Miljö och klimat

Antalet extrema naturkatastrofer ökar världen över. Varje år dör 1,7 miljoner barn under fem år till följd av miljöfaktorer, och siffran för hur många som kommer påverkas negativt framöver är betydligt högre (1). Det här är ett problem som inte kan vänta. UNICEF arbetar för att rädda och skydda barnen.

UNICEFRen och trygg miljö
Miljö och klimat

Senast uppdaterad 2023-05-05

Klimatförändringar hotar barns framtid

Klimatförändringar utgör ett stort hot mot barns grundläggande rättigheter. Det ökade antalet extrema väderkatastrofer runt om i världen begränsar barns tillgång till hälsa, mat, vatten, ren luft, utbildning och skydd. Till följd av det dör 1,7 miljoner barn under fem år varje år, och ännu fler går miste om en lycklig och hälsosam framtid (1).

Torka leder till förstörda skördar och brist på mat. I perioder av torka spenderar barn även mindre tid i skolan, eftersom de kan tvingas gå flera mil för att hämta vatten. 

Skolor och sjukhus förstörs vid översvämningar, och barn förlorar sina hem, vänner och familjemedlemmar. Skadade vattenanläggningar gör att vattenburna sjukdomar som kolera sprids, vilket snabbt blir livshotande för små barn. 

  • Över 570 miljoner barn lever nu i områden där risken för översvämningar är mycket stor, på grund av extremt väder som cykloner, orkaner och stigande havsnivåer. Genom att investera i katastrofriskreducering, som tidiga varningssystem, kan samhällen bli bättre förberedda för att skydda barn under extrema väderhändelser.

  • Över en tredjedel av världens barn, 920 miljoner, lever nu i områden med brist på vatten. Teknik finns för att säkra vattentillgång på ett mer effektivt sätt, men det krävs mer investeringar för att skala upp och göra systemen mer hållbara. (2)

Luftföroreningar är ett annat allvarligt hot mot barns hälsa. Att andas giftig luft är inte bara direkt farligt för hälsan, utan riskerar även att påverka hjärnans utveckling.

  • Ungefär 90 procent av världens alla barn andas in giftig luft dagligen - 2 miljarder barn lever i områden med luftföroreningar som överstiger WHOs gränser för basal säker luftkvalitet. För omkring 1 miljard barn är luftföroreningarna ytterst höga, vilket leder till 15 procents högre risk för död. 

  • Den giftiga luften, orsakad till stor del av koldioxidutsläpp och andra växthusgaser, leder till allvarliga konsekvenser för barn. Årligen bidrar det till omkring 600 000 dödsfall bland barn under fem år. Barnen dör i lunginflammation och andra luftvägssjukdomar. Renare, förnybara energikällor, kollektivtrafik som fler har råd med, fler grönområden i stadsmiljöer och bättre avfallshantering kan förbättra hälsan för miljontals människor. (2)

Sammantaget gör klimatförändringarna världen till en mycket farlig plats för barn att växa upp på. Det här är problem som inte kan vänta. Därför arbetar UNICEF dag som natt för att lösa dem.

Bröder-Pakistan-2022
Kamlash, 9 år, tillsammans med sin bror Anish, 3 år. De har tagit tillflykt bredvid ett övergivet järnvägsspår intill översvämningarna i Sindh-provinsen i Pakistan. © UNICEF/Zaidi

Vad gör UNICEF?

Att lösa problemen kopplade till klimatförändringar är en central del i vårt arbete för alla barns rättigheter. När en naturkatastrof sker finns vi många gånger redan på plats, redo att leverera livsviktigt skydd till barn i nöd. 

Vi arbetar för att skapa en säker miljö för alla barn att växa upp i, men barn förtjänar mer än skydd. Med rätt stöd kan de bli förändringsaktörer och forma sin egen framtid. Därför stödjer vi många initiativ av unga för att lösa miljöproblem.

Vi arbetar också för att bygga ut system för vatten och elektricitet med miljövänliga och förnybara energikällor, främst solenergi. Här fokuserar vi på vårdcentraler, skolor och samhällen på landsbygden som ofta saknar dessa tjänster. Vi ger till exempel stöd till att installera kylboxar drivna av solceller för att kunna förvara medicin, blod och vaccin kallt. Vi bygger vattensystem till hela byar där pumparna får el från solpaneler. I några länder har vi börjat förse utsatta familjer som redan får socialbidrag från staten med lampor, batterier och mobiltelefonladdare som drivs av solceller. 

Hjälp oss skapa en mer hållbar framtid för barnen

Barn världen över förtjänar att ha inflytande över sin framtid. Därför arbetar UNICEF hårt för deras rätt att göra sina röster hörda och ser till att deras åsikter är centrala i diskussioner om klimat och miljö på alla nivåer. Med vårt inflytande arbetar vi för att säkerställa att regeringar i 190 länder världen över håller sig till de uppsatta klimat- och miljömålen, samt hjälper dem att utveckla ännu mer ambitiösa program som bättre skyddar barnen. 

När du stöttar UNICEF är du med och skyddar barn från klimatförändringarnas förödande följder. Tillsammans kämpar vi för alla barns rätt att göra sina röster hörda och bygger en hållbar framtid för världens alla barn.

Källhänvisning

Relaterade artiklar

Vatten-Kongo.jpg
Klimatförändringar

Det är värre än vi trott. Men ännu finns en chans att undvika total katastrof - om världens ledare agerar nu. Så kan FN:s klimatpanels (IPCC) senaste rapport sammanfattas. Varför agerar inte världens ledare?

un0546945.jpg
Klimatförändringar

Klimatmötet lämnade många frustrerade över otillräckliga åtaganden för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna. UNICEF Sverige ser positivt på ett starkare erkännande av barn och ungas deltagande, men vi fortsätter att arbeta för att världens beslutsfattare ska garantera barn och unga inflytande i alla beslut som rör klimat och miljö.

dsc7571.jpg
Klimatförändringar

Klimatförändringarna är den största krisen världen står inför och det största hotet för barn och unga. De uttrycker nu sin frustration över vuxnas brist på handling. UNICEF lyfter ungas röster och gör det möjligt för dem att delta på olika nivåer, nu på globala klimatkonferensen COP 26 i Glasgow.

Vad säger barnkonventionen?
  1. 4.Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta internationellt.
  2. 6.Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  3. 24.Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.