IMG_7136-2-575x301.jpg

Nu lyfter vi skolkritiken

till FN:s barnrättskommitté

UNICEF Sverige anser att staten måste ta ett större centralt ansvar för skolan och att det behövs ett barnperspektiv i utformningen av skolpolitiken. Betänkandet ”Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den svenska skolan” stärker oss i den uppfattningen. Nu överlämnar vi våra rekommendationer till FN:s barnrättskommitté.

Skribent |

Publicerad |

2014 02 13

Uppdaterad |

2014 02 13

Nu lyfter vi skolkritiken till FN:s barnrättskommitté

Rapporterna kring försämringar i den svenska skolan, både vad gäller likvärdighet och kvalitet på utbildning, har duggat tätt den senaste tiden – nu senast i regeringens särskilde utredare Leif Lewins betänkande ” Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den svenska skolan ” som överlämnades till utbildningsminister Jan Björklund häromdagen. I betänkandet uppges att kommunaliseringen av skolan och en rad politiska beslut sedan början av 1990-talet i stora delar har blivit ett misslyckande, som bidragit till försämrade studieresultat, minskad likvärdighet samt sänkt statusen för läraryrket.

Vi ser med oro på att barn i Sverige får allt svårare att få sina rättigheter till skola och utbildning tillgodosedda och att faktorer som boendekommun, socioekonomisk bakgrund och föräldrars utbildningsnivå i allt högre grad spelar in när det gäller barns möjligheter att nå goda skolresultat.

I den samhälleliga och politiska debatten om det svenska skolsystemet har barn och ungas perspektiv till stora delar uteblivit. I en nordisk studie UNICEF genomförde år 2010 uppgav de svenska eleverna i hög grad att de inte blir lyssnade till när beslut fattas i skolan. De svenska eleverna upplevde sig ha minst möjligheter till inflytande i skolan bland de nordiska respondenterna. FN:s barnrättskommitté har också kritiserat Sverige för barn och ungas brist på inflytande.

Även perspektivet kring barn och unga som lever i socialt utanförskap - deras sårbarhet och behov för att kunna tillgodogöra sig utbildning - har uteblivit i för hög utsträckning. Barn och unga som lever i sårbara situationer rapporterar  att deras skolor avfolkas på högpresterande elever och att skolorna därmed sänker ambitionsnivån. De uppger också att skolan är utformad utifrån antagandet att alla barn har föräldrar som kan hjälpa till med läxläsning, vilket inte är en självklarhet för alla barn. Detta är särskilt alarmerande med tanke på att utbildning är en nyckelfaktor för att få till ökad social inkludering bland barn och unga.

De politiska utspelen kring skolan har varit många och vi lär få se ännu fler inför valet. Vi kommer påpeka de brister som råder för FN:s barnrättskommitté och lägga fram tydliga rekommendationer kring behovet av ett ökat centralt ansvar för skola och utbildning. Vill anser också att det är hög tid att politikerna lyfter in barnperspektivet i utformandet av den nya skolpolitiken.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.