Vatten, sanitet och hygien

Alla barn har rätt att leva i en hälsosam miljö med rent vatten. Trots det bor miljontals barn i miljöer med smutsigt vatten, dålig sanitet och skadliga utsläpp. Det leder exempelvis till sjukdomar som snabbt kan bli livshotande för barn. Många flickor i tonåren tvingas också att hoppa av skolan när de får mens för att de inte kan sköta sin personliga hygien i skolan. Men utvecklingen går hela tiden framåt.

UNICEFRen och trygg miljö
Vatten, sanitet och hygien

Senast uppdaterad 2023-03-28

Tusentals barn dör varje dag av smutsigt vatten

UNICEF kämpar över hela världen för att öka människors tillgång till vatten, hygien och toaletter. Vi ger stöd till utbyggnad av vatten- och avloppssystem, borrar brunnar, installerar pumpar, bygger toaletter och utvecklar nya billiga metoder för att lösa vattenproblemen.

När de globala målen för hållbar utveckling antogs 2016 höjdes ambitionsnivån för hur vi mäter människors tillgång till rent vatten. De tre krav som nu ställs för att ett hushåll ska anses ha tillgång till rent vatten är:

 1. Vattnet ska vara tillgängligt vid bostaden.

 2. Tillgången ska vara konstant.

 3. Vattnet ska hålla tillräckligt god kvalitet enligt uppsatta gränsvärden.

Enligt den här definitionen hade år 2020 74 procent av befolkningen i världen tillgång till rent vatten. Av de som saknar tillgång till rent vatten, tvingas nästan 122 miljoner människor hämta förorenat dricksvatten ur öppna källor som sjöar, floder och dammar. (1)

Brist på rent vatten har allvarliga konsekvenser för människors, och särskilt barns, hälsa. Med förorenat vatten sprids diarrésjukdomar som är en av de stora orsakerna till barnadödlighet världen över. Idag dör över 400 000 barn varje år, över 1000 barn per dag, i sjukdomar relaterade till brist på rent vatten eller bristande hygien och sanitet. (2)

Brist på toaletter

På samma sätt som med tillgång till vatten, höjdes också ambitionsnivån gällande tillgång till sanitet med de globala målen. De två krav som nu ställs för att ett hushåll ska anses ha godtagbar sanitet är:

 1. En toalett eller en latrin som inte delas med andra hushåll.

 2. En toalett eller en latrin där avföringen kan tas om hand så att bakterier inte sprids i omgivningen.

Enligt den här definitionen hade år 2020 54 procent (4,2 miljarder människor) av befolkningen i världen tillgång till sanitet. Detta betyder att nästan hälften av världens befolkning saknar det. (1)

En stor del av de som saknar tillgång till en toalett eller latrin bor i låginkomstländer. Ungefär 494 miljoner människor saknar helt tillgång till toalett och tvingas uträtta sina behov utomhus (1). Det är en stor hälsorisk eftersom det gör det svårt för människor att hålla en god hygien och hålla dricksvatten rent. Sjukdomar relaterade till orent vatten och dålig sanitet, som diarrésjukdomar och kolera, är ett av de största hoten mot barns hälsa världen över. Men det går att förebygga.

UNI206458 (1)
© UNICEF/Wilander

Hygien och sanitet

Tillgång till vatten och toaletter är en förutsättning för att människor ska kunna hålla en god hygien. Att tvätta händerna med tvål och vatten kan minska risken för många annars vanligt förekommande sjukdomar, såsom hud- och ögoninfektioner, kolera, dysenteri, lunginflammation och diarré. Goda rutiner för handtvätt kan minska risken att drabbas av diarré med cirka 50 procent.

Ungefär 71% av världens befolkning har tillgång till vatten och tvål att tvätta händerna med. 670 miljoner människor saknar möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten i sitt hem. (1) Ungefär 15% av alla skolor i världen saknar rent dricksvatten och godtagbara toaletter (3).

UNICEF arbetar för förbättrad hygien och handtvätt genom att motivera, informera och utbilda människor. Det görs på alla nivåer i samhället, vi påverkar regeringar men har också nära samarbete med lokala organisationer som finns på plats i byar på landsbygden.

Exempel på UNICEFs arbete med hygien och sanitet: 

Sanitet i hushåll: öka tillgången till latriner och genom att öka kunskapen om riskerna med att göra sina behov i naturen är sätt att få bort open defecation i byar på landsbygden. Utbildningar i byar gör människorna medvetna om riskerna med bakteriespridning, vilket leder till att de själva bygger latriner med egna resurser.

Sanitet i skolor: bygga ställ för handtvätt och separata toaletter för flickor och pojkar, och barn med funktionsnedsättning.

Hygien: öka kunskapen om vikten av handtvätt och bättre hygienrutiner i hushåll, på skolor och vårdcentraler. Genom t.ex. elevdrivna ”hygiene clubs” på skolor.

Menshygien: ge stöd till flickor kring menstruation, t.ex. genom toaletter på skolor så att de kan sköta sin hygien, kunskap hur man kan tillverka egna mensskydd och ökad kunskap om mens.

Klimatförändringarna: öka kunskapen om, och involvera, barn i arbetet mot klimatförändringarna.

Vatten i katastrof: rent vatten genom att t.ex. reparera förstörda vattenreningsverk, köra ut vatten med lastbilar och dela ut vattendunkar och vattenreningstabletter.

Sanitet och hygien i katastrof: bygga tillfälliga latriner i flyktingläger och dela ut hygienkit med tvål, hink, tvättmedel, handduk, mensskydd, tandborste och kam.   

Kvinnor och flickor särskilt utsatta

Brister i vatten och sanitet påverkar kvinnor och flickor särskilt hårt. I samhällen där det inte finns latriner är kvinnor ofta begränsade till att uträtta sina behov när det är mörkt ute eller där de inte syns. Det är både en hälsorisk och en säkerhetsrisk för flickor som nattetid tvingas gå själva utomhus på undanskymda platser. Flickor är även särskilt utsatta när skolorna saknar vatten och separata toaletter för flickor och pojkar. Många flickor hoppar av skolan när de börjar få sin menstruation.

I stora delar av världen är det kvinnor och flickor som ansvarar för att hålla rent i bostaden och för att hämta vatten när det inte finns vid hemmet. Det tar mycket tid och kraft och leder till att många flickor och kvinnor inte hinner gå i skolan eller arbeta. UNICEF arbetar för att kvinnor ska vara direkt involverade i både planering och genomförande av program för vatten och sanitet. Vi arbetar även för att information om hygien särskilt ska anpassas till att nå kvinnor och flickor.

UN0579494 (1)
Lubile lågstadieskola i Demokratiska republiken Kongo. UNICEF har byggt nya klassrum och latriner med stöd av Education Cannot Wait.© UNICEF/Mulala

Många orsaker till brist på vatten

Situationen ser olika ut i olika områden i världen och därför finns många orsaker till vattenproblemen:

Torka: Vissa länder har en regnperiod som ska ge tillräckligt med vatten för att räcka ett helt år. I till exempel Namibia varar regnperioden från november till mars. Uteblir regnet under den perioden torkar vattendragen ut.

Hög kostnad: Hög kostnad för vatten är ett vanligt problem framför allt i städernas slumområden. 

Ökenbildning: Ökenbildning orsakas inte bara av klimatförhållanden utan även av hur människan använder naturen. Nedhuggning av träd är en faktor som kan orsaka ökenbildning. Träd och växter skyddar bördig jord mot vind- och vattenerosion, men i vissa områden råder det brist på bränsle och människor tvingas hugga ner träden som binder jorden. På det sättet bildas nya ökenområden.

Låg kunskap: Låg kunskap om hur bakterier sprids orsakar sjukdomar. Till exempel saknar många människor kunskap om vikten av att tvätta händerna efter toalettbesök och innan måltider. 

Förorening: Många industrier renar inte sina utsläpp och sprider därmed ut giftiga ämnen i vattendrag. Det förgiftar vattnet, fisken och människorna.

Krig: Vatten kan användas som vapen i krig. Det händer till exempel att vattenreningsverk bombas. Eftersom det kan vara mycket svårt att få tag i reservdelar för att laga reningsverken, tvingas människor att använda smutsigt vatten.

Hygien: Ungefär 3,6 miljarder människor saknar tillgång till en ordentlig toalett eller latrin. Två tredjedelar av de som saknar ordentlig tillgång till sanitet bor på landsbygden. (1) Människor tvingas att använda öppna fält, sjöar och floder som latriner, vilket gör att de små vattenresurser som finns förorenas och sjukdomar sprids.

Vad gör UNICEF?

Att ge barn tillgång till rent vatten är en av våra viktigaste prioriteringar. Vi anlitas som vattenexperter över hela världen. I över 100 länder arbetar UNICEF långsiktigt tillsammans med regeringar och lokala organisationer i vattenfrågor, vilket innebär att vi: 

 • Är med och förbättrar system för vatten, avlopp och storskalig rening i vattenreningsverk. 

 • Hittar smarta tekniska lösningar och billiga metoder för vattenrening och regninsamling på hushållsnivå, som familjer i fattiga länder har råd med och som är enkla att använda och underhålla.

 • Ger stöd till att borra nya brunnar och installera vattenpumpar – manuella eller solcellsdrivna. När det är gjort utbildar vi alltid lokala reparatörer och byråd som ansvarar för underhåll av utrustningen om till exempel pumpen skulle gå sönder. Här försöker vi också se till att det finns billiga reservdelar att köpa in via lokala företag. 

 • Är med och installerar vatten och toaletter på vårdcentraler och utbildar hälsopersonal.

 • Är med och installerar vatten och toaletter på skolor. Här förbättrar vi också nationella standarder, så att det på alla skolor ska finnas separata toaletter för flickor och pojkar och även en toalett som är tillgänglig för barn med rörelsehinder. På många skolor bildas även så kallade "WASH clubs" där eleverna är med och sprider information på skolan om vatten och hygien. 

 • Utbildar människor på landsbygden om vikten av hygien och att ha en egen latrin, så att inte bakterier som gör människor sjuka sprids. Vi utbildar också människor i hur de själva kan bygga enkla, hållbara och kostnadseffektiva latriner av lokalt och billigt material. De uppmuntras också att bygga ställ för handtvätt bredvid latrinen, så att de enkelt kan tvätta händerna efter varje toalettbesök. När det är gjort får familjen ett intyg på att de har en latrin. Om hela byn lyckas med det blir den klassad som open defecation free, vilket innebär att ingen i byn utför sina behov utomhus. 

 • På landsbygden samarbetar vi i princip alltid med lokala organisationer med god förankring i närområdet. Invånarna får själva tala om vad de behöver och sedan vara med att utforma och genomföra arbetet. När arbetet är lokalt förankrat blir det mer hållbart. 

 • I situationer av krig eller naturkatastrofer ser vi till att det finns vatten och tillfälliga toaletter i flyktingläger eller på andra platser där människor samlats eller tagit sin tillflykt. Vi delar ut vattenkit som innehåller bland annat tvål, vattenhink, vattenreningstabletter och vattendunk. Vi delar också ut hygienpaket till familjer, innehållande tandborstar och tandkräm, tvål, tvättmedel, toalettpapper, handdukar, kam, schampo, bindor och en tvättlina. Till familjer med små barn delar vi även ut ett paket med tandkräm, blöjor, zinkpasta, schampo, handdukar och tvål. 

Källhänvisning

Relaterade artiklar

Flick tvättar händerna - Elfenbenskusten
Afrika

Flera afrikanska länder står inför en vattenkatastrof – det visar en rapport som UNICEF släppte den 20 mars. Mest akut är situationen i tio länder där 190 miljoner barns liv är i fara på grund av en kombination av brist på rent vatten, vattenburna sjukdomar och klimatförändringarna. UNICEF arbetar varje dag i de mest utsatta samhällena med att borra brunnar och installera vattenpumpar för att barn och familjer ska få rent vatten.

un0635404.jpg
Somalia

Kameler som dricker. Barn som leker. Människor som överlever. Eftersom de har vatten. I Somalia har UNICEF borrat efter vatten som under torkan räddar barns liv.

tindra-scaled.jpeg
Sverige

Idag på Världsvattendagen vill vi lyfta ett fantastiskt initiativ som kommer att förändra livet för många barn. Tindra Valfridsson, 13 år, har alltid gillat att måla. När en av hennes tavlor nyligen auktionerades ut, ville konstnären skänka pengarna till UNICEF Sveriges arbete för rent vatten.

Vad säger barnkonventionen?
 1. 6.Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
 2. 24.Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.