbildning en väg ut ur fattigdomen. För samhället betyder en utbildad befolkning att det blir lättare att upprätthålla viktiga funktioner inom till exempel bygg- och tekniksektorer, vård, omsorg, skola, samhällsplanering, polis- och rättsväsende och så vidare. En annan stor fördel är att utbildning stärker jämställdheten mellan könen. Utbildade flickor gifter sig oftast senare och får friskare barn. De får bättre betalt på arbetsplatsen, lönen stiger i genomsnitt 10-20 procent för varje ytterligare år i skolan, och deras möjlighet att delta i beslutsfattande på alla nivåer ökar. Flickor som får fullfölja sin skolgång är bättre skyddade mot utnyttjande, exploatering och sjukdomar som hiv/aids. 

Skyddar mot våld och utnyttjande

Fattigdom är både en orsak till och en konsekvens av krig. Väpnade konflikter är vanligast i de fattigaste låginkomstländerna, särskilt i de som saknar ett fungerande styre och där det finns spänningar mellan etniska och religiösa grupper. I konfliktdrabbade områden ökar barns utsatthet för våld, trafficking och annan exploatering. För att skydda utsatta barn samarbetar UNICEF med regeringar och lokala aktörer och förespråkar medvetenhet och uppföljning om barnens situation. UNICEF etablerar och stödjer existerande lokala skyddsnät för barn, som daghem, skolor och andra grundläggande sociala tjänster. 

Ger alternativ till barnarbete

I områden där barnarbete är utbrett samarbetar UNICEF med regeringar och andra FN-organ med att stödja barnen och deras familjer med utbildning och alternativa försörjningar. I samarbete med lokala organisationer har UNICEF utvecklat särskilda program för att föra barnarbetarnas talan. UNICEF anser att företag bör anta etiska regler som garanterar att de inte gör affärer med företag som utnyttjar barnarbetare och att alla skadliga barnarbeten omedelbart bör avskaffas. 

I Sverige arbetar UNICEF bland annat för att barn i socialt utanförskap ska få sina rättigheter enligt barnkonventionen respekterade och en ökad delaktighet i samhället.

Källhänvisning:

1) UNICEF Report card 10 2012

2) UNDP Millennium Goals report 2015

Fotnot: Kina har stått för en stor del av minskningen av den extrema fattigdomen. Mellan 1981 och 2010 minskade antalet människor som lever i extrem fattigdom med 680 miljoner bara i Kina. 

Faktabladet senast uppdaterat januari 2018.

 

De Globala mål för hållbar utveckling som berörs är: 

Mål 1: Ingen fattigdom (delmål 1.1, 1.2, 1.3, 1.5)

Mål 2: Ingen hunger (delmål 2.1, 2.2)

Mål 3: Hälsa och välbefinnande (delmål 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8)

Mål 4: God utbildning för alla (delmål 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7)

 

 

Vad säger Barnkonventionen?

 • 2

  Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 • 3

  Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

 • 4

  Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt till. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man samarbeta internationellt.

 • 6

  Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 • 12

  Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

 • 19

  Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

 • 24

  Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

 • 26

  Varje barn har rätt till social trygghet, och hjälp om föräldrarna till exempel har lite pengar.

 • 27

  Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.

 • 28

  Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

 • 31

  Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Läs mer om Barnkonventionen

Var med och kämpa vid barnens sida varje dag, året runt. Bli Världsförälder.

 • Du hjälper utsatta barn över hela världen.
 • Du är med under hela uppväxten – från mammas mage till vuxenlivet.
 • Du ger pengar varje månad. Enkelt och kostnadseffektivt via autogiro.