Vatten, sanitet och hygien

Alla barn har rätt att leva i en hälsosam miljö med tillgång till rent vatten. Trots det bor miljontals barn i miljöer med smutsigt vatten, dålig sanitet och skadliga utsläpp. Det leder till sjukdomar som snabbt kan bli livshotande för barn. Många flickor i tonåren tvingas hoppa av skolan när de får mens för att de inte kan sköta sin personliga hygien i skolan. Men utvecklingen går hela tiden framåt.

UNICEFRen och trygg miljö
Vatten, sanitet och hygien

Tusentals barn dör varje dag av smutsigt vatten

UNICEF kämpar över hela världen för att öka människors tillgång till vatten, hygien och toaletter. Vi ger stöd till utbyggnad av vatten- och avloppssystem, borrar brunnar, installerar pumpar, bygger toaletter och utvecklar nya billiga metoder för att lösa vattenproblemen. 

När de globala målen för hållbar utveckling antogs 2016 höjdes ambitionsnivån för hur vi mäter människors tillgång till rent vatten. De tre krav som nu ställs för att ett hushåll ska anses ha säker tillgång till rent vatten är att: 

 1. Vattnet ska vara tillgängligt vid bostaden. 

 2. Tillgången ska vara konstant. 

 3. Vattnet ska hålla tillräckligt god kvalitet enligt uppsatta gränsvärden. 

Enligt den här definitionen hade år 2022 73 procent av befolkningen i världen säker tillgång till rent vatten. Av de som saknar tillgång till rent vatten tvingas 115 miljoner människor hämta förorenat dricksvatten ur öppna källor som sjöar, floder och dammar.

Bristen på rent vatten får allvarliga konsekvenser för människors, och särskilt barns, hälsa. Med förorenat vatten sprids diarrésjukdomar, som är en av de stora orsakerna till barnadödlighet världen över. Över 700 barn under fem år dör varje dag av diarrésjukdomar orsakade av brist på rent vatten, toaletter och hygien. I konfliktområden löper barn nästan 20 gånger större risk att dö av diarré än av själva konflikten.  

En flicka med vattendunk - Afghanistan 2024
En flicka bär en vattendunk genom sin by i Chaghcharan, Afghanistan. Efter att kraftigt regn och översvämningar förstörde vattenbrunnar i området levererade UNICEF tusentals liter rent vatten till drabbade byar i hela provinsen.

Brist på toaletter

På samma sätt som med tillgång till vatten, höjdes också ambitionsnivån gällande tillgång till sanitet med de globala målen. De två krav som nu ställs för att ett hushåll ska anses ha godtagbar sanitet är: 

 1. En toalett eller en latrin som inte delas med andra hushåll. 

 2. En toalett eller en latrin där avföringen kan tas om hand så att bakterier inte sprids i omgivningen. 

Enligt den här definitionen hade år 2022 57 procent av befolkningen i världen tillgång till sanitet. Detta betyder att 3,5 miljarder människor i världen saknar tillgång till säkra toaletter.  

En stor del av de som saknar tillgång till en toalett eller latrin bor i låginkomstländer. Ungefär 419 miljoner människor saknar helt tillgång till toalett och tvingas uträtta sina behov utomhus. Det är en stor hälsorisk eftersom avföringen då riskerar att förorena vattenkällor, närmiljö och samhällen vilket leder till sjukdomsutbrott. Sjukdomar relaterade till smutsigt vatten och dålig sanitet, som diarrésjukdomar och kolera, är ett av de största hoten mot barns hälsa världen över. Men det går att förebygga. 

Många orsaker till brist på vatten

Hygien och sanitet

Tillgång till vatten och toaletter är en förutsättning för att människor ska kunna hålla en god hygien. Att tvätta händerna med tvål och vatten kan minska risken för många annars vanligt förekommande sjukdomar, såsom hud- och ögoninfektioner, kolera, dysenteri, lunginflammation och diarré. Goda rutiner för handtvätt kan minska risken att drabbas av diarré med cirka 50 procent. 

Ungefär 75 procent av världens befolkning har tillgång till grundläggande hygien vilket betyder vatten och tvål att tvätta händerna med. Det betyder att två miljarder människor i världen inte kan tvätta händerna på ett hygieniskt sätt. Många barn saknar också rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter på skolorna där de går. I världen saknar 447 miljoner skolbarn rent vatten, 427 miljoner har ingen fungerande skoltoalett och 646 miljoner barn har ingen möjlighet att tvätta händerna i skolan. 

Förutom att förbättra tillgången till rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter arbetar UNICEF även för förbättrad hygien och handtvätt genom att motivera, informera och utbilda människor. Det görs på alla nivåer i samhället, vi påverkar regeringar men har också nära samarbete med lokala organisationer och skolor som finns på plats i byar på landsbygden. 

Kvinnor och flickor särskilt utsatta

Brister i vatten och sanitet påverkar kvinnor och flickor särskilt hårt. I samhällen där det inte finns latriner kan kvinnor ofta känna sig begränsade i att uträtta sina behov när det är mörkt ute eller där de inte syns.  Flickor är även särskilt utsatta när skolorna saknar vatten och separata toaletter för flickor och pojkar. Många flickor hoppar av skolan när de börjar få sin menstruation. 

I stora delar av världen är det kvinnor och flickor som ansvarar för att hålla rent i bostaden och för att hämta vatten när det inte finns vid hemmet. Det tar mycket tid och kraft och leder till att många flickor och kvinnor inte hinner gå i skolan eller arbeta. UNICEF arbetar för att kvinnor ska vara direkt involverade i både planering och genomförande av program för vatten och sanitet. Vi arbetar även för att information om hygien särskilt ska anpassas till att nå kvinnor och flickor. 

Elever syr mensskydd - Mali 2024
UNICEF, tillsammans med partner, utbildade gymnasieelever i Mali i att tillverka tvättbara bindor.

Vad gör UNICEF?

Att ge barn tillgång till rent vatten är en av våra viktigaste prioriteringar. Vi anlitas som vattenexperter över hela världen. I över 100 länder arbetar UNICEF långsiktigt tillsammans med regeringar och lokala organisationer i vattenfrågor, vilket innebär att vi:

 • Är med och förbättrar system för vatten, avlopp och storskalig rening i vattenreningsverk. Vi hittar även smarta, kostnadseffektiva tekniska lösningar och metoder för vattenrening och regninsamling på hushållsnivå.

 • Ger stöd till att borra nya brunnar och installera vattenpumpar – manuella eller solcellsdrivna. Lokala reparatörer och byråd utbildas och får ansvar för underhåll av utrustningen om till exempel pumpen skulle gå sönder.

 • Ökar tillgången till vatten och toaletter samt utbildar om vikten av hygienrutiner i hushåll, på skolor och vårdcentraler. För människor på landsbygden utbildar vi också i hur de själva kan bygga enkla, hållbara och kostnadseffektiva latriner och ställ för handtvätt.

 • I skolor byggs separata toaletter för flickor och pojkar, samt barn med funktionsnedsättning. Stöd och utbildning ges till flickor kring menstruation, t.ex. genom skoltoaletter där de kan sköta sin hygien.

 • I krig och katastrofer ser vi till att det finns rent vatten och tillfälliga toaletter i flyktingläger eller på andra platser där människor samlats eller tagit sin tillflykt. Vi delar ut vatten- och hygienpaket till familjer som innehåller bland annat tvål, schampo, vattenreningstabletter, vattendunk, tandkräm, bindor och toalettpapper. 

Källor

Senast uppdaterad 2024-06-19

Relaterade artiklar

Flick tvättar händerna - Elfenbenskusten
Afrika

Flera afrikanska länder står inför en vattenkatastrof – det visar en rapport som UNICEF släppte den 20 mars. Mest akut är situationen i tio länder där 190 miljoner barns liv är i fara på grund av en kombination av brist på rent vatten, vattenburna sjukdomar och klimatförändringarna. UNICEF arbetar varje dag i de mest utsatta samhällena med att borra brunnar och installera vattenpumpar för att barn och familjer ska få rent vatten.

un0635404.jpg
Somalia

Kameler som dricker. Barn som leker. Människor som överlever. Eftersom de har vatten. I Somalia har UNICEF borrat efter vatten som under torkan räddar barns liv.

tindra-scaled.jpeg
Sverige

Idag på Världsvattendagen vill vi lyfta ett fantastiskt initiativ som kommer att förändra livet för många barn. Tindra Valfridsson, 13 år, har alltid gillat att måla. När en av hennes tavlor nyligen auktionerades ut, ville konstnären skänka pengarna till UNICEF Sveriges arbete för rent vatten.

Vad säger barnkonventionen?
 1. 6.Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
 2. 24.Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.