Almedalen-BK-lag-ballongblogg.jpg

Skribent |

Publicerad |

2011 10 08

Uppdaterad |

2011 10 08

Sverige tar inte FN:s barnrättskommittés kritik på allvar

Sverige får återigen kritik från FN:s barnrättskommitté. Bland annat anser kommittén att barnkonventionen måste bli svensk lag för att stärka det rättsliga skyddet för barn, en fråga som också UNICEF Sverige driver.

Det framgår när barnrättskommittén nu kommer med sina slutsatser om hur Sverige följer barnkonventionens tilläggsprotokoll om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. Det har också flera medier rapporterat om idag, bl a SR Ekot och Dagens Nyheter via TT.

Den svenska regeringen har frågats ut om hur den lever upp till skyldigheten att skydda barn mot människohandel. Den utfrågningen skedde i Genève i måndags.

Alla länder som har anslutit sig till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) granskas regelbundet av FN-kommittén. Senaste gången som Sverige granskades var i juni 2009, då Sverige bland annat fick kritik för att gömda och papperslösa barn diskrimineras när de inte får gå i skolan.

Almedalen-BK-lag-ballongblogg.jpg

Kritiken denna gång handlar bland annat om att det behövs bättre statistik avseende antalet barn utsatta för människohandel, bättre skydd för ensamkommande barn som söker asyl och barn som är papperslösa, utvidgad definition av barnpornografi, ökat skydd för barn mellan 15 och 18 år som utnyttjas sexuellt samt att barn utsatta för människohandel lättare ska kunna få uppehållstillstånd.

Vi hoppas att regeringen kommer att ta till sig av kritiken och göra de ändringar som krävs för att öka skyddet för barn som utnyttjas för handel, prostitution och pornografi. Det är märkligt att regeringen hittills inte tagit kritiken och rekommendationerna från FN-kommittén på större allvar. Synsättet verkar vara att vi vet bäst själva vilka insatser som krävs för att skydda barn, istället för att ändra lagstiftning och ta till sig av förslagen från detta internationella övervakningsorgan vars roll är att stärka det rättsliga skyddet för barn.

Kan det vara så att regeringen anser att barnkonventionen endast ger uttryck för målsättningar snarare än specifika rättigheter?  Barnrättskommittén är tydlig: barnkonventionen är inte ett dött dokument, utan alla stater som har anslutit sig har krav på sig att uppfylla barns mänskliga rättigheter. För att stärka skyddet för barn som utnyttjas i människohandel, prostitution och pornografi krävs, förutom ändrad lagstiftning och ökade utbildningsinsatser för myndigheter, en politisk vilja.

/Christina Heilborn, Chef Opinion och påverkan

Var med och stötta vårt krav på att göra barnkonventionen till svensk lag genom att ”gilla”, twittra eller dela bloggposten!

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.