UN0214785.jpg

UNICEF Sveriges kommentar:

Strategi för att bekämpa våld mot barn

Utredningen “En uppväxt fri från våld” har lagt fram ett förslag på en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, något som UNICEF Sverige har påtalat länge. Vi välkomnar strategin men vill se mer resurser och större, mer sammanhållna insatser som på ett tydligare sätt stärker det befintliga systemet.

Skribent |

Publicerad |

2023 07 05

Uppdaterad |

2023 07 05

UNICEF Sveriges kommentar: Strategi för att bekämpa våld mot barn

Utredningen “En uppväxt fri från våld” har lagt fram ett förslag på en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, något som UNICEF Sverige har påtalat länge. Vi välkomnar strategin men vill se mer resurser och större, mer sammanhållna insatser som på ett tydligare sätt stärker det befintliga systemet. 

UNICEF Sverige har länge påtalat behovet av en sammanhållen strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Barnkonventionen ställer höga krav på att länder som skrivit under konventionen, varav Sverige är ett av dem, ska skydda barn mot alla former av våld och övergrepp. Dessvärre ser vi stora brister i det svenska systemet som ska skydda och stödja våldsutsatta barn, ett system där det förebyggande arbetet är långt ifrån tillräckligt.  

Att regeringen nu gett en särskild utredare i uppdrag att ta fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn är ett steg i rätt riktning. Men för att strategin ska få verklig effekt anser vi att det krävs ökade resurser och större, sammanhållna åtgärder som på ett tydligare sätt riktas mot att stärka det befintliga systemet. 

Här är en sammanfattning av vårt remissvar, där vi kommenterar de delar av utredningens bedömningar och förslag som vi anser är för vaga, där något saknas eller där vi har en annan uppfattning. I övrigt ställer vi oss bakom utredningen. 

Våra övergripande synpunkter:

 1. Den föreslagna strategin innehåller för många och i vissa fall för små insatser, vilket riskerar att göra den splittrad och svårgenomförbar.

  Vi saknar tydligare satsningar på nuvarande strukturer som att säkra alla barns möjlighet att få stöd via elevhälsan, och satsningar på stöd och behandling till barn och ungdomar med funktionsnedsättning och inom psykiatrin. Det är avgörande för att säkerställa rätten till skydd, stöd och rehabilitering för barn som har upplevt våld och för att säkra rätten till vård och behandling för barn med psykisk ohälsa. 

  Informationssatsningar behövs, men tyngdpunkten i åtgärderna och lagförslagen ska ligga på att stärka nuvarande strukturer. Det handlar bland annat om ökad tydlighet när det gäller former för samarbete, att kvalitetssäkra genom att ge en myndighet eller aktör övergripande ansvar och att ge verksamheter möjlighet att lägga tillräckligt med tid och resurser på varje enskild individ. 

  Vi saknar också konkreta förslag, tillräckliga åtgärder och avgränsningar gällande yngre barn, barn i tvister om vårdnad, boende och umgänge samt för barn i samhällsvård. 

 2. Barnahusmodellen, som innebär att barn som misstänks vara utsatta för brott får berätta sin historia på en plats i stället för att skickas runt mellan olika myndigheter under utredningsprocessen, bör lyftas fram tidigare och vara en utgångspunkt i insatserna.

  Barnahus skulle kunna vara en samlande ingång för att ge barn skydd, stöd och behandling, och fungera som kunskapsnav till professionella. På så sätt kan vissa andra föreslagna insatser strykas eller slås ihop. Vi delar utredningens uppfattning om att barnahus ska vara tillgängliga för barn över hela landet men här behövs förtydliganden både vad gäller tillgång, utformning, kvalitet och innehåll.

 3. Barn i särskilt utsatta situationer, som inte är våldsutsatta, riskerar att glömmas bort. Det gäller exempelvis barn som är försummade eller lever med föräldrar med missbruksproblematik, vilka socialtjänsten ansvarar för men där ytterligare åtgärder och insatser behöver konkretiseras i en handlingsplan. För att dessa barn inte ska glömmas bort bör de inkluderas i strategin, särskilt i författningstexten gällande kommunens ansvar för att förebygga och bekämpa våld mot barn.

Globalt har UNICEF under lång tid arbetat för systemstärkande åtgärder i stället för punktinsatser för att förebygga och motverka våld mot barn. Det handlar bland annat om att stärka mänskliga och ekonomiska resurser, se över lagar, förordningar, datainsamling och forskning samt skydd, stöd, vård och respons. Nyckeln är att engagera och inkludera ett brett spektrum av aktörer, inte minst barn, familjer och det lokala samhället.

UNICEF Sverige kommenterar strategin utifrån barnkonventionen och erfarenheter från vårt arbete internationellt. Läs hela remissvaret här.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Abba 1979 - cropped for desktop
Guatemala

1979 släppte ABBA låten Chiquitita som blev en världshit. Intäkter från låten skänker ABBA sedan dess till UNICEFs arbete för flickors rättigheter. Bara under 2023 såg Chiquitita till att tusentals utsatta flickor i Guatemala fick stöd, skydd och hopp.

Rasmassor - Gaza 2024
Gaza

Fler och fler barn dör nu av svält i norra Gaza. “Jag såg papperstunna barn, samtidigt som nödhjälp finns bara några mil bort. Det är obscent, och det blir bara värre för varje dag som går”, säger UNICEFs talesperson James Elder.

Barn bland rasmassor - Gaza 2024
Gaza

En svältkatastrof i Gaza är nära. Varje dag svälter barn ihjäl, och vart tredje barn under två år i norra Gaza är akut undernärt. Senast i maj kommer norra Gaza uppleva massvält om UNICEF och andra hjälporganisationer inte får komma in med nödhjälp i stor skala. Men varför släpps inte hjälpen in?