Barn i fängelse

Det händer att barn arresteras, fängslas och döms på ett godtyckligt och ibland till och med olagligt sätt. Det är ofta ett resultat av utomrättsliga processer, vilket är vanligt förekommande i länder där rättssäkerheten är svag. Ibland häktas barn som inte uppnått straffbar ålder och sätts i samma cell som vuxna, och barnen riskerar att utsättas för allvarliga övergrepp.

Senast uppdaterad 2023-04-26

Fysiska och psykiska påfrestningar

I många fängelser är det brist på mat och värme, för få sängar, bristande sanitära förhållanden och ingen möjlighet till fysisk träning. Somliga barn sitter långa perioder i isoleringsceller. Både fysisk och psykisk misshandel är vanligt. Skadorna består av brutna armar och ben, förstörda trumhinnor, blåmärken samt djupa trauman, som ofta är ett resultat av tortyr. Många barn blir också sexuellt utnyttjade.

Att barn sätts i fängelse är dessutom mycket plågsamt och förödande för deras familjer. Det är vanligt att föräldrarna förbjuds att besöka sina barn och många får inte ens information om var barnen hålls fängslade.

Inlåsta i onödan

UNICEF uppskattar att mer än 300 000 barn sitter frihetsberövade världen över. Majoriteten av dem sitter arresterade i väntan på rättegång. År 2021 var relativt sett flest barn frihetsberövade i Nordamerika, 133 per 100 000 barn. Däremot har södra Asien flest antal barn frihetsberövade, ca 85 000. (1)

De flesta av barnen i fängelse är inte allvarligt kriminella. Ett betydande antal har inte ens begått en brottslig handling, utan har berövats sin frihet på grund av så kallade "civila överträdelser", som till exempel lösdriveri, tiggeri, rökning, skolk eller förtäring av alkohol.

I många fall har barn arresterats för att de följt med en förälder som har arresterats eller för att de har sökt asyl i ett annat land. Det händer också att barn hamnar i fängelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, etniska tillhörighet eller politiska åsikter.

Det finns idag en växande insikt om att det inte är lämpligt att sätta barn i fängelse, och att det till och med kan vara kontraproduktivt.

UN0349205
© UNICEF/Abdullah

Vad gör UNICEF?

 • Minska frihetsberövandet
  Vårt huvudsakliga mål när det gäller barn i fängelse är att minska frihetsberövandet av barn och skydda dem från våld, utnyttjande och exploatering. Det finns bättre alternativ till frihetsberövande, till exempel rådgivning, villkorlig dom, samhällstjänst och förlikning.

 • Påverka lagstiftningar
  Vi verkar för förändringar och förbättringar av lagstiftningar som berör barn, så att de når internationell standard. En viktig princip är att barn inte får hållas frihetsberövade tillsammans med vuxna.

 • Utbildning
  I samarbete med landets myndigheter utbildar vi domare, åklagare och polis kring barnvänliga rättsprocesser. 

 • Restorative justice
  Där det är lämpligt stödjer vi initiativ kring "restorative justice" där man för samman brottsoffer och förövare för att lösa konflikter och prata om det som hänt och orsakerna till det.

 • Förhindra brott
  Våra insatser syftar också till att förhindra att barn begår brott. Det gör vi dagligen genom vår verksamhet för utbildning och stöd till utsatta barn och ungdomar. 

Exempelvis har UNICEFs arbete bidragit till:

 • I Kosovo lanserade UNICEF “The Taskforce on Juvenile Justice”, en grupp som för samman juridiska yrkesmän från olika kontor, med målet att få fram ett effektivt, barnrättsbaserat juridiskt system.

 • I Namibia har vi bidragit till utvecklingen av ett utbildningsmaterial för poliser, som innehåller normer och praxis kring barns rättigheter - både nationellt och internationellt. Materialet uppmanar också till en större förståelse för problem som barn i konflikter utsätts för. Dessutom förklarar det de negativa effekter som frihetsberövning av barn innebär.

 • I Panama har vi stöttat ett förslag till en barnrättsbaserad lagstiftning, följt av en remissprocess med intressenter och ungdomar.

 • I Syrien har UNICEF-stödda studier om barn och lagstiftning direkt bidragit till diskussioner och lett till att regeringen initierat en översyn av lagstiftningen. Bland annat har man granskat den nationella lagstiftningen och hållit en konferens om barn och lagstiftning.

 • Globalt arbetar UNICEF tillsammans med UNCPCJP (FN:s program för brottsförebyggande och straffrätt) och människorättsorganisationer.

Källhänvisning

Vad säger barnkonventionen?
 1. 37.Barn ska inte utsättas för tortyr, annan grym behandling, bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.
 2. 40.Barn som anklagas för brott, eller har blivit dömt för en straffbar handling, har rätt att behandlas rättvist och respektfullt, få juridiskt stöd samt återanpassas i samhället.