un0546945.jpg

Stor frustration och viss

tillförsikt efter COP26

Klimatmötet lämnade många frustrerade över otillräckliga åtaganden för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna. UNICEF Sverige ser positivt på ett starkare erkännande av barn och ungas deltagande, men vi fortsätter att arbeta för att världens beslutsfattare ska garantera barn och unga inflytande i alla beslut som rör klimat och miljö.

Skribent |

Publicerad |

2021 11 30

Uppdaterad |

2021 11 30

Stor frustration och viss tillförsikt efter COP26

Resultatet av det nyligen avslutade klimatmötet COP26 i Glasgow är blandat. Vissa framsteg skedde, i form av löften om minskad avskogning, minskade nivåer av metangasutsläpp och ett starkare globalt system för finansiering av klimatåtgärder. Men överlag är många besvikna, och det med rätta. 

Det står klart att ländernas åtaganden för att begränsa utsläppen av växthusgaser inte är tillräckliga för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna. Enligt nuvarande prognos kommer utsläppen år 2030 inte att ha minskat utan istället ha ökat med 16 procent jämfört med 2010 års nivåer.

Världens höginkomstländer har inte heller hållit löftet från 2009, om att bidra med 100 miljarder USD per år för klimatanpassningar i låginkomstländerna. Trots att det är en mycket liten summa jämfört med de pengar som höginkomstländerna lägger på egna subventioner av fossila bränslen.

En positiv utkomst av mötet är dock att länderna åtagit sig att redan under 2022 se över och stärka sina utsläppsmål. Det ger UNICEF och andra aktörer en möjlighet att påverka planerna i en positiv riktning.

Barns deltagande - en självklarhet i klimatarbetet

Ett annat positivt resultat från klimatmötet är ett starkare erkännande av barn och ungas deltagande i klimatfrågan, bland annat genom beslutet att framöver bättre koppla samman konferensen Conference of Youth (som leds av FNs klimatpanel UNFCCC) med kommande klimatmöten.

UNICEF Sverige förväntar oss att barn och ungas deltagande och inflytande blir allt tydligare och mer självklart i klimatarbetet på alla nivåer framöver.

un0546945.jpg
Nicole Becker, 20 år från Argentina, på en presskonferens i Glasgow dagen innan COP26. UNICEF och Fridays For Future anordnade presskonferensen för att ge unga möjlighet att delge sina perspektiv och förslag på lösningar kring klimatförändringarna. Foto: @ UNICEF/Elwyn-Jones

UNICEF fortsätter att uppmana världens beslutsfattare att:

  • Skynda på arbetet med att minska sina länders utsläpp av växthusgaser. Till år 2030 ska de ha minskat med 45 procent (jämfört med 2010) för att år 2050 ha nollutsläpp. 

  • Öka investeringar i klimatanpassningar i de mest drabbade låg- och medelinkomstländerna. Exempelvis genom att ge stöd till vattenpumpar drivna med solpaneler, cyklonsäkra skolor, översvämningssäkra vattenbrunnar, grödor som står bättre emot torka och nya tekniska lösningar för att ersätta fossila bränslen.·

  • Garantera barn och ungas deltagande och inflytande i alla förhandlingar och beslut som rör klimat och miljö.

För att underlätta för regeringar och företag att förstå i vilken utsträckning barn och unga påverkas av klimatförändringarnas följder och hur åtgärder ska prioriteras för att hjälpa de mest utsatta, har UNICEF tagit fram rapporten  The Climate Crisis is a Child Rights Crisis:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Vatten-Kongo.jpg
Klimatförändringar

Det är värre än vi trott. Men ännu finns en chans att undvika total katastrof - om världens ledare agerar nu. Så kan FN:s klimatpanels (IPCC) senaste rapport sammanfattas. Varför agerar inte världens ledare?

dsc7571.jpg
Klimatförändringar

Klimatförändringarna är den största krisen världen står inför och det största hotet för barn och unga. De uttrycker nu sin frustration över vuxnas brist på handling. UNICEF lyfter ungas röster och gör det möjligt för dem att delta på olika nivåer, nu på globala klimatkonferensen COP 26 i Glasgow.

uni308269.jpg
Klimatförändringar

Klimatförändringarna är det största hotet för världens barn och unga. Hela en miljard barn möter flera klimatkriser, samtidigt som de saknar tillgång till rent vatten, sanitet och sjukvård. Det utsätter dem för extremt stora risker, visar UNICEFs nya rapport som mäter riskerna med klimatförändringarna utifrån ett barnrättsperspektiv.