Default hero image

Utvecklingen i Indien och Kina

avgörande för millenniemålen

Om världenska nå FN:s millenniemål för mänsklig utveckling, måste Indien göra storaframsteg när det gäller hälsovård, näring, utbildning, tillgång till vatten ochskydd av barn mot våld och övergrepp. Också Kina behöver ta ytterligare stegframåt om målen ska nås till år 2015.

Skribent |

Publicerad |

2008 08 09

Uppdaterad |

2008 08 09

Utvecklingen i Indien och Kina avgörande för millenniemålen

Om världen ska nå FN:s millenniemål för mänsklig utveckling, måste Indien göra stora framsteg när det gäller hälsovård, näring, utbildning, tillgång till vatten och skydd av barn mot våld och övergrepp. Också Kina behöver ta ytterligare steg framåt om målen ska nås till år 2015. Det konstaterar UNICEF i rapporten ”The State of Asia-Pacific’s Children 2008” redogör för senaste mödra- och barnavårdsstatistiken.

Indien och Kina stod tillsammans för nästan en tredjedel av alla dödsfall bland barn år 2006 – 2,1 miljoner i Indien och 415 000 i Kina.

Snabbaste ekonomiska tillväxten

Samtidigt har regionen uppvisat den snabbaste ekonomiska tillväxten sedan 1990 och lyft miljoner människor ur fattigdom. Barnadödligheten har minskat rejält och det är den indikator som UNICEF anser vara viktigast för att bedöma ett lands humanitära utveckling.
Men framstegen överskuggas av klyftan mellan rika och fattiga ökar. De fattigaste saknar till exempel ofta tillgång till hälsovård.

För lite pengar på sjukvård

Rapporten pekar på flera negativa trender i Asien och Stillahavsområdet:

Länderna spenderar betydligt mindre på hälso- och sjukvård än världsgenomsnittet, som ligger på 5,1 procent av BNP (Bruttonationalprodukten). Sydasien lägger i genomsnitt 1,1 procent av BNP på hälso- och sjukvård. Motsvarande siffra för resterande länder i regionen är 1,9 procent.

När sjukvårdsbudgeten minskas och dessutom fler och fler hälsokliniker och sjukhus privatiseras, blir de offentliga alternativen mer och mer nergångna och personalen ger sig av till bättre betalda jobb inom landet eller utomlands.

Bristande förlossningsvård i Kina

Lunginflammation, diarré och undernäring är främsta dödsorsakerna bland barn i regionen. Fattiga, flickor, minoritetsbefolkningar och befolkningar som lever i avlägsna områden drabbas hårdare än andra.

I Kina inträffar de flesta dödsfall bland barn under fem år under första levnadsveckan, främst på grund av brist på förlossningsvård. I Indien är en av tre kvinnor underviktig och löper stor risk att föda underviktiga barn, vilka löper 20 gånger större risk att dö under spädbarnstiden än normalviktiga barn.

Diskriminering av flickor och kvinnor

Sydasien är enda regionen i världen där kvinnor lever kortare än män och flickor i högre utsträckning än pojkar är underviktiga. UNICEF konstaterar i rapporten att det är avgörande att länderna kommer tillrätta med diskrimineringen av kvinnor och flickor om man ska få ner mödra- och barndödligheten.

Väpnade konflikter är också en faktor som påverkar barns möjligheter att överleva. Afghanistan och Pakistan som har högst barndödlighet i regionen, är hårt drabbade av väpnade konflikter och våldsutbrott. Men i Sri Lanka har man, trots oroligheter och konflikter, lyckats halvera barndödligheten sedan 1990. Sri Lanka har också avsatt pengar till barn i sin budget.

Förslag på åtgärder

UNICEF-rapporten tar upp en lista med åtgärder som länderna i regionen bör vidta om barndödligheten ska minska och därmed öka möjligheterna att nå millenniemålen:

·         Använda en större del av hälso- och sjukvårdsbudgeten till eftersatta områden där barndödligheten är som högst.

·         Stärka hälsovården genom att engagera civilsamhället i folkhälsoarbetet.

·         Ge god och kontinuerlig hälsovård till mödrar, före under och efter förlossningen samt ge barnen hälsovård upp i vuxen ålder.

·         Öka sjukvårdsbudgeten med minst 2 procent (utifrån nivån år 2001) för att de fattigaste ska få tillgång till god offentlig sjukvård.

·         Få stopp på diskrimineringen av flickor och kvinnor genom att utbilda civilsamhället.

Asien och Stillahavsregionen består av 37 länder och hälften av alla världens barn lever här.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.