Default hero image

Konsekvenser av att barns rättsliga ställning är svag i Sverige visar kampanjen "201 dödade kvinnor och barnen som blev kvar" som Aftonbladet för tillfället driver. Idag görs snäva bedömningar av vad ett barn har rätt till. För att barns rättigheter ska ges verkligt utrymme krävs att barnkonventionen blir svensk lag.

Skribent |

Publicerad |

2013 01 10

Uppdaterad |

2013 01 10

Barnets bästa måste vara avgörande när beslut fattas kring barn

En mamma hör av sig till oss angående sin nu femåriga dotter. Flickan har i treårsåldern berättat att pappan utsätter henne för övergrepp. Socialtjänsten har kopplats in och ärendet har utretts. På ett videoinspelat band berättar flickan om övergreppen. Socialtjänsten tar flickans berättelse på allvar och hon får hjälp.

När flickan är fem år beslutar domstolen att pappan ska ha umgängesrätt med henne, med motiveringen att barnet har rätt till sin pappa. Flickan har fått så bra hjälp från socialtjänsten och andra myndigheter, hur kunde det bli så här helt plötsligt? frågar mamman. Att flickans rätt till sin pappa är den enda rättigheten domstolen tar hänsyn till?  Det här är ett exempel på samtal vi får där berörda undrar varför barnets rättsliga ställning är så svag.

Aftonbladet driver just nu en kampanj om pappor som får vårdnad om sina barn trots att de mördat barnens mammor, i vissa fall mitt framför ögonen på barnen. I kampanjen lyfts bland annat barnens perspektiv fram. Vi får läsa om och höra barn berätta om rädslan över att tvingas träffa eller ha kontakt med papporna efter mordet.

Berättelserna handlar också om att ingen har frågat barnen vad de vill eller behöver. Det framgår tydligt att de förövande föräldrarna här har rätt till sina barn, men vilket utrymme ges barnets rättigheter – rätten till att barnets bästa ska vara det avgörande vid beslut, rätten till skydd från en förövande förälder, rätten att komma till tals och bli lyssnad på? Flera av fallen visar på behovet av att ta barnets rättigheter på större allvar. Jag rekommenderar att ni läser och hör barnen själva berätta.

Barnombudsmannen har länge drivit frågan kring dessa barns situation och kräver att regeringen ska se över lagstiftningen, bland annat i ett inlägg i förra veckan:  http://www.barnombudsmannen.se/nyheter/2013/1/barnets-basta-maste-alltid-ga-fore-mordarens-foraldraratt/

Varje dag fattas beslut som involverar barn, i domstolar och hos andra myndigheter. Barn har en mängd behov och rättigheter enligt barnkonventionen, som alla samspelar med varandra och måste tas hänsyn till. Barnets bästa ska alltid vara avgörande när beslut fattas kring barn. Att göra snäva bedömningar av vad ett barn har rätt till, d.v.s. att inte ta hänsyn till barnets hela situation, är inte att se till barnets bästa. Att fatta beslut kring ett barn där föräldrarnas rättigheter väger tyngst är inte heller att se till barnets bästa. Sådana beslut är långt ifrån förankrade i barnkonventionen och kan få katastrofala följder för barnet. Vi får dagligen exempel som visar på behovet av att stärka barnets rättsliga ställning. En förbättring kommer inte att ske per automatik. Gör barnkonventionen till svensk lag så att barnets rättigheter ges verkligt utrymme i beslutsfattandet kring barn.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.