Default hero image

Barns delaktighet betonas

i proposition om Agenda 2030

Regeringen presenterade den 17 juni sin proposition för Sveriges genomförande av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Barns rättigheter måste få visa vägen i genomförandet, skriver Karin Strömstedt Johansson, internationell programhandläggare på UNICEF Sverige.

Publicerad |

2020 07 01

Uppdaterad |

2020 07 01

Barns och ungas delaktighet betonas i proposition om Agenda 2030

När regeringen sommaren 2018 lade fram sin handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 hade riksdagen ingen uppgift att följa upp regeringens arbete, men genom propositionen ber nu alltså regeringen riksdagen att göra just detta. 

Sverige ska bedriva en samstämmig politik nationellt och internationellt, och Agenda 2030 ersätter nu politiken för global utveckling (PGU). Det övergripande målet är att Sveriges politik alltid ska sträva efter en global hållbar utveckling och att hänsyn ska tas till målkonflikter.

För UNICEF är Agenda 2030 ett viktigt styrdokument och de flesta målen har bäring på vår verksamhet. Inte minst den genomsyrande principen att ingen ska lämnas utanför " leave no one behind ".  Därför är det glädjande att se att den principen står i centrum för genomförandet såväl nationellt som internationellt.

Viktigt att sätta barn och ungas delaktighet i fokus

Coronapandemin riskerar att omkullkasta framsteg som gjorts de senaste decennierna, och visar på behovet av att rusta samhället på ett annat sätt än tidigare. Många rapporter visar nu på hur världens utveckling kommer att påverkas negativt under en lång tid framöver.

För att undvika att viktiga framsteg inom barns rättigheter går tillbaka behöver vi accelerera genomförandet av Agenda 2030. Därför är det glädjande att barns rättigheter har ett särskilt avsnitt i propositionen. 

Barnets rättigheter utgör en förutsättning för att genomföra agendans mål. Vidare fastslår barnkonventionen att vad som bedöms vara barnets bästa ska beaktas i första hand vid alla åtgärder som rör barn.

Ur regeringens proposition till riksdagen om Agenda 2030

UNICEF Sveriges förhoppning är att barns rättigheter sätts i centrum i genomförandet av agendan såväl nationellt som internationellt. Barns röster måste få höras, unga är de förändringsagenter vi behöver.

Sverige nuvarande handlingsplan går ut 2020 och behöver ersättas av en ny plan som sträcker sig fram till år 2030. Barnkonventionen har blivit svensk lag 2020 och följer man barnkonventionen så bidrar man även till målen i agendan. Vi väntar oss nu accelererande åtgärder på hemmaplan och internationellt, annars riskerar coronapandemin att utvecklas till en barnrättskris.

Samarbete krävs för att tillgodose barns rättigheter

Vi välkomnar också att partnerskap mellan olika aktörer såsom privata sektorn, akademier och civilsamhället lyfts fram i propositionen. Endast om vi jobbar tillsammans så kan vi se till att miljontals pojkar och flickor – inklusive de som lever i konflikter, barn med funktionsnedsättningar och barn som riskerar att utsättas för våld – är friska, trygga och får gå i skolan.

Inom FN hålls varje år ett politiskt högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) som är en viktig del i den globala uppföljningen av Agenda 2030. I år ingår UNICEF Sverige i den svenska e-delegationen till HLPF, och delegationsledaren har glädjande nog uttryckt att man vill se ett ökat fokus på barn och unga.

Vi välkomnar särskilt denna möjlighet att få representera barn och ungas perspektiv ytterligare. Kanske extra mycket i år med tanke på hur covid-19, krig och konflikter påverkar de som faktiskt bidragit minst till de utmaningar som världen nu står inför. Nu gäller det att vi satsar på Build Back Better – att tillsammans återuppbygga en bättre värld för alla barn.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.